Emnet ”Behov for udvidelse og forslag til ændringer” er udvalgt til et temamøde, fordi der i mange høringssvar enten stilles spørgsmål ved det beskrevne behov for udvidelse, eller behovet for havnens udvidelse bekræftes.

Formålet med møderne er at skabe det bedste grundlag for politisk behandling gennem åbenhed og gennemsigtighed om valgene, prioriteterne og vægtningen af de mange og store spørgsmål. Deltagerne inviteres ind i et rum, hvor nøgleinteressenter sammen med videnspersoner/fagpersoner skal være en aktiv del af at hjælpe med at belyse bekymringer og tvivlsspørgsmål omkring havneudvidelsen og indgå i en dialog omkring de udvalgte emner. Aarhus Kommune ønsker at få forskellige holdninger og opfattelser belyst. Det er ikke målet, at vi skal blive enige, men at vi skal blive klogere på dilemmaer.

Dette skal være med til at sikre, at Aarhus Kommune får belyst og kvalificeret de forskellige dilemmaer, som senere skal indgå i den myndighedsindstilling Teknik og Miljø fremviser for politikerne. I er derfor en vigtig del af at kvalificere byrådets beslutningsgrundlag.

I forhold til emnet ”behov for udvidelse og forslag til ændringer” er der tydelige uenigheder skitseret i høringssvarene. Det var hensigten med mødet at komme længere ned i de forskellige synspunkter, og viden om baggrunden for havnens udvidelse.

Forud for mødet har alle deltagere modtaget denne mail

24. maj 2022

15.55 – 16.05

Ankomst, forplejning og mødestart

16.05 – 16.10

Velkomst v/Rådmand Steen Stavnsbo

16.10 – 16.30

Præsentationsrunde af deltagere

16.30 – 16.40

Møderækkens formål og rammesætning
af forvaltningens opgaver og det politiske råderum

16.40 – 16.45

Mini pause

16.45 – 16.50

Indledning – tema vedr. behov for udvidelse af havnen

16.50 – 17.05

Præsentation af behov og indhold i miljøkonsekvensrapporten

17.05 – 18.35

Drøftelse og afdækning af tvivlsspørgsmål, belysning mv.

18.35 – 19.00

Opsamling

19.00 – 19.50

Aftensmad

 

Ledelsen, Aarhus Kommune

Luise Pape Rydahl - Aarhus Kommune, Forvaltningschef Teknik og Miljø

Steen Stavnsbo - Aarhus Kommune, Rådmand for Teknik og Miljø

Anne Mette Boye - Aarhus Kommune, Stadsarkitekt

Henrik Seiding - Aarhus Kommune, Direktør for magistratsafdeling for Teknik og Miljø

Aarhus Havn

Henrik Munch Jensen - Aarhus Havn, Økonomichef

Kim Meilstrup - Aarhus Havn, Projektleder på udvidelsen

Lisa Bak Rasmussen - COWI, Projektleder på miljøkonsekvensrapporten

Thomas Gierlevsen - COWI, Assisterende projektleder på miljøkonsekvensrapporten

Jasper Kyndi, COWI

Interessenter

Svend Erik Kristensen - Beskyt Aarhusbugten

Jens Jensen - Beskyt Aarhusbugten

Niels Aagaard - Det Fælles Bedste

Kurt Christensen - Det Fælles Bedste

Sebastian Jonshøj - Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus

Rie Øhlenschlæger - Akademisk Arkitektforening

Jens Peter Schou Nielsen - Friluftsrådet Aarhus Bugt

Jesper Sandahl - Aarhus Transport Group 

Bente Steffensen – Aarhus Transport Group

Tine Kirk Pedersen - Danske Havne

Jakob Svane - Danske shipping- og havnevirksomheder

Terje Vammen - Erhverv Aarhus 

Lars Møller Andersen – Erhverv Aarhus 

Ole Mikkelsen - Fællesråd Aarhus Ø

Henrik Olsen - Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd

Thomas Kruse - Midtbyens fællesråd

Fagpersoner

Lars Jensen - Vespucci Maritime

Claus Lassen - Aalborg Universitet

Aarhus kommune

Katja Kristensen Tøttrup - Aarhus Kommune, Borgmesterens afdeling

Christina Palmstrøm - Aarhus Kommune, Borgmesterens afdeling

Johannes Møller Christensen - Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Dorte Ringgaard Simonsen - Aarhus Kommune, Byplanlægger

Rikke Baattrup Sørensen - Aarhus Kommune, borgerinddrager

Mikkel Staffensen – Aarhus Kommune, Borgmesterens afdeling

Fagpersoner

Fagpersoner/eksperter bidrager til temamøderne med deres faktuelle og faglige indsigt for at kvalificere debatten på temamødet. Fagpersonerne er udvalgt fordi de besidder en specialviden om hele eller dele af det emne der debatteres.

Til dette tema var indbudt to eksterne fagpersoner:

Lars Jensen

Lars har mange års erfaring som rådgiver for shippingsindustrien.

Læs mere her (eksternt link)

Claus Lassen, Aalborg Universitet

Læs mere om Claus Lassen her (eksternt link)

Claus har et aktuelt forskningsprojekt om relationen mellem by og havn.

Læs mere her (eksternt link)

Forvaltningschef Luise Pape var moderator i debatten på alle fire temamøder. Desuden var Teknik og Miljøs borgerinddrager til stede som facilitator.

Indledningsvist blev alle deltagende ”interessenters” vigtigste synspunkter nedskrevet og kategoriseret af facilitator.

Facilitator styrede en debat i plenum, med udgangspunkt i kategoriseringen.

Deltagernes synspunkter dækker bredt over betænkeligheder, modstand og opbakningen. I debatten og i høringssvarene har de fremførte synspunkter forskellige vinkler. En global vinkel, en national/regional vinkel og en lokal vinkel. Der er ikke tale om en komplet opsamling i nedenstående, men nærmere et overordnet overblik over de vigtigste temaer og dilemmaer, som blev drøftet på møderne.  

Til den globale vinkel på ”behovet for havnens udvidelse” hører på den ene side, at man ikke genkender varetagelse af klodens behov for øjeblikkelig grøn omstilling i planerne om en udvidelse af Aarhus Havn. På den anden side anføres det, at global varetransport ikke er i tilbagegang, og at den mindst klimabelastende varetransport er af søvejen. Lars Jensen bidrog med sin viden om global shipping og de dynamikker som bestemmer den globale containertrafik.  

Til den nationale/regionale vinkel hører på den ene side, at man ikke ser reelle alternativer til en stor havneudvidelse på nuværende søterritorie afsøgt. F.eks. om der kan foregå samarbejde med andre havne, om pladsforbruget på den eksisterende havn kan optimeres, om udvidelsen af containerhavnen kan foregå på land i form af en dry-port. På den anden side hører, at der er behov for en regional og ikke-specialiseret havn som er konkurrencedygtig i fremtiden af hensyn til regionens virksomheders muligheder for adgang til det globale marked.

Til den lokale vinkel hører, at man ikke ser, at Aarhus Kommune har udfordret havnens arealbehov tilstrækkeligt, men fremlagt et forslag, som ikke tager helhedsorienterede hensyn. På de anden side fremføres, at der ligger en længere byudviklingshistorie bag det fremlagte forslag, som blandt omfatter beslutninger om overdragelse af daværende Nordhavn (ny Aarhus Ø) til byudviklingsområde. Claus Lassen bidrog med sin viden om, hvordan man i blandt andet Holland varetager planlægning af større infrastrukturer af national/lokal interesse.