I den digitale kommuneplan kan du se, hvilke rammer og vilkår, der gælder for dig.

Planstrategien indeholder de politiske mål og visioner for den gældende byrådsperiode på fire år.

Der udarbejdes løbende kommuneplantillæg. Der findes både kommuneplantillæg til Kommuneplantillæg 2017 og ældre kommuneplaner.

Når der bliver udarbejdet større kommuneplantillæg, kan borgerne følge med i processen og finde materialer om de enkelte tillæg på denne side.

Byrådets mål for udviklingen i by og land

I kommuneplanen fastsætter byrådet rammerne for de naturlige og menneskeskabte omgivelser, som udgør vores dagligdag, vores boliger, i byen og i det åbne land. Kommuneplanen består af en hovedstruktur for hele kommunen og rammer for lokalplanlægningen i de dele af kommunen, som skal anvendes til bymæssige formål.

Hvad er en hovedstruktur?

I kommuneplanens hovedstruktur har byrådet sat mål og retning for byernes udvikling og for udviklingen, benyttelsen og beskyttelsen i det åbne land. Her kan du bl.a. læse, hvor byrådet foreslår at prioritere byvæksten, og hvad væksten skal bidrage med i vores byområder og landskaber. Du vil også kunne få et indblik i, hvilket værdisæt kommende projekter bliver bedømt ud fra.

Hvordan foregår kommuneplanlægning?

I hver valgperiode tager byrådet stilling til kommuneplanen og fastlægger dermed den overordnede, langsigtede plan for kommunens fysiske udvikling. Dette sker på baggrund af en planstrategi. Kommuneplanen gælder både i byområderne, sommerhusområder og landområderne. Kommuneplan 2017 sætter bl.a. fokus på at geare Aarhus til storby og skabe en by for alle, samtidig med at der skal skabes en endnu mere grøn by med høj bykvalitet.

 

Hvad gælder for mig?

I den digitale kommuneplan kan du se, hvilke rammer og vilkår, der gælder for dig.
Se den digitale Kommuneplan

Hvis du ønsker at flytte

Hvis du vil flytte er det en god idé at undersøge, hvad kommuneplanens rammer fastsætter for det konkrete område og for det omkringliggende nærområde. Måske ligger boligen i et område, hvor byrådet ønsker byen skal bygges tættere eller i et byomdannelsesområde – i landområderne kan der være andre dagsordner om eksempelvis mere skov eller planlagte vejforbindelser.

Hvis du ønsker at bygge nyt

Hvis du ønsker at bygge nyt, skal du undersøge, hvilken zonestatus området har (byzone, sommerhusområde eller landzone). Alle arealer i byzone og sommerhusområder, og områder planlagt overført til byzone, er omfattet af kommuneplanrammer, der fastlægger grænser for, hvad området må bruges til. Nogle områder er desuden omfattet af mere detaljerede bestemmelser i en lokalplan eller partiel byplanvedtægt. Hvis arealet ligger i landzone gælder særlige landzonebestemmelser.

Rammerne er udgangspunktet for dialog

Projekter, der følger kommuneplanrammerne, har umiddelbar ret til at få udarbejdet et forslag til lokalplan. Men rammerne er ikke en byggeret eller en facitliste. Rammerne skal ses som udgangspunktet for en dialog. Byrådet er parat til at ’sprænge rammerne’, når der er tale om projekter af høj kvalitet, som understøtter byrådets mål og bidrager positivt til udviklingen i Aarhus.

Hvis du skal etablere, udvide eller flytte en virksomhed

Hvis du skal etablere, udvide eller flytte en virksomhed, gælder en centerstruktur, vækstakser og kommuneplanrammer m.v.. Det har betydning for, hvor meget der må bygges, og hvilke virksomhedstyper der må være i de enkelte områder. 

Kommende temaplaner

Kommuneplan 2017 kommer ikke rundt om alt. Derfor er der igangsat temaplanlægning inden for flere emner. Disse planer bliver tillæg til kommuneplanen efterhånden som de udarbejdes. Nedenfor kan du se, hvilke temaplaner byrådet har vedtaget at igangsætte:

  • Vedvarende energianlæg – vindmøller og solenergianlæg 
    Se forslaget på deltag.aarhus.dk her
  • Erhverv
  • Grundvandsredegørelse
  • Temaplan for en grønnere by med mere blåt
  • Strategisk energiplanlægning
  • Sammenhængende landskaber

Sammenhængende landskaber

’Sammenhængende landskaber’ indgår ikke i ovenstående link og er i stedet beskrevet i dokumentet Redegørelse for planens forudsætninger.
Læs redegørelse for planens forudsætninger

Høringer om kommune- og lokalplanlægning bliver annonceret på Aarhus Kommunes annonceside og høringsportal. Her finder du alt relevant materiale og information om, hvordan du kommer med et høringssvar.

Se alle annoncer her

Besøg høringsportalen her