Klimatilpasning handler om at håndtere mere vand. Øgede vandmængder er allerede nu en konsekvens af klimaforandringerne, og i fremtiden vil vandmængderne fortsat forøges. Klimatilpasning fylder derfor mere og mere på dagsordenen i takt med at Aarhus Kommune vil opleve flere oversvømmelser pga. øgede nedbørsmængder, havvandsstigninger og mere ekstremt vejr.

Visionen er:
I Aarhus Kommune vil vi samarbejde om at skabe tid og plads til vandet, så vi beskytter vores værdier, når det samfundsøkonomisk kan betale sig, og samtidig skaber en attraktiv blå og grøn kommune.

Strategien giver følgende seks principper for klimatilpasning:

  1. Vi skaber tid og plads til vandet i hele vandkredsløbet
  2. Vi skaber merværdi, når vi klimatilpasser
  3. Vi klimatilpasser, hvor det kan betale sig, og opsøger synergier
  4. Vi er proaktive for at forebygge oversvømmelser
  5. Vi løfter i et bredt samarbejde
  6. Vi bruger nyeste viden

Klimatilpasningsstrategien tager udgangspunkt i at klimatilpasning er en fælles samfundsmæssig opgave. Netop derfor er strategien en fælles ramme for de forskellige aktører som tilsammen kan skabe gode løsninger - forsyningsselskab, borgere, erhverv, byudviklingsaktø­rer og kommune.

”Aarhus med mere blåt” skal sikre at klimatilpasning sættes højt på dagsordenen, og tydeligt indgår i aktuelle målsætninger og investeringer i Aarhus Kommune. Den vil sætte rammen for klimatilpasning via det kommende tillæg til kommuneplanen om ”Et grønnere Aarhus med mere blåt”, og vil fremadrettet være retningsgivende for dialogen mellem Aarhus Kommune og Aarhus Vand A/S mht. udarbejdelse af konkrete klimatilpasningsprojekter og prioritering af midler og aktiviteter igennem den kommende spildevandsplan.

Klimatilpasningsstrategien er udarbejdet af Teknik og Miljø med inddragelse af Aarhus Vand A/S som medlem af styregruppen for klimatilpasning. Strategien har været i høring i magistratsafdelingerne i Aarhus Kommune, som alle bakker op om en helhedsorienterede tilgang til gode klimatilpasningsløsninger, som er flerfunktionelle og giver merværdi. Teknisk Udvalg og Byrådet vil blive forelagt en årlig status på klimatilpasningsområdet.

Den politiske vedtagelsesproces for ”Aarhus med mere blåt” har været parallel med ”Et grønnere Aarhus”, og også i Byrådets 10-årige investeringsplan 2024-2033 kobles både løsninger og investeringsbehov tæt sammen.

Læs mere om "Et grønnere Aarhus" her