I den digitale kommuneplan kan du se, hvilke rammer og vilkår, der gælder for dig.


Planstrategien indeholder de politiske mål og visioner for den fysiske udvikling i kommunen.

 

Hvad er en Kommuneplan?

Kommuneplan er en plan for den langsigtede fysiske udvikling i hele kommunen. Hvor og hvordan skal by og landskab udvikles; hvordan skal hensynene til mennesker, natur, kultur, erhverv og økonomi mv. vægtes?

Du kan i kommuneplanen læse om hovedprincipperne for den fysiske udvikling og anvendelse af arealer samt retningslinjer og rammer for lokalplanlægning.

Hvordan foregår kommuneplanlægning?

I hver valgperiode tager byrådet stilling til kommuneplanen og fastlægger dermed den overordnede, langsigtede plan for kommunens fysiske udvikling. Dette sker på baggrund af en planstrategi. Kommuneplanen gælder både i byområderne, sommerhusområder og landområderne. Kommuneplanen 2021 sætter bl.a. fokus på at geare Aarhus til storby og skabe en by for alle, samtidig med at der skal skabes en endnu mere grøn by med høj bykvalitet.

 

Hvad gælder for mig?

I den digitale kommuneplan kan du se, hvilke rammer og vilkår, der gælder for dig.

Hvis du ønsker at flytte

Hvis du vil flytte er det en god idé at undersøge, hvad kommuneplanens rammer fastsætter for det konkrete område og for det omkringliggende nærområde. Måske ligger boligen i et område, hvor byrådet ønsker byen skal bygges tættere eller i et byomdannelsesområde – i landområderne kan der være andre dagsordner om eksempelvis mere skov eller planlagte vejforbindelser.

Hvis du ønsker at bygge nyt

Hvis du ønsker at bygge nyt, skal du undersøge, hvilken zonestatus området har (byzone, sommerhusområde eller landzone). Alle arealer i byzone og sommerhusområder, og områder planlagt overført til byzone, er omfattet af kommuneplanrammer, der fastlægger grænser for, hvad området må bruges til. Nogle områder er desuden omfattet af mere detaljerede bestemmelser i en lokalplan eller partiel byplanvedtægt. Hvis arealet ligger i landzone gælder særlige landzonebestemmelser.

Hvad må man indenfor rammerne?

Projekter, der følger kommuneplanrammerne, har umiddelbar ret til at få udarbejdet et forslag til lokalplan. Men rammerne er ikke en byggeret eller en facitliste. I de udpegede vækstakser og fortætningspunkter, har byrådet tilkendegivet at man er villige til at indgå i en dialog om at `sprænge rammerne´ hvis det er tale om projekter af høj kvalitet.

Hvis du skal etablere, udvide eller flytte en virksomhed

Hvis du skal etablere, udvide eller flytte en virksomhed, gælder en centerstruktur, vækstakser og kommuneplanrammer m.v.. Det har betydning for, hvor meget der må bygges, og hvilke virksomhedstyper der må være i de enkelte områder. 

Høringer om kommune- og lokalplanlægning bliver annonceret på Aarhus Kommunes annonceside og høringsportal. Her finder du alt relevant materiale og information om, hvordan du kommer med et høringssvar.

Se alle annoncer her

Besøg høringsportalen her