Miljøvurdering af konkrete projekter er en procedure, som skal følges, når et større anlægsprojekt kan forventes at påvirke miljøet væsentligt. I denne procedure skal der blandt andet laves en redegørelse, som er en vurdering af anlægsprojektets påvirkninger af miljøet. Miljøvurderingsprocessen indledes med at indhente idéer og forslag fra borgere og interessenter, inden redegørelsen udarbejdes. Når miljøvurderingsredegørelsen er udarbejdet, fremlægges den i offentlig høring i minimum otte uger - eventuelt sammen med et forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Læs lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) på retsinformation.dk

Screening af et konkret projekt er, når kommunens relevante fagfolk tager stilling til, om projektet kan forventes at påvirke miljøet væsentligt, og om det derfor skal miljøvurderes. Alle projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2, skal enten miljøvurderes eller screenes, inden de må realiseres.

Som bygherre skal du bruge et ansøgningsskema, der kan findes her på Miljøstyrelsens hjemmeside