Aarhus Byråd har i forbindelse med vedtagelsen af Aarhus Kommuneplan 2017 besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan som sammentænker udviklingen i et kommende byområde med udvikling af Årslev landsby.

Helhedsplanen skal være med til at sikre, at visioner og ønsker bliver tænkt sammen, før det er muligt at lave nye lokalplaner og kommuneplantillæg, der skal fungere som grundlag for den kommende byudvikling.

På den vestlige side af Årslev er der udlagt et stort areal, som er reserveret til kommende byudvikling. Det resterende område omfatter Årslev Landsby. Landsbyen er medtaget i helhedsplanens område, bl.a. for at sikre en god sammenhæng mellem landsbyen og det kommende byområde.

Debatoplægget kan ses her

På baggrund af en politisk beslutning er der ved at blive udarbejdet et opdateret plangrundlag for Ø-gadekvarteret.

Den politiske beslutning er taget på baggrund af et ønske fra hhv. beboerne i Ø-gaderne samt et ønske fra Forvaltningen om et mere konkret plangrundlag for sagsbehandlingen af byggesager i området. Formålet med planen er et mere præcist plangrundlag for lokalplanlægning og byggesagsbehandling, samt at gøre det tydeligere for både borgere og udviklere hvilke retningslinjer og muligheder der er gældende fremover.

Området skal fortsat anvendes til boliger, erhverv, institutioner og offentlige formål.

Aarhus kommune har i perioden november 2017 til november 2018 samarbejdet med en række beboere i Ø-gaderne med henblik på at producere en borgerdrevet visionsplan for Ø-gadekvarteret. Kommunens ønske har været at skabe en borgerinddragelsesproces, hvor de borgere og interessenter som bor i og bruger området, har haft mulighed for gennem et dialogorienteret samarbejde med kommunen at blive hørt og give deres mening til kende. Der blev nedsat en projektgruppe på godt 40 særligt aktive personer fra Ø-gaderne. Beboerne har udvist stort engagement og har meldt sig til konkrete arbejdsgrupper. Gruppen består af ejere, lejere, selvstændige, ansatte, freelancere mm. Projektgruppen har på en række møder og i samarbejde med en større beboergruppe og med Teknik og Miljø, fundet frem til fem temaer og visioner for kvarteret:

  • Kvalitet i byggeriet
  • Trafik
  • Børnemiljø
  • Bæredygtighed
  • Begrønning

Erfaringsopsamling for Øgaderne kan ses her

Disse temaer er så vidt muligt og på forskelligvis bragt videre i helhedsplanen og kommuneplantillægget.

Derudover vil den kommende plan b.la. Indeholde en egenarts beskrivelse, SAVE registrering, opdatering af kommuneplanrammer, bygningsregulerende bestemmelse.

En stor del af området er i dag udpeget som kulturmiljø i Kommuneplan 2017. For at opdatere plangrundlaget for Ø-gaderne skal kommuneplanrammerne gennemgås og opdateres for hele området. Derudover skal de eventuelle tilkomne bevaringsværdige bygninger der er blevet registreret i forbindelse med SAVE gennemgangen i 2016 optages i Kommuneplanen.

-----

I perioden 28. januar til 18. februar 2019 havde Aarhus Kommune en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanens rammer for Ø-gadekvarteret.

Debatoplægget kan ses her

 

Aarhus Kommune har i en længere årrække samarbejdet med den private bygherre Tækker Group om udvikling af Nye, som en helt ny by beliggende syd for Elev.

Lokalplan 1016 Nye, første etape af ny by ved Elev blev vedtaget 22. juni 2016 og de nye boligbebyggelser er godt på vej.

Det er nu tid for at gå i gang med planlægningen for etape 2, og derfor skal den oprindelige helhedsplan fra 2011 opdateres i en ny version: Helhedsplan 2:0.

Debatoplægget kan ses her

I løbet af de kommende år flytter Arkitektskolen fra Nørreport til Godsbanen. Det åbner mulighed for at området omkring Nørreport udvikles med fokus på den gode by. Forskellige grundejere er allerede begyndt at forhøre sig om mulighederne for at udvikle deres ejendomme, og bygninger er begyndt at blive handlet - herunder Arkitektskolens auditoriebygning. Derfor arbejder vi lige nu på en helhedsplan for området, som skal danne grundlag for kommende lokalplaner.

Debatoplægget for Nørreport kan ses her

I Aarhus Kommune er vi i den indledende fase med at udvikle en helhedsplan for fremtidens byudvikling langs Skanderborgvej fra Øllegårdsvej i vest til Marselis Boulevard i øst. Vi er med andre ord i færd med at skabe de helt overordnede rammer for, hvordan områdets bygninger, trafikale systemer og miljømæssige forhold kan udvikles og indrettes på en klog og bæredygtig måde i fremtiden.

Debatoplægget kan ses her

Godsbanearealerne bliver et mangfoldigt knudepunkt i Aarhus, hvor nye boliger og erhvervsvirksomheder vil ligge  side om side med butikker og uddannelses- og kulturinstitutioner – og hvor kreativiteten og det skabende byliv fortsat vil blomstre.

Læs udviklingsplanen for Godsbanearealerne

Læs Kvalitetskatalog for Godsbanearealerne

Gå til Godsbanearealernes hjemmeside

Aarhus Kommunes Byråd har den 22. august 2018 endeligt godkendt Udviklingsplan for Lisbjerg med tilhørende Etapeplan for etape 1 samt Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering.

Fremtidens Lisbjerg er en levende by, der kombinerer det bedste fra landsbyens fællesskaber med det bedste fra storbyen. En by fyldt med byliv og intime byrum, tætte boligbebyggelser, detailhandel og spændende specialbutikker, en levende bymidte, attraktive erhvervsområder, kultur- og fritidsaktiviteter og ikke mindst aktive og engagerede borgere. Lisbjerg skal udvikles etapevis over de næste 65 år, og udviklingen er allerede i gang med de første byområder under etablering.

Aarhus Ø skal være en bydel, som resten af Aarhus besøger, og der skal være liv døgnet rundt, hele året rundt. Lejligheder, butikker, indkøbsfaciliteter og bylivsaktiviteter skal derfor ligge side om side ved vandetog skabe en livlig bydel for både beboerne og resten af aarhusianerne. Når bydelen er færdigudviklet, vil den være hjemsted for 10-12.000 beboere og ca. 10.000 arbejdspladser, og det placerer den blandt Europas største havnefrontsprojekter.

Læs Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Den 24. juni 2020 vedtog Aarhus Byråd Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø.

I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen er der foretaget en miljøvurdering af planen, herunder udarbejdet miljørapport og en sammenfattende redegørelse.

Materialet kan ligeledes ses på www.aarhus.dk/aarhusø  

 

Aarhus Kommunes Byråd har den 13. september 2018 endeligt godkendt Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret med tilhørende Værdi- og Kvalitetskatalog samt Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering.

Sydhavnskvarteret skal være en levende og spændende etape i den mangeårige omdannelse af de bynære havnearealer. Det er visionen for området at skabe en tæt og mangfoldig bydel med en variation af store virksomheder og små iværksættere, hvor bylivet er førsteprioriteten, og alle byrum udformes, så de kan tiltrække besøgende hele døgnet rundt gennem kunst, oplevelsesmuligheder og urbane bevægelsesformer.

Læs udviklingsplanerne  for Sydhavnskvarteret her

Bydelsplanen for Sydhavnskvarteret er en helt ny måde at tænke byudvikling på. Planen er blevet til i tæt samarbejde med de kommende bygherrer i området, som sammen med kommunen - i et ikke tidligere set omfang - har løftet vigtige erhvervs-, social- og ikke mindst kulturpolitiske dagsordner. Bydelsplanen skal danne grundlag for den efterfølgende kommune- og lokalplanlægning.

Læs bydelsplanen for Sydhavnskvarteret - Nord for Jægergårdsgade her

Udviklingsplanen indebærer en fysisk omdannelse af Bispehaven og de omkringliggende områder, og er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Østjysk Bolig. Læs udviklingsplanen nedenfor.

For yderligere informationer kontakt kontoret for Integration og bydelsudvikling på e-mail: bydelsudvikling@ba.aarhus.dk 

 

 

 

 

Udvikling af infrastrukturen er en central del af Helhedsplanen for Gellerup, hvor Gellerup vil blive udviklet til en attraktiv, international bydel, der åbner sig mod resten af Aarhus.

Læs mere om Helhedsplanen for Gellerup på www.helhedsplangellerup.dk

For yderligere information kontakt kontoret for Integration og bydelsudvikling på e-mail: bydelsudvikling@ba.aarhus.dk

Helhedsplanen for Viby Syd arbejder med en bred og styrket indsats i området. Det indebærer blandt andet en social helhedsplan støttet af Landsbyggefonden, nye udlejningsregler og en række fysiske forandringer.

For yderligere information kontakt kontoret for Integration og bydelsudvikling på e-mail: bydelsudvikling@ba.aarhus.dk

 

 

 

 

 

Aarhus Kommune har nu igangsat udviklingen af arealerne omkring Skæring Planteskole. På baggrund heraf er der igangsat dels arbejde med en helhedsplan for nærområdet omkring Skæring Planteskole (også kaldet Skæring Nord), og dels arbejde med en udviklingsplan for det kommunalt ejede område omkring Skæring Planteskole.

Det er Aarhus Kommunes ønske at lave en planlægning der tager afsæt i områdets eksisterende kvaliteter, historie og rekreative værdier, og tilstræber at videreføre disse i områdets fremtidige udvikling. Området forventes altovervejende bebygget med boliger i kombination med offentlige funktioner.

Det kommunale udviklingsområde udgør et areal på ca. 123.000 m2, og strækker sig fra Skæring Planteskole i nord til arealerne omkring Føtex ved Skæring Hedevej i syd.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om helhedsplanen d. 5. februar på Skæring Skole.

Du finder programmet til borgermødet her

Området omkring Aarhus Hovedbanegård og Aarhus Rutebilstation er under forandring.

Rutebilstationen skal flyttes, indretningen af Banegårdspladsen skal genovervejes, og Aarhus Byråd har igangsat undersøgelser af mulighederne for at bygge by hen over banegraven.

Via dette link kan du læse mere om processen

Aarhus Byråd besluttede i efteråret 2019 at stille skarpt på infrastrukturen i området ved Brendstrup mellem Skejby og Tilst. Det inkluderer bl.a. ny vejforbindelse mellem Viborgvej og Søftenvej. Vejen skal aflaste en række belastede veje i området, sikre bedre tilkørselsforhold samt skabe grundlag for byudvikling af et større område.

 

Ny udviklingsplan på vej

Aarhus Byråd har i april 2020 truffet beslutning om, hvilket team der, sammen med Aarhus Kommune, skal udarbejde udviklingsplanen for Brendstrupkilen i Aarhus N. Aarhus Kommune indgår dermed aftale med Stadt A/S om køberetten til udviklingsområdet. I første omgang betyder det, at Stadt A/S nu kan tage plads omkring bordet og sammen med Aarhus Kommune og øvrige grundejere i området udarbejde en samlet udviklingsplan for Brendstrupkilen. Udviklingsplanen skal klarlægge det fysiske og strategiske grundlag for udvikling af området.

Læs pressemeddelelsen om udvikling af Brendstrupkilen her.

 

Præsentationsmateriale fra interessentmøder:

Præsentation fra interessentmødet den 3. december 2019

I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 besluttede Aarhus Byråd, at der skulle udarbejdes en helhedsplanlægning for Hjortshøj.

I 2020 har Aarhus Kommune således i samarbejde med lokale borgere, foreninger og erhvervsdrivende i Hjortshøj gjort det indledende arbejde til en helhedsplan for Hjortshøj. Helhedsplanen skal samle byens eksisterende kvaliteter, historie og identitet som fundament for byens fremtidige udvikling.

Vores researcharbejde startede med et åbent bykontor i februar 2020. Her var mere end 120 engagerede borgere forbi til en snak om byens kvaliteter og ønskerne til fremtidens Hjortshøj. Kort tid efter satte Covid19 og forsamlingsforbuddet en stopper for den brede borgerinddragelse, og vi har derfor måtte fortsætte arbejdet med en mindre gruppe repræsentanter fra fællesråd og foreninger.

Kommuneplanrammerne giver mulighed for, at der over de næste 12 år kan bygges mellem 5-700 boliger. Helhedsplanen har særligt fokus på de ubebyggede kommuneplanlagte områder for på den måde at sikre fremtidige boligområder af høj kvalitet i godt samspil med den eksisterende by.

Herunder kan du finde materiale fra de afholdte borgermøder og følge med i processen for Helhedsplanarbejdet

Opsamling på åbent bykontor i februar 2020 finder du her.

Stadsarkitektens præsentation fra borgermødet d. 28. september 2020 finder du her.

Projektlederens præsentation fra borgermødet d. 28. september 2020 finder du her.

Referat fra borgermøde og workshop d. 28. september 2020 finder du her.

Klik her, og se en procespil for arbejdet med Helhedsplan Hjortshøj.