Nyheder om Skæring Strand

Kære grundejere i Skæring Strand

Dette bliver den sidste orientering på denne specifikke hjemmeside vedrørende processen for omdannelse af Skæring Strand og lokalplanen.

Lokalplan nr. 1108, Boligområde Skæring Strand – overførsel fra sommerhusområde til byzone, blev vedtaget endeligt på Byrådets møde den 29. april 2020 som sag 21.

Den vedtagne lokalplan kan ses her

Byrådsbehandlingen, indstilling og bilag kan ses her

Alle fremtidige henvendelser om lokalplan og byggeansøgninger skal ske til Byggeri:

Byggeri
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

tlf. 89 40 22 13

byggesag@mtm.aarhus.dk

Byggeris åbningstider for personlige henvendelser:
Mandag-torsdag kl. 9.30 – 15.00
Fredag kl. 9.30 – 14.00

Byggeris telefoniske åbningstider:
Mandag - Fredag 09:30 - 11:30

Orientering om vejledning af byggesagsbehandling marts 2020
Byggeri i Aarhus Kommune har lavet en vejledning om byggesagsbehandling ved anvendelsesændring fra sommerhus til helårsbolig i Skæring Strand.
Vejledningen ”Skæring Strand, fra sommerhus til helårsbolig” er lavet uafhængig af lokalplanprocessen.
I forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan er der indsendt flere høringssvar, der vedrører den kommende byggesagsbehandling af anvendelsesændring af sommerhuse.
Høringssvarene har medført en række præciseringer og uddybninger i vejledningen.

Se vejledningen her

Kære grundejere i Skæring Strand

Forslag til Lokalplan nr. 1108, Boligområde Skæring Strand – overførsel fra sommerhusområde til byzone, behandles på byrådets møde den 15. april 2020.

På grund af påsken kommer bliver dagsordenen allerede lagt på kommunens hjemmeside senest fredag den 3. april 2020.

Dagsordenen kan til den tid ses her

Først efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af den vedtagne lokalplan kan der søges om byggetilladelser ved Byggeri.

Orientering om Vejledning af byggesagsbehandling marts 2020

Byggeri i Aarhus Kommune har lavet en vejledning om byggesagsbehandling ved anvendelsesændring fra sommerhus til helårsbolig i Skæring Strand.

Vejledningen ”Skæring Strand, fra sommerhus til helårsbolig” er lavet uafhængig af lokalplanprocessen.

I forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan er der indsendt flere høringssvar, der vedrører den kommende byggesagsbehandling af anvendelsesændring af sommerhuse.

Høringssvarene har medført en række præciseringer og uddybninger i vejledningen.

Se vejledningen her

Vejledningen ligger også her på siden under Materialer (se nederst på siden)

Kære alle grundejere i Skæring Strand

Der er på baggrund af Corona-situationen, som vi i øjeblikket globalt og dermed kommunalt er ramt af, fra Skæring Strand blevet rettet spørgsmål til sagens proces og den politiske sagsbehandling.

Teknik og Miljø har i januar 2020 lovet at lægge en information her på hjemmesiden ”Skæring Strand”, når sagen om Lokalplan nr. 1108, - Boligområde Skæring Strand - Overførsel fra sommerhusområde til byzone bliver dagsordensat på et byrådsmøde til endelig vedtagelse.

Der forventes en byrådsbehandling i april 2020. Når vi ved mere præcist, hvilken dato sagen kan dagsordensættes, lægger vi atter en information med link til sagen og dagsordenen på hjemmesiden.

Det er først under selve byrådsbehandling, at det afklares, om sagen sendes til yderligere behandling i Teknisk Udvalg inden endelig behandling i byrådet.

Vi kan anbefale, at I følger sagen her på kommunens hjemmeside, hvor forventet tidsplan kan ses her:

Tidsplan LP 1108, Skæring Strand

Vi sætter som udgangspunkt ikke sagerne i bero trods denne forfærdelige situation, men prøver netop at fortsætte arbejdet hjemmefra.

Vi ønsker jer alle alt godt.

Kære Grundejere i Skæring Strand

Vi takker for den overvældende interesse for at afgive høringssvar på kommunens nye Høringsportal. Den offentlige høring om forslaget til lokalplan sluttede den 27. november 2019 og der indkom i alt 137 høringssvar.

For god ordens skyld vil vi, for de opmærksomme, nævne at antallet er reduceret til 133, idet vi har fratrukket dubletter fra samme indsender.

Høringssvarene indeholder bemærkninger, der, som ved tidligere høringer, hovedsageligt omhandler bygningsregulerende bestemmelser i lokalplanen.

Gennemgangen af jeres indsendte høringssvar er blevet mere omfattende end tidligere forventet.

Vi havde forventet en byrådsbehandling om endelig vedtagelse den 26. februar 2020, men må på baggrund af høringen og afklaringer nu i stedet forvente en byrådsbehandling den 25. marts 2020.

Der har også været høringssvar, der indeholder bemærkninger om manglende information den sidste tid.

Vi vil gerne igen henvise til at følge med på kommunens hjemmeside om lokalplaner:

LP 1108 - Forlænget tidsplan

Vi vil endvidere lægge en information her på hjemmeside ”Skæring Strand”, når sagen atter dagsordensættes på et byrådsmøde til endelig vedtagelse. Det er først under selve byrådsbehandling, det afklares, om sagen sendes til yderligere behandling i Teknisk Udvalg inden endelig behandling i byrådet.

Vi beklager den forlængede tidsplan.

Forslag til Lokalplan nr. 1108, Boligområde Skæring Strand – overførsel fra sommerhusområde til byzone, er dagsordensat til magistratsmødet den 2. september.

Dagsordenen og sag nr. 10 kan ses her:

Dagsorden Magistratsmødet den 2. september 2019

 

På magistratsmødet besluttes det, om sagen umiddelbart videresendes til byrådsmøde.

Vi har stadig en forhåbning om, at sagen dagsordensættes til mødet den 11. september 2019.

I kan følge dagsordenerne for Byrådet på dette link:

Byrådets dagsordner

Byrådets dagsordner kan normalt ses torsdagen før mødet.

 

Hvis byrådet til den tid godkender, at forslaget fremlægges i offentlig høring, udsendes et informationsbrev til alle grundejere inden for området og det nærmeste naboområde. I brevet henvises der blandt andet til, at høringsbidrag skal fremsendes via den digitale høringsportal.

I brevet fremgår det, hvordan du kommer til Aarhus Kommunes høringsportal.

 

Lokalplanforslaget fremlægges i 8 uger. Høringsbidrag skal indsendes via høringsportalen, og den er først aktiv, når høringsperioden starter.

Det fremmer ikke noget at fremsende høringsbidrag udenfor høringsfristen – heller ikke direkte til Planafdelingen.

 

Når forslag til lokalplan 1108 er dagsordensat til et kommende byrådsmøde, er der mulighed for at bede om foretræde for Teknisk Udvalg. Information herom fremgår af følgende link:

Foretræde for Teknisk Udvalg

 

Hvis du vil sikre dig, at sagen henvises til Teknisk Udvalg, bør du fremsende din anmodning, inden byrådets møde – og først når sagen fremgår af byrådets dagsorden.

 

Der har været mange spørgsmål til administrationsgrundlaget for de kommende byggesager:

Af indstillingen, som også kan ses på dagsordenen for magistratsmødet på mandag, fremgår:

 

”8.0 Byggesagsbehandling ved ændring til helårsbolig

Når et sommerhus skal ændres til helårsbolig, kræver det efter byggeloven en byggetilladelse. Det er ikke lovligt at vedtage et særligt regelsæt, som kun skal gælde for kravene til helårsboliger for omdannelser i Skæring Strand. I stedet kan kommunen have en praksis, hvor det vurderes, om en ejendom kan godkendes efter det gældende bygningsreglement, herunder om der kan dispenseres fra gældende krav.

Når lokalplanen sendes i høring, vedlægges udkast til en beskrivelse af praksis som bilag. Beskrivelsen vil omhandle de vigtigste forhold, som vil blive vurderet, når der søges om anvendelsesændring til helårsbeboelse.”

Vi må med beklagelse oplyse, at fremsendelse af forslag til lokalplan for Skæring Strand til Aarhus Byråd bliver forsinket.

Vi har på vores dialogmøder i februar/marts 2019 fremvist en foreløbig tidsplan, hvor lokalplansforslaget ville blive behandlet på et byrådsmøde lige før eller lige efter sommeren 2019.

Vi forventer nu, at forslaget til lokalplan 1108, Boligområde Skæring Strand – overførsel fra sommerhusområde til byzone kan behandles i byrådet medio september 2019.  Derefter fremlægges forslaget i offentlig høring i 8 uger og med endelig vedtagelse senest primo marts 2020.

Vi har i dag forelagt problematikken for rådmanden.

Denne meddelelse fremsendes også til følgegruppen af grundejere i Skæring Strand.

Kære grundejere i Skæring Strand

Vi takker for den fine store interesse og deltagelse i de debatmøder, som vi afsluttede med det sidste møde på Fristedet den 7. marts 2019 og ikke mindst den overvejende positive tilgang til debatterne.

Vi arbejder nu videre med de bidrag, der indkom op til sommeren ved de lokale borgermøder, bemærkningerne som blev indsendt til debatoplægget under den forudgående offentlige høring om ændring af kommuneplanen, og ikke mindst bidragene fra vores debatmøder i februar og marts 2019.

Vi vil derfor også gerne understrege, at der ikke er behov for yderligere fremsendelser af bemærkninger til sagen. Den er rigtig godt belyst – fra mange vinkler.

Når der foreligger et forslag til lokalplan og dette fremlægges i offentlig høring, vil der yderligere blive en mulighed for at indsende bemærkninger til selve lokalplanen og dens bestemmelser. I kan også i den forbindelse anmode om at få foretræde for Teknisk Udvalg og her få mulighed for at fremføre jeres synspunkter for udvalget. Det sker ved at I kontakter byrådskontoret forud for det byrådsmøde, hvor sagen behandles. Information om foretræde kan ses:

Foretræde for udvalget

Vi orienterer i den forbindelse også på hjemmesiden for Skæring Strand, når vi kender en dato.

Tidsplan for lokalplanlægningen kan følges på kommunens hjemmeside, med angivelse af forventede datoer i processen – forventede fordi rigtig mange ting påvirker processen, herunder blandt mange henvendelser om køb og salg samt fortsatte henvendelser om indhold i lokalplanen.

Følg eventuelt tidsplanen på kommunens hjemmeside vedr. igangværende lokalplaner via link:

Lokalplan 1108 - igangværende lokalplan

Det er den endelige Byrådsvedtagne lokalplan, der bliver gældende.

Vi modtager stadig rigtig mange henvendelser om byggeri ved Skæring Strand.
Vi vil igen gerne understrege, at der ikke kan ansøges om byggeri og ændringer med henblik på status som helårsbolig, før der er en endelig vedtaget lokalplan.

NB!  Materiale/oplæg fra debatmøder udgør ikke det endelige lokalplan-forslag

Kære grundejere i Skæring Strand

Alle grundejere modtog med udgangen af januar eller starten af februar en invitation til deltagelse i lokalt debatmøde, der omhandlede den del af Skæring Strand, hvor den enkelte grundejers ejendom ligger, afgrænset i 5 stor-områder, som vist på følgende kort:

Møderne blev afholdt i løbet af tre uger på Fristedet Skæring, Plantagevej 14, Egå:
tirsdag den 19. februar 2019 i storgruppe 1 – med 108 tilmeldte,
onsdag den 20. februar 2019 i storgruppe 2 – med 97 tilmeldte,
tirsdag den 26. februar 2019 i storgruppe 3 – med 53 tilmeldte,
tirsdag den 5. februar 2019 i storgruppe 4 – med 102 tilmeldte og
torsdag den 7. februar 2019 i storgruppe 5 – med 70 tilmeldte

Til de fem møder var der i alt tilmeldt 430 grundejere

Mødet omhandlede lokalplanen, hvilke forhold, der kan reguleres med en lokalplan. Det vigtigste formål med lokalplanen for Skæring Strand er at overføre sommerhusområdet til byzone, men den indeholder også en række bestemmelser, der fx omhandler bebyggelsesprocent, grundstørrelser og grønne områder.

På mødet viste vi jer vores første tanker og idéer til lokalplanens bestemmelser og derefter arbejdede vi emnegrupper for sammen med jer at kvalificere lokalplanen. I de enkelte grupper fik I lejlighed til at fortælle os, hvad I synes, der er vigtigt generelt i Skæring Strand og i jeres eget delområde, og som I synes, vi skal fokusere på under planens udarbejdelse.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at gentage, at lokalplanen ikke kan fastsætte, at jeres bygninger automatisk bliver helårsboliger med lokalplanens vedtagelse. Det kan først ske ved en byggeansøgning, hvori det kan påvises, at bygningen lever op til det gældende bygningsreglement.

Vi lægger de 5 oplæg fra møderne i toppen under listen nedenfor med ”Materialer om Skæring Strand”.

NB!  Materiale/oplæg fra debatmøder udgør ikke det endelige lokalplan-forslag

Kære grundejere i Skæring Strand

Vi har fra d. 18. december 2018 til d. 25. januar 2019 haft et debatoplæg om ændring af kommuneplanens anvendelsen for Skæring Strand fra sommerhusområde til boligområde i byzone med mulighed for helårsbeboelse

Med informationsbrevet og december måneds info på hjemmesiden var det muligt at linke til hjemmesidens oversigter vedr. tidsplaner for planlægningen.  Her kunne man bl.a. se det aktuelle debatoplæg.

Vi sætter linket på denne opdatering:

Lokalplan 1108 - igangværende lokalplan

og lægger i øvrigt debatoplægget i toppen under listen nedenfor med ”Materialer om Skæring Strand”

Kære grundejer i Skæring Strand

Nu forstyrrer vi jer snart i mailboksen eller i postkassen igen.

Vi arbejder videre på planlægningen for en fremtidig lokalplan i Skæring Strand.

Jf. lovgivningen for planlægningen, skal vi efter den udstedte ”Bekendtgørelse om Landsplandirektiv for overførsel af sommerhusområdet til byzone”, høre jer og jeres naboer om ændring af kommuneplanens rammer/bestemmelser for Skæring Strand. Vi forventer at ændre rammerne fra sommerhusområde til boligformål med mulighed for anvendelse til lav helårsbebyggelse.

Vi påbegynder at udsende brevene i e-boks til alle berørte grundejere og naboer fra den 18. december 2018. Det tager tid at udsende, så ikke alle vil modtage brevet den samme dag – men det kommer.

Alle I grundejere, inden for området, kan med rette tænke:
”Hvorfor skal vi nu høres igen. Vi har jo lige indsendt bemærkninger og bidrag til planlægningen.”

Derfor vil vi også gerne understrege, at hvis du/I ikke har yderligere bemærkninger i forhold til det, du/I allerede har fremsendt under den udvidede grundejerhøring i maj-juni 2018, så behøver du/I ikke at reagere på denne høring. Jeres tidligere fremsendte bidrag vil automatisk blive medtaget og behandlet sammen med de høringssvar, der eventuelt måtte komme frem nu.

Når der foreligger et forslag til lokalplan og dette udsendes i offentlig høring, vil der blive yderligere en mulighed for at indsende bemærkninger til selve lokalplanen og dens bestemmelser.

Tidsplan for lokalplanlægningen vil fremadrettet kunne følges på kommunens hjemmeside, med angivelse af forventede datoer i processen.

Find lokalplaner på vej i Aarhus Kommune her

Byggeansøgning efter vedtaget lokalplan

Vi modtager mange henvendelser om byggeri ved Skæring Strand.
Vi vil gerne understrege, at der ikke kan ansøges om byggeri og ændringer med henblik på status som helårsbolig, før der er en endelig vedtaget lokalplan.

Byggelovgivning

Når der er vedtaget en lokalplan, som overfører sommerhusområdet til byzone, kan den enkelte grundejer få sin ejendom godkendt til helårsbeboelse, hvis betingelserne er opfyldt.

Bebyggelse og anvendelse til helårsbeboelse skal godkendes af Aarhus Kommune i hvert enkelt tilfælde, fordi bebyggelse skal opfylde det til enhver tid gældende bygningsreglement for helårshuse.

Bygningsreglementet stiller krav om byggetilladelse, både når der opføres nyt byggeri, og når anvendelsen af en eksisterende bygning ændres, f.eks. når et sommerhus ønskes anvendt til helårsbeboelse.

Grundejeren skal derfor ansøge om en byggetilladelse. Det skal gøres hos Byggeri, Teknik og Miljø, som er Aarhus Kommunes bygningsmyndighed.

Når et sommerhus har ændret anvendelse til helårsbeboelse, vil det normalt ikke efterfølgende kunne anvendes som sommerhus igen, jfr. boligreguleringsloven.

Har du et sommerhus, du ønsker at anvende som helårsbolig?

Hvis du ønsker at anvende dit sommerhus til helårsbolig, skal du, som ovenfor nævnt, søge om byggetilladelse.

En helårsbolig skal leve op til det gældende bygningsreglements krav.

Bygningsreglementets krav sikrer, at du vælger energirigtige og byggeteknisk korrekte løsninger, når du ombygger dit sommerhus til helårsbolig. Bygningsreglementet stiller bl.a. krav til bygningens indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og de tekniske installationer. Energiforbruget skal overholde kravene i det til enhver tid gældende bygningsreglement.

Du skal også søge om byggetilladelse, hvis du ønsker at nedrive dit sommerhus og opføre et helårshus.

Har du allerede tilladelse til at bo helårligt i et sommerhus på baggrund af en dispensation eller som pensionist?

Anvendes sommerhuset i dag lovligt til helårsbolig af en pensionist eller på baggrund af en dispensation, skal der ikke ansøges om byggetilladelse for fortsat at anvende sommerhuset helårs.

Sommerhuset har fortsat status som sommerhus. Der er tale om en personlig tilladelse, som bortfalder ved ejerskifte. Det vil sige, at en ny ejer skal søge om byggetilladelse til at anvende sommerhuset som helårsbolig.

Bor du allerede lovligt i helårshus i sommerhusområdet?

Der findes i sommerhusområdet omkring 45 ejendomme, som ikke har status som sommerhus, men som helårshus. Det skyldes, at boligen var lovlig helårsbolig, allerede før området blev udlagt til sommerhusområde. Det blev Skæring sommerhusområde i 1962/1974.

Anvendes boligen i dag lovligt til helårsbeboelse, skal der ikke ansøges om byggetilladelse for fortsat at anvende boligen helårs.

Konsekvensen af at sommerhusområdet overføres til byzone er, at grundejeren ikke længere har en ret til at kunne ændre anvendelsen til sommerhus.

Ønsker du ikke sommerhuset anvendt til helårsbolig?

Eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom til sommerhus kan fortsætte, efter at der er vedtaget en lokalplan, og sommerhusområdet er overført til byzone.

Et sommerhus kan fortsat sælges eller arves som sommerhus.

Der vil ikke være krav om byggetilladelse i en situation, hvor et sommerhus fortsat anvendes til sommerhus. Det er først ved ansøgning om anvendelsesændring fra sommerhus til helårsbeboelse, at der er krav om byggetilladelse.

Ønsker du tilbygning til et sommerhus?

Når der er vedtaget en lokalplan, som overfører sommerhusområdet til byzone, kan den eksisterende, lovlige anvendelse fortsætte. Det vil ikke længere være muligt at opføre sommerhusbebyggelse. Man kan ikke længere forvente at få tilladelse til at opføre tilbygninger til eksisterende, lovlige sommerhuse.

Man må gerne renovere og foretage indvendige ombygninger i et sommerhus; men der vil ikke være mulighed for at få byggetilladelse til en udvidelse af et sommerhus, medmindre der er tale om særlige forhold. Der kan f.eks. blive tale om en dispensation fra lokalplanen, hvis kommunen konkret vurderer, at der er behov for en meget beskeden tilbygning for at sikre tidssvarende toilet-/badeforhold.

Under alle omstændigheder vil en eventuel dispensation afhænge af lokalplanens indhold, herunder lokalplanens principper og bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Alle grundejere i Skæring Strand blev den 26. april 2018 inviteret til at deltage i lokale stormøder inden for et af 5 områder, hvor man var grundejer. Formålet med møderne var primært at debattere og fokusere på de værdier og kvaliteter, som kendetegner Skæring Strand og det enkelte område.

Der er indkommet bidrag fra alle fem stormøder samt individuelt fra flere grundejere.

Vi er netop ved at sammenfatte alle de indsendte bemærkninger i en samlet redegørelse, der skal følge den politiske behandling i det videre forløb.

Landsplandirektivet, der muliggør planlægning for overførsel af sommerhusområder, er udstedt som en bekendtgørelse, der trådte i kraft den 13. juli 2018.

Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk her

Der skal inden for tre år efter bekendtgørelsens ikrafttræden være gennemført og vedtaget planlægning for kommuneplanens ændring samt en vedtaget lokalplan, der overfører området til byzone.

Erhvervsstyrelsens høring om forslag til overførsel af sommerhusområder til byzone blev afsluttet den 31. maj 2018.

Høringsportalen er nu suppleret med et høringsnotat, der kommenterer de fremsendte høringsbidrag og alle høringsbidragene.

Se materialet på høringsportalen.dk her

Forslag til landsplandirektiv for overførsel af sommerhusområder til byzone kan nu ses på høringsportalen.

Læs mere om høringen her 

Center for Byudvikling og Mobilitet har den 5. marts 2018 udsendt et orienteringsbrev til alle grundejere vedrørende en fremtidig proces for inddragelse af alle grundejere i Skæring Strand.

Vi har i den forbindelse ønsket at invitere en gruppe af grundejere til et møde om, hvordan vi skaber en proces, der inddrager alle grundejere med en åben og ordentlig dialog. Vi har henvendt os til foreninger, som vi har kunnet finde i området og derudover personer fra veje, der ikke indgår i foreninger.

Et sådant møde vil ikke omhandle selve planarbejde, lokalplanlægningen eller indholdet i lokalplanen, men alene hvordan vi sikrer os, at vi når ud til alle i området– uanset om der er stemt ja eller nej ved afstemningen i perioden 15. september til 3. oktober 2017, når der forhåbentligt senere kan igangsættes en planlægning. Mødet udelukker ikke, at andre borgere senere deltager i den efterfølgende planlægning.

Som foregående information beretter, er der endnu ikke udsendt et forslag til landsplandirektivet, og vi ved derfor ikke, om Aarhus Kommune er en del af dette.
Vi ønsker blot at være lidt på forkant og at finde en form på processen, der sikrer en bred inddragelse af alle grundejerne, hvis det bliver muligt at igangsætte en planlægning med henblik på en lokalplan, der overfører området til byzone.

I en eventuel senere lokalplanlægning vil vores dialog mellem grundejere og kommune naturligvis tage udgangspunkt i det grundlag, som Byrådet vedtog den 13. september og som var afstemningsgrundlaget.

Erhvervsstyrelsen er nu kommet længere i processen om overførsel af sommerhusområder til byzone,

Erhvervsstyrelsen skal i forbindelse med forslaget til landsplandirektivet udarbejde en miljøvurdering af planens påvirkning af miljøet i overensstemmelse med Miljøvurderingsloven og styrelsen har derfor via sin konsulent udsendt en forespørgsel til berørte myndigheder, herunder Aarhus Kommune, om indholdet.

Høringen er udsendt med henblik på at afgrænse miljøvurderingens omfang og detaljeringsgrad. De berørte myndigheder har således mulighed for at fremsende bemærkninger til hvilke emner, der skal indgå i den kommende miljøvurdering af kommunernes ønsker om overførsel af sommerhusområder til byzone.

Der er medtaget fire områder i høringen, og Skæring Strand er et af områderne. Aarhus kommune, der er berørt myndighed, skal senest den 2. marts 2018 svare på, om kommunen har bemærkninger til de emner, som kommer til at indgå i miljøvurderingen.

Konsulenten vil herefter udarbejde et forslag til miljøvurdering, som vil indgå i det materiale, der kommer i offentlig høring sammen med udkastet til landsplandirektivet.

Høringen er et skridt på vejen, men det skal præciseres, at denne høring af myndigheder fokuserer på afgrænsningen af miljøvurderingen – IKKE på indholdet af Landsplandirektivet. Erhvervsstyrelsen endnu ikke har taget stilling til, om sommerhusområdet kan overføres til byzone. Høringsmaterialet kan ses nedenfor under "Materialer om Skæring Strand".

Når Erhvervsstyrelsen offentliggør og annoncerer den offentlige høring af forslag til landsplandirektivet, vil Aarhus Kommune endvidere lægge information og link til Erhvervsstyrelsens hjemmeside her på denne side.

Aarhus Kommune har den 10. januar 2018 atter kontaktet Erhvervsstyrelsen for at få en tilkendegivelse vedr. Aarhus Kommunes ansøgning om overførsel af sommerhusområdet Skæring Strand til byzone. Det meddeles, at der i alt er fire kommuner, som har ansøgt. Styrelsen oplyser, at vurderingen af hvorvidt kommunernes ansøgninger opfylder kriterierne for en overførsel, aktuelt ikke er afsluttet. Det gælder også ansøgningen fra Aarhus Kommune. Styrelsen har derfor endnu ikke nye oplysninger. Erhvervsstyrelsen forventer stadig, at et udkast til landsplandirektiv for overførsel af sommerhusområder til byzone kan sendes i offentlig høring i otte uger i foråret 2018. Når høring af landsplandirektivet offentliggøres, vil information herom blive meldt ud øverst på denne side.

Aarhus Kommune har den 19. december 2017 igen kontaktet Erhvervsstyrelsen for at få en tilkendegivelse vedr. kommunens ansøgning om overførsel af Skæring Strand. Styrelsen har ikke nye oplysning og henviser til de tidligere tilkendegivelser.

Der har været rettet en del henvendelser til Center for Byudvikling og Mobilitet og byrådets politikere vedrørende afgørelse på ansøgningen om overførsel af sommerhusområdet til byzone.

Ansøgningen blev afsendt fra Center for Byudvikling og Mobilitet fredag den 13. oktober 2017, og Erhvervsstyrelsen kvitterede umiddelbart efter for modtagelsen. Ansøgningen kan ses øverst i rækken af dokumenter til højre for denne orientering.

Centret har endnu ikke kunnet få en positiv tilkendegivelse af, hvorvidt Aarhus Kommunes ansøgning imødekommes. Der sker i øjeblikket en koordineret vurdering af alle kommunernes ansøgninger hos Erhvervsstyrelsen, herunder hvorvidt kravene til de overordnede kriterier er opfyldt.

Når Aarhus Kommune modtager en tilbagemelding, vil den blive meldt ud her på siden.

Hvis tilbagemeldingen er positiv, igangsættes planarbejdet og en inddragende borgerproces. Der er en forhåbning om, at planprocesserne kan køre til dels parallelt for landsplandirektivet og en kommende lokalplan for området.

Proces og afstemning

I det nedenstående kan du læse det materiale, der lå til grund for byrådets behandling og afstemningen blandt grundejerne, der løb fra d. 15. september 2017 - 3. oktober 2017

Resultat af afstemning

Afstemningen om Skæring Strands fremtid endte med et samlet ja til at overføre hele sommerhusområdet til byzone.

Afstemningen i Skæring Strand endte med en stemmeprocent på 93,6% og en tilslutning til byzone fra 75,7% af grundejerne. Dermed kan Aarhus Kommune nu ansøge staten om at ændre hele områdets status til byzone, hvorefter den enkelte grundejer, når der er endeligt vedtaget en lokalplan, kan ansøge kommunen om helårsstatus for sin egen bolig.

Du kan se en uddybning af resultat i valgbogen, der kan hentes som pdf her på siden.

Erhvervsstyrelsen skal herefter vurdere kommunens ansøgning og på baggrund af denne træffe en beslutning om at udstede et landsplandirektiv. Aarhus Kommune har ikke indflydelse på den efterfølgende proces, men Erhvervsstyrelsens arbejde vurderes at tage ca. 1 – 1½ år.

Aarhus Kommune søger at koordinere processen for lokalplanen med landsplandirektivet, så den samlede tidshorisont bliver så kort som mulig til glæde for grundejerne i Skæring Strand.

Overværelse af optælling af brevstemmer - IKKE OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTAT

Brevstemmerne vil blive talt op af medarbejdere fra kommunens centrale Valgsekretariat mandag den 9. oktober 2017 kl. 10. Der vil være mulighed for at møde op og overvære optællingen i receptionslokalet på Aarhus Rådhus.

Det skal dog understreges, at resultatet af optællingen af brevstemmerne ikke bliver offentliggjort i forbindelse med optællingen den 9. oktober. De optalte brevstemmer vil indgå i den samlede opgørelse af alle stemmerne. Før det samlede resultat af afstemningen kan offentliggøres, skal det forelægges Teknisk Udvalg om aftenen d. 9.10.

Offentliggørelse af afstemningsresultat

Aarhus Kommune vil offentliggøre resultatet af afstemningen om overførsel til byzone i uge 41. Tidspunktet er fastlagt ud fra, at kommunen vil sikre, at også alle brevstemmerne når frem og indgår i afstemningsresultatet. Før offentliggørelse skal det endelige resultat også forelægges Teknisk Udvalg d. 9.10. Resultatet vil kunne læses her på siden og vil samtidig blive offentliggjort i en pressemeddelelse, der sendes til lokale medier.

Fællesarealer og afstemning  

Der er blevet sendt afstemningsmateriale m.v. ud til alle ejendomme inden for Skæring Strand. I forbindelse med stemmeoptællingen vil stemmer afgivet på vegne af fællesarealer, parkeringsarealer, vejarealer m.v., som ikke selvstændigt kan bebygges med en bolig, blive taget fra, således at disse stemmer ikke indgår i opgørelsen af afstemningsresultatet.

Politisk behandling

Referat fra behandling i Teknisk Udvalg 4. september 2017 

Referat fra byrådets beslutning 13. september 2017

 

Materialer om Skæring Strand