Ligestilling - en to-leddet tilgang

Arbejdet med ligestilling i Aarhus Kommune tager udgangspunkt i en to-leddet tilgang. Det vil sige, at ligestilling skal integreres i det almindelige arbejde, og at der suppleres med særlige initiativer til fremme af ligestilling, hvor dette viser sig nødvendigt.

Integration af ligestilling i det almindelige arbejde kaldes ”mainstreaming”. I Aarhus Kommune er alle medarbejdere forpligtet til indenfor deres område at arbejde med ligestilling i al planlægning og forvaltning. Kravet om mainstreaming fremgår også af Aarhus Kommunes integrationspolitik.

Ligestilling, mangfoldighed:

Ligestilling med fokus på at fremme lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i alle ansattes/ borgeres lige værd afspejler en forståelse af ansatte/ borgere som forskellige – ikke blot som forskellige i kraft af køn og tilhørende forskellige minoritetsgrupper, men også med forståelse for forskelle mellem kvinder, forskelle mellem mænd og forskelle mellem individer indenfor samme minoritetsgruppe.

Et vigtigt element i arbejdet med ligestilling bliver dermed at have fokus på mangfoldighed og de ressourcer, der ligger i denne mangfoldighed. Ligestilling handler om at fjerne barrierer, der hindrer den enkelte i at udnytte sin ressource og samtidig sikre mulighed for individuelle udviklingsstrategier. 

Ligestilling på tværs – en fælles indsats:

Forudsætningen for en effektiv og funktionsdygtig indsats til fremme af ligestilling og mangfoldighed i Aarhus Kommune forudsætter en klar vision og klart prioriterede, målbare mål, som kan udmøntes i dagligdagen. Kommissoriet bør give mening ikke kun for Udvalgets medlemmer, men også for ledere og medarbejdere i institutionerne og på kommunens øvrige arbejdspladser. De fælles indsatsområder for Aarhus Kommune vedr. ligestilling og mangfoldighed bør spille sammen med, understøtte og gerne styrke indsatser for ligestilling og mangfoldighed i den enkelte magistratsafdeling. Endelig er det vigtigt, at indsatsen internt i Aarhus Kommune bidrager positivt til ligestilling og mangfoldighed i det omkringliggende bysamfund. 

Lovgrundlag

Ifølge ligestillingslovens §4 skal offentlige myndigheder, inden for deres område, arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Ligestillingsloven er møntet på at fremme ligestilling mellem kønnene. Af Ligestillingslovens formålsbestemmelse fremgår det, at ligestilling skal forstås som lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd. I bemærkningerne fremhæves det, at formålet med loven var at skabe reel og ikke blot formel ligestilling. Det indebærer, at der dels skal ses på kønsperspektivet og en belysning af kvinders og mænds forhold inden for et givent område, herunder behov, normer, adfærd, kundskaber og erfaringer. Derudover skal der arbejdes aktivt for at fremme ligestilling, og der skal ske en belysning af, om kvinder og mænd har reelt lige muligheder indenfor et givent område - og om et initiativ kan bruges til aktivt at fremme ligestillingen af kvinder og mænd.

Udvalget for Mangfoldighed og Ligestillings arbejde med at fremme ligestilling og mangfoldighed omfatter ikke kun ligestilling af kønnene. I overensstemmelse med den danske lovgivning vedr. diskrimination og ligebehandling på arbejdsmarkedet arbejdes der med at bekæmpe diskrimination og sikre ligebehandling af alle uanset køn, kønsidentitet, handicap, alder, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering og national, social eller etnisk oprindelse. I praksis har udvalget hidtil fokuseret på ligestilling i forhold til køn, etnicitet, handicap, alder, seksuel orientering og religion. Denne afgrænsning er i overensstemmelse med danske lovgivning og i EU-direktiverne, hvor disse grupper er særligt beskyttet, fordi de historisk set er grupper, der på forskellige måder har været ofre for forfølgelse, undertrykkelse og diskrimination.

Aarhus Kommunes politikker vedr. mangfoldighed

Udvalget for Mangfoldighed og Ligestillings arbejde understøttes endvidere af en række politikker, der forpligter Aarhus Kommune til at fremme mangfoldighed på arbejdspladsen og i bysamfundet:

Den fælles personalepolitik (vedtaget i byrådet, 2005):

En mangfoldig og rummelig arbejdsplads med forskellighed og ligeværdige arbejds-, trivsels- og udviklingsbetingelser for alle uanset køn, alder, handicap, fag, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering eller nation, social og etnisk oprindelse. Der tilstræbes en mere ligelig fordeling af begge køn og fra etniske minoriteter indenfor alle arbejdsfunktioner, fag og stillingsgrupper.

Integrationspolitikken (vedtaget i byrådet, 2007):

Medarbejdere i Aarhus Kommune skal sikres mod direkte og indirekte diskrimination ifm. rekruttering, ansættelse og afskedigelse. Aarhus Kommune er kendt som en arbejdsplads, hvor der ikke diskrimineres. Medarbejdere i Aarhus Kommune efterlever værdierne om troværdighed, respekt og engagement overfor borgere/ brugere, så direkte og indirekte diskrimination undgås. 

Handicappolitikken (vedtaget i byrådet, 2008):

Handicappolitikken skal sikre, at mennesker med handicap har adgang til reel deltagelse i det offentlige liv og den demokratiske proces i Aarhus Kommune - og at de inkluderes i de kommunale tilbud. I sin rekruttering skal Aarhus Kommune signalere og efterleve, at man ønsker en rummelig og mangfoldig arbejdsplads, herunder også en arbejdsplads med mennesker med handicap ansat på normale vilkår. Aarhus Kommune skal være en arbejdsplads, hvor der er plads til alle. Medarbejderne skal sikres mod direkte-, indirekte-, og institutionel diskrimination på grund af handicap.