Igangværende miljøvurderinger

Som en del af letbanens anden etape ønsker Aarhus Letbane mulighed for at anlægge en ny letbanestrækning fra Lisbjerg Skole til Hinnerup.

Før letbanen kan etableres, er det nødvendigt, at Aarhus Byråd og Favrskov Byråd udarbejder tillæg til kommuneplanerne og udarbejder en VVM-redegørelse for projektet. Det vil sige, at Aarhus Letbane, Favrskov Kommune og Aarhus Kommune i forbindelse med planlægningen foretager en vurdering af de miljøpåvirkninger, som en ny letbane vil give anledning til.

I perioden frem til 20. maj 2016 var der mulighed for at indsende bemærkninger og idéer vedrørende etablering af letbanen på strækningen fra Lisbjerg Skole til Hinnerup.

I den forbindelse offentliggjorde Aarhus Kommune sammen med Favrskov Kommune et debatoplæg, hvor du kan læse mere om projektet for etablering af en letbane på strækningen fra Lisbjerg til Hinnerup.

Se debatoplægget om letbanens etape Lisbjerg - Hinnerup

Input og bemærkninger

Aarhus Kommune takker for de høringsbidrag, som borgere, foreninger og forsyningsvirksomheder m.v. har indsendt vedrørende delstrækningen i Aarhus Kommune.

Se de indkomne høringssvar her

Aarhus Byråd har den 23. maj 2018 behandlet de indkomne høringssvar med henblik på at fastlægge, hvilke linjeføringer og overordnede emner der skal indgå i den videre planlægning og miljøvurdering af letbanens etape 2.

Byrådets beslutning med tilhørende bilag kan ses her

Anmeldelse af anlægsprojekt

Plan- og VVM-processen er igangsat på baggrund af en projektanmeldelse fra Aarhus Letbane I/S.

Læs anmeldelsen af letbaneprojekt Lisbjerg - Hinnerup

Afgørelse af VVM-pligt

Læs Aarhus Kommunes afgørelse af VVM-pligt for Letbanens etape Lisbjerg - Hinnerup

Informationsmateriale

Se folder om visionerne for Letbanens anden etape
Læs Samspil 2025 - Oplæg til sammenhæng i den offentlige transport i Aarhus-området
Se Letbanens samlede oversigt over publikationer og materialer, som ligger til grund for Aarhus Letbane.

Som en del af  letbanens anden etape ønsker Aarhus Letbane mulighed for at anlægge en ny letbanestrækning fra Aarhus Ø til Brabrand.

Før letbanen kan etableres, er det nødvendigt, at Aarhus Byråd udarbejder tillæg til kommuneplanen og udarbejder en VVM-redegørelse for projektet. Det vil sige, at Aarhus Letbane og Aarhus Kommune i forbindelse med planlægningen foretager en vurdering af de miljøpåvirkninger, som en ny  letbane vil give anledning til.

I perioden frem til 1. marts 2016 var det muligt at indsende bemærkninger og idéer vedrørende etablering af letbane på strækningen fra Aarhus til Brabrand. Aarhus Kommune offentliggjorde i den forbindelse et debatoplæg, hvor du kan læse mere om projektet.

Læs debatoplæg om letbanens etape Aarhus Ø - Brabrand

Aarhus Kommune takker for de ca. 50 høringsbidrag, som borgere, foreninger og forsyningsvirksomheder m.v. har indsendt. 

Se de indkomne høringssvar her

Aarhus Byråd har den 23. maj 2018 behandlet de indkomne høringssvar med henblik på at fastlægge, hvilke linjeføringer og overordnede emner der skal indgå i den videre planlægning og miljøvurdering af letbanens etape 2.

Byrådets beslutning med tilhørende bilag kan ses her

Anmeldelse af anlægsprojekt

Plan- og VVM-processen er igangsat på baggrund af en projektanmeldelse fra Aarhus Letbane I/S.

Læs anmelderbrev
Se bilag 1 - Letbane, Aarhus Ø - Brabrand
Se bilag 2 - Midtbyen, Alternativer

Afgørelse af VVM-pligt

Se Aarhus Kommunes afgørelse af VVM-pligt for letbanens etape Aarhus Ø - Brabrand

Informationsmateriale

Se folder om visionerne for letbanens etape Aarhus Ø - Brabrand
Se Letbanens forundersøgelse fra 2014
Læs Samspil 2025 - Oplæg til sammenhæng i den offentlige transport i Aarhus-området
Se Letbanens samlede oversigt over publikationer og materialer, som ligger til grund for Aarhus Letbane.

Viborgvej er en af de centrale indfaldsveje til Aarhus, og der er kapacitets-problemer i myldretiden. Der forventes på sigt yderligere trafik, og byrådet har afsat midler til en udvidelse til fire spor.

Udvidelsen er omfattet af kravene om miljøvurdering, og der er udarbejdet en miljøvurdering af projektet.

Aarhus Byråd har besluttet at sende miljøvurdering (VVM) og udkast til §25 tilladelse i offentlig høring fra den 8. oktober til den 3. december 2019.

Du kan se materialet her

Har du bemærkninger til miljøvurderingen, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 3. december 2019. Efter høringen udarbejder Teknik og Miljø en sammenfatning af høringssvarene. Høringssvarene og Teknik og Miljøs indstilling skal behandles af byrådet, der derefter træffer beslutning om projektet skal tillades.

Byrådets behandling af henholdsvis projektet (punkt 17) og miljøvurderingen (punkt 16) kan ses i referatet fra Byrådsmødet den 11. september 2019.

Du kan se referatet her

I forbindelse med høringen afholder Aarhus Kommune borgermøde:

Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 17:00 - 18:30 i Roof Top Lounge, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand.

Deltagelse er gratis, men af hensyn til det praktiske vil vi gerne have tilmelding på: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest den 21. oktober 2019.

Du kan se invitationen her

Ved spørgsmål om projektet er du velkommen til at kontakte Thomas Ager Hostrup (tak@aarhus.dk eller 41859815) og ved spørgsmål om miljøvurderingen er du velkommen til at kontakte Ole Gregor (grol@aarhus.dk  eller 4185 9889).

 

Aarhus Kommune har i samarbejde med Kystdirektoratet gennemført en supplerende forudgående høring om helhedsplanlægning for Tangkrogområdet.

Høringen blev gennemført i perioden 17. september til 8. oktober 2018, hvor der var mulighed for at kommenterer de løsningsalternativer som byrådet og Kystdirektoratet påtænker at lægge til grund for det videre arbejde.

Aarhus Kommune er nu, sammen med Kystdirektoratet, i gang med at gennemgå og vurdere materialet. Når det er afsluttet, vil der blive udarbejdet en indstilling til byrådet om resultatet af høringen og den videre planlægning.

Der indkom 206 høringsbidrag i høringsperioden.

Høringsbidragene samt materialet der indgik i høringen kan ses nedenunder:

Indkomne høringsbidrag - november 2018

Supplerende forudgående høring - september 2018

 

 

Tidligere materialer i sagen

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017. Samtidig er der lavet en miljøvurdering.

Du kan se kommuneplantillæg nr. 42 her

Du kan se miljøvurderingen her

Kommuneplantillæg nr. 42 og miljøvurderingen er offentlig fremlagt fra den 12. december 2018 til den 6. februar 2019.