Aarhus Kommunes byråd har vedtaget at Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling i perioden 2020-2021 arbejder med hovedemnet: "Øget demokratisk deltagelse i de borgergrupper, hvor den demokratiske deltagelse er lav" og med følgeemnet "LGBT+HUSET". Endvidere samarbejder Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling med ”Handletank for lokal demokrati”. 

Udvalget besluttede på deres møde den 18. august 2012 at arbejde med tre temaer under ”øget demokratisk deltagelse i de borgergrupper, hvor den demokratiske deltagelse er lav. Temaerne er valgt på baggrund af erfaringer, analyser og rapporter vedr. deltagelse i valg og hverdagsdemokrati, og der er nedsat en arbejdsgruppe for hvert tema. Temaerne er:

  • Demokratiske minoritetskvinder
  • Følgeskab til valg
  • Hverdagsdemokrati i udsatte boligområder

Tidligere arbejde

I perioden 2018-2019 har Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling arbejdet ud fra følgende to indsatsområder:

  • Debat om ”mod til rummelighed”
  • Aarhus, en god og attraktiv by for LGBT+personer at bo og arbejde i

Byrådet vedtog i november 2017 at revitalisere Udvalget, således at der ændres på følgende:

  • Der laves et tydeligt kommissorium udstukket af byrådet med konkrete opgaver, der skal løses inden for en given periode
  • Samarbejdet mellem Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling og henholdsvis Magistraten, byrådet og FællesMedUdvalget styrkes og systematiseres
  • Udvalgets sammensætning ændres således, at der fremover sidder tre (i stedet for seks) repræsentanter for henholdsvis medarbejderne, lederne og byrådet. Desuden sidder der som noget nyt tre repræsentanter for bysamfundet.
  • Udvalgets opgaver vil være orienteret mod bysamfundet i et samarbejde med byens borgere, foreninger og/eller erhvervsliv.

De tre repræsentanter for bysamfundet blev udpeget i maj 2018, efter at byrådet vedtog et nyt kommissorium for Udvalget. Udvalgets opgaver vil således være styrende for, hvilke bysamfundsrepræsentanterne der udpeges.

 

Nedenfor kan du læse tidligere og nuværende byrådsindstillinger samt kommissorier, hvor konkrete opgaver og mål er beskrevet.

Byrådets vedtagelser

Byrådets vedtagelser vedr. udvalget

Ligestillingsredegørelser