Med Plaststrategien vil Aarhus Kommune minimere unødvendig brug af plast og sikre bedre genanvendelse. Det sker gennem 11 indsatser, der involverer frivillige, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, videninstitutioner og kommunen selv.

De 11 indsatser i Plaststrategien har fælles fokus på:

  • Udbud og indkøb i Aarhus Kommune. Der skal fokus på kommunens indkøb, forbrug og håndtering af plast og på affaldssortering i kommunens egne bygninger og institutioner.
  • Engangsplast. Ved arrangementer i Aarhus skal der bruges mindre engangsplast, være bedre affaldssortering og mere genanvendelse.
  • Borgerinvolvering og læring. Mængden af plastaffald skal forebygges og sænkes gennem frivillige initiativer og samarbejder. Herunder er særlige tiltag målrettet børn og unge.
  • Samarbejde og potentiale i virksomheder. I flere projekter vil videninstitutioner, virksomheder og Aarhus Kommune samarbejde om affaldsforebyggelse og vækstmulighederne i plast.

Læs Plaststrategien her

Læs Tillæg til Plaststrategien (2021)

Desuden bidrager Aarhus Kommunes Plaststrategi til den nationale plasthandlingsplan, som har til formål, at mere plast skal genanvendes, mindre skal gå til spilde og mindre skal ende i naturen.

DE 11 INDSATSER I PLASTSTRATEGIEN

Med ansvarlige indkøb og mere affaldssortering vil Aarhus Kommune skubbe udviklingen i den rigtige retning i forhold til smart og bæredygtig brug af plast.

Et nyt og vigtigt tiltag er, at indkøb og affaldssortering kobles sammen for at dele viden om plastprodukter og blandt andet undersøge, hvilken plast der kan være problematisk at genanvende.

Fra 2019-2022 bliver affaldssortering løbende indført i kommunens institutioner og bygninger, og som led i Plaststrategien bliver der lavet en analyse af det plastaffald, der kommer herfra.

Inspiration:

Hent vejledning til plastvalg for indkøbere her

Læs om Partnerskab for offentlig grønne indkøb (POGI)

Se et webinar om indkøbsvejledningen

Kontakt:
Mette Egerup Rich, Contract Manager, Indkøb og Udbud, Borgmesterens Afdeling, mrich@aarhus.dk

En liter kildevand på flaske udleder 750 gange så meget CO2 som en liter postevand. Samtidig er postevandet i Danmark ofte renere end kildevand på flaske. Derfor vil Aarhus Kommune servere det gode Aarhus-postevand uden plast eller emballering, når det er muligt i forhold til praktik, logistik og behov.

Som forsøg har Rådhuset udskiftet kildevand på flaske med 8 liters dispenser med tappehane og glas. I løbet af 2020 og 2021 bliver forsøgsordningen evalueret og fulgt op af et notat, der kan inspirere til, hvordan postevand kan serveres uden plast og emballering i kantiner, køkkener, til møder og ved arrangementer.

Inspiration:

Læs om Grøn Forskel – 10 tips til at reducere dit forbrug af plast

Kontaktperson:

Henrik Nevado, Afdelingschef, Ejendomme, Teknik og Miljø, hne@aarhus.dk

Bæredygtighed er i stigende grad vigtigt, når Aarhus skal tiltrække store nationale og internationale events, og arrangørerne efterspørger løsninger, der kan gøre arrangementerne grønnere.

I dag bliver det indsamlede affald oftest energiudnyttet og ikke genanvendt. Aarhus Kommune vil gøre det enklere for arrangørerne at forholde sig til affaldet, minimere affaldsmængden og affaldssortere mere.

Det skal blandt andet ske ved at tilbyde arrangørerne affaldsfaglig sparring i planlægningsfasen, hjælpe pilotprojekter på vej og ved at tilpasse den digitale ansøgningsplatform Brugaarhus.dk, så arrangørerne får et simpelt system til at planlægge og udføre håndtering og sortering af affald.

Desuden undersøges mulighederne for at udlåne sorteringsløsninger og tilbyde flere muligheder for at få vand fra drikkefontæner ved events i samarbejde med Aarhus Vand.

I 2023 kommer The Ocean Race til Aarhus, og i den forbindelse afprøves konkrete tiltag i forhold til plast- og affaldsforebyggelse.

Inspiration:

Kontaktperson:

Trine Qvist, Projektleder Ren By, Medborgerskab, Teknik og Miljø, qtr@aarhus.dk

Charlotte Kirk Elkjær, Stopover Director TOR Aarhus 2023, Aarhus Events, cke@aarhus.dk

Plast fylder meget i det affald, der bliver henkastet i byrummet og de grønne områder i Aarhus. Ren By Aarhus og Aarhus City Forening har derfor opstartet samarbejdet Alliancen for Nordens Reneste By for at blive fri for henkastet affald og få en renere by.

Ambitionen er at løse byens affaldsudfordring og skabe varige ændringer i holdninger og adfærd. Det skal ske ved at tænke helt anderledes, gøre op med den klassiske rollefordeling og sætte nye standarder for samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og borgere.

Målet er i fællesskab at finde frem til løsninger og aktiviteter, der gør Aarhus til Nordens reneste by.

Inspiration:

Kontaktperson:

Anders Laursen, Projektleder Ren By, Medborgerskab, Teknik og Miljø, andlau@aarhus.dk

Børn og unge er fremtidens forbrugere og nutidens forandringsagenter. Derfor har børn og unge en nøglerolle i forhold til vores brug af plast på længere sigt.

For at skabe sammenhæng mellem skolernes undervisning i bæredygtighed, klima og miljø og de praktiske handlinger, f.eks. affaldssortering i hjemmet og i skolen, bliver der bygget videre på tidligere initiativer og samarbejder.

Der bliver blandt andet uddannet affaldsagenter, udarbejdet en pixibog til brug i grundskolen og udviklet undervisningsforløb. F.eks. projektet ”Hovedet i havet” om plastforurening i havet, der udvikles til udskolingen i samarbejde med Aarhus Universitet.

Inspiration:

Kontaktperson:

Birte Buhl-Hansen, Natursamarbejdet, Børn og Unge, bbuha@aarhus.dk

Virksomhederne på Aarhus Havn skal støttes i at udvikle løsninger inden for cirkulær økonomi, energieffektivisering og bæredygtig brug af plast. Aarhus Havn, Aarhus Kommune og Aarhus Vand har derfor indledt et samarbejde for at skabe industrisymbioser og nye partnerskaber.

Der fokuseres på 15 projekter, hvor de deltagende virksomheder får tilbudt et gratis forløb for at undersøge projektets potentiale. Projekterne kan f.eks. handle om at minimere mikroplast eller øge energi- og ressourceeffektiviteten.

Når projektet er gennemført, bliver resultatet delt bredt og vil bl.a. være til rådighed for studerende på Aarhus Universitets iværksætterlinje.

Inspiration:

Kontaktperson:

Uffe Kristensen, Udviklingskonsulent, Sekretariatet for Klima og Grøn omstilling, uvk@aarhus.dk

Det er essentielt, at små og mellemstore virksomheder (SMV’er) omstiller sig til en mere bæredygtig brug af bl.a. plast. Samtidig kan SMV’erne have behov for hjælp til at udvikle deres forretning i en grønnere retning.

Aarhus Kommune vil som facilitator tilbyde ca. 30 SMV’er et forløb, hvor virksomheden bliver screenet for potentialer i forhold til bæredygtig udvikling, og hvor der udvikles grønne forretningsplaner.

Desuden bliver der oprettet netværk og efteruddannelse, hvor SMV’erne kan mødes, dele viden og få inspiration, f.eks. inden for plast af CIRKLA – Akademi for plastanvendelse.

Inspiration:

Kontaktperson:

Tom Ellegaard, Ingeniør, AffaldVarme Aarhus, toel@affaldvarme.dk

I samarbejde med videninstitutioner og det private erhvervsliv vil Aarhus Kommune kortlægge, hvor meget og hvilke former for plast der bliver anvendt i forbindelse med lokale byggeprojekter. Derefter skal det analyseres, hvordan man kan udfase eller minimere brugen af plast og sikre mere genanvendelse og mindre plastaffald.

Et vigtigt fokus er det økonomiske aspekt ved at bruge plast smartere. Dette potentiale skal undersøges og gøre synligt, så det kan være med til at fremme væksten for de enkelte virksomheder og inspirere andre virksomheder til at fokusere på plast.

Inspiration:

Kontaktperson:

Tom Ellegaard, Ingeniør, AffaldVarme Aarhus, toel@affaldvarme.dk

Projektet ’Fra plastaffald til byggekomponenter’ skal afprøve mulighederne for at anvende plastaffald til komponenter i byggebranchen som erstatning for jomfruelig plast eller andre materialer. Under navnet AVA-Green bliver der udviklet produkter til den bæredygtige by fremstillet af have- og byggeaffald fra genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

Genbrugsplasten leveres af genbrugsstationerne i Aarhus Kommune. Det oparbejdes til forsøg hos Aage Vestergaard Larsen A/S og afprøves til byggekomponenter ved hjælp af digital fabrikation og design hos Arkitektskolen Aarhus. CLEAN er facilitator og fundraiser på projektet.

Inspiration:

Kontaktperson: Benny Stjernholm, Driftsleder, AffaldVarme Aarhus, best@affaldvarme.dk

Mindre affald fra take away emballage i Aarhus – både som affald, i bybilledet og henkastet i naturen – og mere direkte genbrug. Det er målet med denne indsats. Konkret skal det ske ved at skabe et system, som gør det muligt at returnere emballage fra take away, så den kan blive vasket og genbrugt igen og igen.

Indsatsen starter som et forsøgsinitiativ med disse to steps:

Step 1: Etablere og afprøve et cirkulært system for take away emballage i et mindre konkret testområde i Aarhus midtby.

Step 2: På baggrund af erfaringerne fra step 1 udbredes det cirkulære system for take away til en større konkret del af Aarhus gerne koblet med udbredelse i restaurant/take away kæder.

Inspiration:

Kontakt:

Anders Laursen, Projektleder Ren By Aarhus, andlau@aarhus.dk

 

Den nye viden om bl.a. innovation, samarbejde og muligheder indenfor plast, som plaststrategien giver, skal komme flest muligt til gavn. For at sikre dette bliver der udarbejdet en kommunikationsplan, som kobler Plaststrategien med konkrete indsatser eller produkter.

Formålet er at kommunikere målrettet til medarbejdere, borgere og virksomheder i Aarhus Kommune samt at inspirere andre i Danmark. Det skal ske via kampagner, pressemeddelelser, oplæg på konferencer, nyheder til medarbejdere i Aarhus Kommune, events, arbejde omkring plaststrategiens identitet mv.

En del af kommunikationen bliver målrettet SMV virksomheder i form af guidelines, startpakker og lignende. Desuden skal der etableres et Cirkulær Økonomi Team (CØ Team), som vil besøge relevante afdelinger i kommunen og evt. SMV’er i Aarhus Kommune for at inspirere og gå i dialog om de muligheder, der er indenfor bæredygtige indkøb af bl.a. plast.

Inspiration:

Kontakt: 

Dialog – CØ Team – Mette Egerup Rich, Contract Manager, Indkøb og Udbud, Borgmesterens Afdeling, mrich@aarhus.dk

Formidling – Hanne Tokkesdal, Miljøleder, AffaldVarme Aarhus, hatj@aarhus.dk

Der bliver brugt mange engangskopper, når aarhusianerne henter kaffe på caféer og tankstationer. Engangskopperne er ofte lavet af plast, bliver sjældent genanvendt og fylder godt i de offentlige skraldespande.

Det samme gælder emballage til anden take away mad og drikke. Derfor bliver Flergangs kaffekoppen indarbejdet i den nye indsats ”Fremtidens take away system”, som skal undersøge mulighederne for at skabe et cirkulært system for take away emballage. Læs mere under menupunktet ”Fremtidens take away system”.

Inspiration:

Parterne bag Foreningen Aarhuskoppen er:

Kontaktperson:

Hanne Tokkesdal, Miljøleder, AffaldVarme Aarhus, hatj@affaldvarme.dk

Vil vi plastproblemerne til livs, må vi finde nye og anderledes måder at tackle udfordringerne på. Ved AU Challenge 2019 – en case competition på Aarhus Universitet – blev universitetsstuderende derfor inddraget for at sikre innovative og anderledes input til plaststrategien.

Et af konkurrencens tre temaer var Aarhus Kommunes Plaststrategi, og vinderprojektet blev en app, der kan scanne produkter og hjælpe dig med at sorterer og genanvende emballagen korrekt.

Holdet bag idéen har siden arbejdet videre med projektet – først i samarbejde med Aarhus Kommune og siden sammen med en privat virksomhed, der udvikler app-løsninger.

Inspiration:

Kontaktperson:

Hanne Tokkesdal, Miljøleder, AffaldVarme Aarhus, hatj@aarhus.dk