Velkommen til Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling. Her kan du bl.a. læse om udvalgets medlemmer og indsatsområder, udvalgets politikgrundlag og arbejde, ligesom du kan finde mødedatoer og referater fra de seneste udvalgsmøder.

Den 19. april 2018 har Byrådet besluttet et kommissorium for udvalget. Det betyder, at udvalget de næste to år skal arbejde med to indsatsområder:

 • Debat om ”mod til rummelighed”
 • Aarhus, en god og attraktiv by for LGBT-personer at bo og arbejde i

Længere nede på siden, kan du læse byrådsindstillingen samt kommissoriet, hvor de konkrete opgaver og mål er beskrevet.

Byrådet vedtog i november 2017 at revitalisere udvalget, således at der ændres på følgende:

 • Der laves et tydeligt kommissorium udstukket af byrådet med konkrete opgaver, der skal løses inden for en given periode
 • Samarbejdet mellem Udvalget for mangfoldighed og ligestilling og henholdsvis Magistraten, Byrådet og FællesMedUdvalget styrkes og systematiseres
 • Udvalgets sammensætning ændres således, at der fremover sidder 3 (i stedet for 6) repræsentanter for henholdsvis medarbejderne, lederne og byrådet. Desuden sidder der som noget nyt 3 repræsentanter for bysamfundet.
 • Udvalgets opgaver vil være orienteret mod bysamfundet i et samarbejde med byens borgere, foreninger og/eller erhvervsliv.

De 3 repræsentanter for bysamfundet blev udpeget i maj 2018, efter at Byrådet vedtog et nyt kommissorium for udvalget. Udvalgets opgaver vil således være styrende for, hvilke bysamfundsrepræsentanterne der udpeges.

 

Byrådets vedtagelser april 2018

 

Byrådets vedtagelser vedr. udvalget november 17

 

Ligestillingsredegørelser

Udvalget for mangfoldighed og ligestilling virker i en 4-årig periode, svarende til Aarhus Byråds valgperiode.

3 repræsentanter for byrådet

Lone Norlander Smith

Mette Bjerre

Heidi Bank

 

3 repræsentanter for medarbejderne

Olaf Vollmer (MBA)

Kirsten Blåbjerg (MSO)

Mette Hvid Johannesen (MBU)

 

3 repræsentanter for ledelsen

Thune Korsager (MSO)

Ole Ibsen (MBU)

Lene Hartig Danielsen (MKB)

 

3 repræsentanter for bysamfundet

Didde Magrethe Lønne

Mads Hedelund

Julie Rokkjær Birch

 

På billedet ses de nye bysamfundsrepræsentanter sammen med formanden.

 

Kontakt oplysninger:

 

 

Udvalget for mangfoldighed og ligestillings sammensætning

Udvalget har følgende sammensætning:

3 repræsentanter for medarbejderne,

3 repræsentanter for ledelsen,

3 repræsentanter for byrådet,

3 repræsentanter for bysamfundet.

 

Udpegningen sker efter følgende retningslinjer:

 • Medarbejderrepræsentanterne udpeges af FællesMedUdvalget. Medlemmet behøver ikke være medlem af FællesMedUdvalget eller HovedMedUdvalgene.
 • Direktørgruppen udpeger 3 ledelsesrepræsentanter.
 • Byrådet udpeger 3 byrådsmedlemmer.
 • De 3 repræsentanter for bysamfundet udpeges af Udvalget for mangfoldighed og ligestilling. De udpeges som eksperter/ressourcepersoner indenfor deres områder, som kan bidrage med en særlig viden, netværk, nye ideer og perspektiver.
  • Udpegningen af repræsentanter fra bysamfundet sker først efter, at Byrådet har godkendt kommissoriet. Således er der mulighed for at udpege de repræsentanter fra bysamfundet, som bedst kan bidrage i forhold til de konkrete opgaver udvalget skal arbejde med.
  • De 3 repræsentanter sidder i en 2-årig periode tilsvarende kommissoriet. De kan genvælges.

  

Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling ønsker at realisere visionen om Aarhus – en god by for alle og en by i bevægelse. Udvalget vil være en aktiv medspiller og ressource i forhold til erhvervs- og byudviklingen.

Udvalgets formål er at fremme ligestilling og mangfoldighed i Aarhus Kommune.

Med ligestillingsforhold og mangfoldighedsforhold menes:
• Ligestillings- og mangfoldighedsforhold i bysamfundet og for byens borgere
• Ligestillings- og mangfoldighedsforhold i relation til målsætninger og indsatser, der vedrører borgerrettede tiltag indenfor de forskellige serviceområder i magistratsafdelinger.
• Ligestillings- og mangfoldighedsforhold vedr. personaleforhold i Aarhus Kommune 

Udvalgets opgaver 
• At undersøge ligestillingsforhold med hensyn til køn, kønsidentitet, alder, handicap, fag, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering og national, social eller etnisk oprindelse.
• At igangsætte en debat herom i kommunen.
• At udarbejde en ligestillingsredegørelse hvert andet år til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
• At foreslå foranstaltninger til fremme af ligestillingen og til ændring af eventuelle forhold, som modvirker ligestilling
• At samarbejde med andre Ligestillingsudvalg og aktører relateret til ligestillingsindsatsen - både lokalt, i andre kommuner, nationalt og internationalt. Ligestillingsudvalget mangeårige samarbejde med Aarhus Kommunes tre venskabsbyer Bergen, Gøteborg og Åbo og deres respektive ligestillingsudvalg vægtes højt.

I kommissoriet, vedtaget af byrådet, er Udvalget for Mangfoldighed og Ligestillings opgaver beskrevet.

Kommissoriet

 

Forretningsorden

 

Tidligere handlingsplaner 2015-2016

Udvalget afholder minimum seks møder om året á 2 timer.

 Dertil kommer evt. konferencer/temadage og møder med andre råd, udvalg og foreninger.

Der kan nedsættes ad hoc arbejdsgrupper om forskellige emner. De har til opgave at udarbejde oplæg til udvalgets møder. Oplæggene kan være referater fra undersøgelser og konferencer, oplæg til politikformulering, information, projekter og debat i øvrigt. Arbejdsgrupperne mødes i det omfang det er nødvendigt for at løse deres opgave.

Udvalget arbejder efter en overordnet arbejdsplan, som er godkendt af byrådet.

Mødetidspunkterne i 2 og 3 kvartal 2019 er:
27. august
29. oktober
12. December

Arbejdsplan

Med udgangspunkt i arbejdsplanen og kommissoriet arbejder udvalget
ud fra en tidsplan som angiver hvad der skal dagsordenssættes på de kommende udvalgsmøder.

Datoer for møder i udvalget samt fokusområder

 

 

 

Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling stræber efter at opnå et bredt samarbejde med andre udvalg, foreninger og aktører relateret til ligestilling- og mangfoldighedsindsatser - både lokalt, i andre kommuner, nationalt og internationalt.

Da udvalgets opgaver er orienteret mod bysamfundet er det afgørende at have et bredt og godt samarbejde med byens borgere og foreninger.

Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling mangeårige samarbejde med Aarhus Kommunes tre nordiske venskabsbyer Bergen, Gøteborg og Åbo og deres respektive ligestillingsudvalg vægtes højt.

Som en del af samarbejdet mellem Bergen, Göteborg, Åbo og Aarhus kommuner har man i en årrække afholdt ligestillingskonferencer hvert andet år på skift mellem byerne. Konferencerne er udtrykt ved en høj faglighed og fungerer som en konstruktiv platform for deling af erfaringer og viden relateret til det praktiske arbejde med ligestillingsområdet i de respektive kommuner. Kommunerne har det til fælles, at de alle er de næststørste kommuner i eget land og derfor deler praktiske problemstillinger i denne forbindelse.

Konferencearbejdet og denne form for vidensdeling er essentiel i forhold til at være i forreste række med ligestillings- og mangfoldighedsarbejdet. Aarhus Kommune er netop kendetegnet ved at være i front på området i en national sammenhæng.

Aarhus Kommunes var vært for sidste konference, som fandt sted den 5.-7. september 2016.

Den 5-7. september 2018 afholdes konferencen i Åbo, Finland.

Lovarbejde, der ligger til grund for Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling arbejde samt et overblik over Aarhus Kommunes strategier og politikker på ligestillings- og mangfoldighedsområdet.

 

Ligestilling - en to-leddet taktik

Arbejdet med ligestilling i Aarhus Kommune tager udgangspunkt i en to-leddet taktik. Dvs. at ligestilling skal integreres i det almindelige arbejde og at der suppleres med særlige initiativer til fremme af ligestilling, hvor dette viser sig nødvendigt.
Integration af ligestilling i det almindelige arbejde kaldes ”mainstreaming”. I Aarhus Kommune er alle medarbejdere forpligtet til indenfor deres område at arbejde med ligestilling i al planlægning og al forvaltning. Kravet om mainstreaming fremgår også af Aarhus Kommunes integrationspolitik.

Ligestilling, mangfoldighed

Ligestilling med fokus på at fremme lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i alle ansattes/ borgeres lige værd afspejler en forståelse af ansatte/ borgere som forskellige – ikke blot som forskellige i kraft af køn og tilhørende forskellige minoritetsgrupper, men også med forståelse for forskelle mellem kvinder, forskelle mellem mænd og forskelle mellem individer indenfor samme minoritetsgruppen.
Et vigtigt element i arbejdet med ligestilling bliver dermed at have fokus på mangfoldighed og de ressourcer, der ligger i denne mangfoldighed. Ligestilling handler om at fjerne barrierer, der hindre den enkelte i at udnytte sin ressource og samtidig sikre mulighed for individuelle udviklingsstrategier. 

Ligestilling på tværs – en fælles indsats

Forudsætningen for en effektiv og funktionsdygtig indsats til fremme af ligestilling og mangfoldighed i Aarhus Kommune forudsætter en klar vision og klart prioriterede, målbare mål, som kan udmøntes i dagligdagen.
Kommissoriet bør give mening ikke kun for udvalgets medlemmer, men også for ledere og medarbejdere i institutionerne og på kommunens øvrige arbejdspladser.
De fælles indsatsområder for Aarhus Kommune vedr. ligestilling og mangfoldighed bør spille sammen med, understøtte og gerne styrke indsatser for ligestilling og mangfoldighed i den enkelte magistratsafdeling. Endelig er det vigtigt, at indsatsen internt i Aarhus Kommune bidrager positivt til ligestilling og mangfoldighed i det omkringliggende bysamfund. 

Lovgrundlag

Ifølge ligestillingslovens § 4 skal offentlige myndigheder, inden for deres område, arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Ligestillingsloven er møntet på at fremme ligestilling mellem kønnene.
Af Ligestillingslovens formålsbestemmelse fremgår det, at ligestilling skal forstås som lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd. I bemærkningerne fremhæves det, at formålet med loven var at skabe reel og ikke blot formel ligestilling. Det indebærer, at der dels skal ses på kønsperspektivet og en belysning af kvinders og mænds forhold inden for et givent område, herunder behov, normer, adfærd, kundskaber og erfaringer. Derudover skal der arbejdes aktivt for at fremme ligestilling og der skal ske en belysning af, om kvinder og mænd har reelt lige muligheder inden for et givent område og om et initiativ kan bruges til aktivt at fremme ligestillingen af kvinder og mænd.
Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling arbejde med at fremme ligestilling og mangfoldighed omfatter ikke kun ligestilling af kønnene. I overensstemmelse med den danske lovgivning vedr. diskrimination og ligebehandling på arbejdsmarkedet arbejdes der med at bekæmpe diskrimination og sikre ligebehandling af alle uanset køn, kønsidentitet, handicap, alder, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering og national, social eller etnisk oprindelse.
I praksis har udvalget hidtil fokuseret på ligestilling i forhold til køn, etnicitet, handicap, alder, seksuel orientering og religion. Denne afgrænsning er i overensstemmelse med danske lovgivning og i EU-direktiverne, hvor disse grupper er særligt beskyttet, fordi de historisk set er grupper, der på forskellige måder har været ofre for forfølgelse, undertrykkelse og diskrimination.

Aarhus Kommunes politikker vedr. mangfoldighed

Udvalget for Mangfoldighed og Ligestillings arbejde understøttes endvidere af en række politikker, der forpligter Aarhus Kommune til at fremme mangfoldighed på arbejdspladsen og i bysamfundet:

Den fælles personalepolitik (vedtaget i byrådet, 2005)

En mangfoldig og rummelig arbejdsplads med forskellighed og ligeværdige arbejds-, trivsels- og udviklingsbetingelser for alle uanset køn, alder, handicap, fag, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering eller nation, social og etnisk oprindelse. Der tilstræbes en mere ligelig fordeling af begge køn og fra etniske minoriteter indenfor alle arbejdsfunktioner, fag og stillingsgrupper.

Integrationspolitikken (vedtaget i byrådet, juni 2007)

Medarbejdere i Aarhus Kommune skal sikres mod direkte og indirekte diskrimination ifm. rekruttering, ansættelse og afskedigelse. Aarhus Kommune er kendt som en arbejdsplads, hvor der ikke diskrimineres.
Medarbejdere i Aarhus Kommune efterlever værdierne om troværdighed, respekt og engagement overfor borgere/brugere, så direkte og indirekte diskrimination undgås. 

Handicappolitikken (vedtaget i byrådet, 2008)

Handicappolitikken skal sikre, at mennesker med handicap har adgang til reel deltagelse i det offentlige liv og den demokratiske proces i Aarhus Kommune og at de inkluderes i de kommunale tilbud. I sin rekruttering skal Aarhus Kommune signalere og efterleve, at man ønsker en rummelig og mangfoldig arbejdsplads, herunder også en arbejdsplads med mennesker med handicap ansat på normale vilkår. Aarhus Kommune skal være en arbejdsplads, hvor der er plads til alle. Medarbejderne skal sikres mod direkte -, indirekte -, og institutionel diskrimination på grund af handicap.

 

 

 

Arbejdet med at fremme ligestilling og mangfoldighed sker med udgangspunkt i visionen om Aarhus – en god by for alle og en by i bevægelse.

Ifølge ligestillingslovens § 4 skal offentlige myndigheder, inden for deres område, arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Ligestillingsloven er møntet på at fremme ligestilling mellem kønnene.
 
Af ligestillingslovens formålsbestemmelse fremgår det, at ligestilling skal forstås som lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd.  Arbejdet med at fremme ligestilling og mangfoldighed i Aarhus Kommune omfatter ikke kun ligestilling af kønnene. I overensstemmelse med den danske lovgivning vedr. diskrimination og ligebehandling på arbejdsmarkedet arbejdes der med at bekæmpe diskrimination og sikre ligebehandling af alle, uanset køn, kønsidentitet, handicap, alder, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering og national, social eller etnisk oprindelse.