Etaperne er nummereret med etape 1 fra Sommervej og ud til etape 4, som afsluttes ved Tilst Vestervej. Arbejdet starter med udførelsen af etape 4 for derefter at bevæge sig ind mod etape 1.

Før udvidelsen af Viborgvej går i gang, gennemføres en række renoveringer på eksisterende ledningsnet fra Sommervej til Havkærvej. Altså i området for anlægsfase 1 og 2. Vi forventer, at renoveringen gennemføres i løbet af august måned. Imens vil trafikken fortsat opretholdes i to, smallere spor. Dele af arbejdet vil udføres som natarbejde.

Første spadestik forventes at ske den 12. oktober 2021. Arbejderne omfatter udvidelse af Viborgvej imod syd. Udførelsen forventes opdelt i to aktiviteter:

  • Først etableres to nye sydlige spor udenfor eksisterende kørebaneareal. Trafikken kører i anlægsperioden på eksisterende vejareal i indsnævrede spor 1 i hver retning. Hastigheden forventes reduceret til 50 km/t.
  • Dernæst flyttes trafikken til de to nye spor.

I forbindelse med udvidelsen vil der ske en forlængelse af eksisterende stitunnel, som ligger imellem Tilst Parkvej og Anelystparken. Stitrafikken forventes opretholdt vha. interimsløsninger.

Vest for krydset Grydehøjparken/Tilst Vestervej vil eksisterende regnvandsbassin, i den nordlige side af Viborgvej, udvides så den kan rumme det vand, der opsamles via rendestensbrønde og ledninger i de to nyanlagte spor langs Viborgvej.

Arbejderne forventes at begynde når 4. etape er ved at være færdiganlagt. Arbejderne omfatter udvidelse af Viborgvej imod syd. Udførelsen forventes opdelt i to aktiviteter:

  • Først etableres to nye sydlige spor udenfor eksisterende kørebaneareal. Trafikken kører i anlægsperioden på eksisterende vejareal i indsnævrede spor 1 i hver retning. Hastigheden forventes reduceret til 50 km/t.
  • Dernæst flyttes trafikken til de to nye spor.

I forbindelse med udvidelsen, vil der ske en forlængelse af eksisterende stitunnel øst for Bilka. Stitrafikken forventes opretholdt vha. interimsløsninger.

Arbejdet begynder med at etablere adgangsvej fra Holmstruphøjvej til Jernaldervej. Holmstruphøjvej tilsluttes til Viborgvej som en ”Højre Ind-Højre Ud” løsning. Muligheden for at køre mod vest fra området sikres ved at etablere en gennemkørselsmulighed til Jernaldervej.

Adgangsvejen ved Eldalen ombygges og der etableres støjafskærmning langs med denne. Busstoppestedet ved Eldalen nedlægges.

Udvidelsen af Viborgvej forventes opdelt i to aktiviteter:

  • Først etableres tp nye sydlige spor udenfor eksisterende kørebaneareal. Trafikken kører i anlægsperioden på eksisterende vejareal i indsnævrede spor 1 i hver retning. Hastigheden forventes reduceret til 50 km/t.
  • Dernæst flyttes trafikken til de to nye spor.

I Viborgvejs nordlige side vil man kunne se udgravninger til et nyt regnvandsbassin, som skal rumme vandet, der opsamles via rendestensbrønde og ledninger i de 2 nyanlagte spor langs Viborgvej.

Arbejderne omfatter udvidelse af Viborgvej imod syd samt opretning af eksisterende kørebaneareal.

Udførelsen forventes opdelt i to aktiviteter:

  • Først etableres to nye sydlige spor udenfor eksisterende kørebaneareal. Trafikken kører i anlægsperioden på eksisterende vejareal i indsnævrede spor 1 i hver retning. Hastigheden forventes reduceret til 50 km/t.
  • Dernæst flyttes trafikken til de to nye spor og der vil blive foretaget renoveringsarbejder samt opretning af tværfaldet på de to eksisterende kørebanespor.

Der etableres ny adgangsvej fra Munkemosevej til Viborgvej i det signalregulerede kryds ved Sommervej. Signalanlægget ombygges ifm. tilslutning af 4. ben. Der etableres en 1-2 meter høj jordvold umiddelbart øst og vest for Munkemosevejs tilslutning til det nye signalanlæg.