Forberedende arbejde inden udbygning til fire spor på strækningen Sommervej til Havkærvej

Det forberedende arbejde med renovering af eksisterende ledninger forventes påbegyndt i uge 32. Renoveringsarbejderne vil foregå langs den nordlige side af Viborgvej på strækningen mellem Sommervej og Havkærvej. Trafikken vil fortsat opretholdes i to – men smallere spor. Dele af arbejderne vil udføres som natarbejde.

Renovering af ledningerne udføres for at forberede samt lette trafikafviklingen og anlægsarbejderne når den senere planlagte udvidelsen af Viborgvej fra to spor til fire spor på samme strækning skal igangsættes.

Opstart på udvidelsesarbejdet fra to til fire spor på strækningen fra Tilst Vestervej til Havkærvej

Projektet er sendt i udbud og vi forventer at have fundet en entreprenør til de første to udvidelsesetaper primo september.

Ultimo september forventes arbejderne i marken at blive synlige. Arbejder vil foregå ved siden af den eksisterende Viborgvej, som fortsat vil afvikle trafikken under udvidelsesarbejderne.

Projektets arbejder omfatter i korte træk: etablering af to nye spor, forlængelse af eksisterende stitunneler, forlægning af adgangsveje og etablering af regnvandsbassiner. Arbejderne søges udført med færrest mulige gener for berørte borgere og den daglige trafik på Viborgvej.