Budskabet er, at Aarhus Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor velkvalificerede og engagerede ledere og medarbejdere har lyst til at arbejde, samarbejde og tage aktiv del i at gentænke, udvikle og modernisere vores velfærd – arbejde smartere, inddrage og samskabe med borgerne – og samtidig skabe rammerne for det gode liv for borgerne og den attraktive arbejdsplads.

Den fælles personalepolitik

Vores personalepolitik skal sikre velfungerende arbejdspladser, som er forudsætningen for en god service for borgerne. Målet med personalepolitikken er, at Aarhus Kommune skal være en attraktiv og dynamisk arbejdsplads, der fortsat kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Vi skal gøre deres bedste for at leve op til vores værdier, troværdighed, respekt og engagement, og anvende dem i det daglige arbejde.

Troværdighed - vi står ved det, vi siger. Borgerne skal kunne have tillid til Aarhus Kommune, og ledere, medarbejdere og kolleger har tillid til hinanden. Vi lægger stor vægt på åbenhed og ansvarlighed, og der tænkes i helheder og sammenhænge.

Respekt - vi møder borgere og andre samarbejdspartnere med respekt. Respekt præger også de interne samarbejdsforhold, hvor mangfoldighed og rummelighed betragtes som en styrke. Respekt mellem ledere, medarbejdere og kolleger er vigtigt, og når den enkelte medarbejder eller leder træffer beslutninger, der lever op til vores værdigrundlag, kan de forvente opbakning.

Engagement - vi er fagligt engagerede og motiverede i opgaveudførelsen. Engagement og effektivitet kendetegner vores arbejdspladser.

Den gode arbejdsplads

Forudsætningerne for at vi kan leve op til værdierne troværdighed, respekt og engagement er, at arbejdspladserne i Aarhus Kommune er kendetegnet ved:

  • Udfordrende arbejdsopgaver med respekt for den enkelte medarbejders forudsætninger
  • Godt samarbejde og veldefinerede arbejdsopgaver.
  • Gensidig tillid og respekt mellem ledere og medarbejdere
  • Et godt og udviklende arbejdsmiljø fysisk såvel som psykisk
  • Balance mellem arbejds- og familieliv
  • En mangfoldig og rummelig arbejdsplads med ligeværdige betingelser for alle uanset køn, alder, handicap, fag, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, social og etnisk oprindelse.

Personalepolitikken fungerer i samspil med vores øvrige politikker samt med de overenskomster og aftaler, som Kommunernes Landsforening og de faglige organisationer indgår.

Hvert år gennemfører kommunens øverste samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg ’Fælles MED Udvalget’ en strategisk drøftelse og en strategisk arbejdsmiljødrøftelse, hvor der gøres status på udvalgte indsatsområder og sættes fokus på den fortsatte udvikling af attraktive og bæredygtige arbejdspladser. Byrådet får ligeledes hvert år data og status på personaleområdet, hvor personalepolitiske målsætninger inden for bl.a. mangfoldighed og ligestilling. sygefravær, trivsel, arbejdsmiljø, 10%-aktivering drøftes.

I portalen ’Aarhus i Tal’ finder du data om personaleområdet i Aarhus Kommune som fx antal medarbejdere, fordeling på faggrupper, alder, køn, sygefravær, arbejdsskader, personaleomsætning og lønudvikling.

Link til Aarhus i Tal: https://ledelsesinformation.aarhuskommune.dk/aarhus-i-tal/default.aspx?doc=vfs://Global/Forside.xview

Personalepolitik for Aarhus Kommune

Se også  de fælles leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller