Forældre, unge og medarbejdere bidrog på et dialog-møde den 30. maj 2017 med status på arbejdet med udvalgte forslag, samt projektet ”Tættere på familien”.

På mødet præsenterede forældre, unge og medarbejdere de foreløbige produkter fra processerne.

  1. Både Livsbane og årshjul ligger nu i udkast som er klar til afprøvning i konkrete samarbejdsforløb. Begge redskaber skal skabe overblik og sammenhæng i samarbejdet.
  2. Dialogredskabet ”FOKUS – på det gode samarbejde” er færdigudviklet og skal styrke kvaliteten i samarbejdet. FOKUS er klar til brug for både forældre, unge og medarbejdere.
  3. Etablering af et ungenetværk, der tilbyder sig som sparringspartner i den videre udvikling af området. Ungenetværket er etableret og har en Facebook-side
  4. I Aarhus Kommune arbejder vi i øjeblikket med en plan for implementering af de nye initiativer, og samtidig er alle forældre og unge velkomne til at tage redskaberne i brug i det omfang, det giver mening i det konkrete samarbejde.

Historik om forløbet

Et tæt og konstruktivt samarbejde mellem forældre, unge med et handicap, frivillige organisationer, Aarhus Kommune og andre interesserede har ført til formulering af i alt 112 forslag til styrkelse af området, hvoraf 95 forslag er implementeret eller under udvikling.

Du kan finde oversigt og status på samtlige forslag i linket ”Processen i 2016” her på siden.

Forslagene blev første gang præsenteret den 8. juni 2015, hvor der blev afholdt et dialog-arrangement på Godsbanen. Deltagerne var forældre til børn med handicap, organisationer på området, frivillige, medarbejdere og ledere fra forvaltningerne og politikere.

Forældrerepræsentanter fra to arbejdsgrupper præsenterede de konkrete forslag til at styrke handicapområdet for børn. Forslagene var inddelt i fem centrale tematikker:

  1. Samarbejdet mellem forældre og kommune
  2. Én indgang til kommunen og samarbejde på tværs
  3. Skole og daginstitution
  4. Kurser, arrangementer og vidensdeling
  5. Samspil mellem kommune og frivillige samt fritidsaktiviteter.

Efterfølgende blev forslagene kvalificeret yderligere gennem konstruktive drøftelser i grupper på tværs af medarbejdere og forældre. Der blev også bidraget med nye perspektiver og forslag til at styrke området.

På baggrund af forslagene fra forældre, medarbejdere, handicaporganisationer og andre samarbejdspartnere har Børn og Unge samt Sociale forhold og Beskæftigelse i fællesskab lavet en byrådsindstilling, som Byrådet godkendte den 9. september 2015.

Du kan se byrådsindstillingen med bilag via linket ”Materialer fra byrådsbehandlingen" her på siden.

Mange forslag er implementeret direkte og efterfølgende har forældre, unge med handicap, frivillige organisationer og Aarhus Kommune i forbindelse med endnu et dialog-møde den 9. februar 2016 udvalgt fire forslag til yderligere kvalificering og implementering.

Mødet mellem familier og kommunen på handicapområdet

Forligspartierne er enige om at styrke kommunens møde med familier med børn med handicap, herunder at styrke samarbejdet mellem sagsbehandlere, forældre og øvrige samarbejdsparter.

I de eksisterende samarbejdsfora mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unge tages der initiativ til sammen med forældre at beskrive de udfordringer, der kan være i samarbejdet særligt i overgange i barnets liv.

Målet er at skabe og beskrive grundlaget for det bedst mulige samarbejde af hensyn til barnets eller den unges udvikling samt deres familie.

Det konkretiseres i en række dialogbaserede møder, workshops m.m., hvor det kortlægges hvilke kendte overgange der er i barnets liv og hvilke aktører, der spiller en rolle omkring barnet. I de åbne dialogmøder skabes der rum for nye ønsker og idéer. Til dialogen inviteres forældre, pårørende, børn og de unge selv og samarbejdsparter, herunder Børneafdelingen Region Midt, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, de praktiserende læger samt Handicaprådet.

Byrådet vil få forelagt de konkrete forslag til tiltag, der kommer ud af dialogen med en byrådsindstilling i 2015, og på den baggrund tages der stilling til, om initiativerne kræver yderligere finansiering.

 

Hvis der er forslag blandt tiltagene, som udfordrer lovgivningen, så er forligspartierne enige om, at disse skal søges løftet op på landspolitisk niveau.

"Vi skal bringe borgernes egne evner og ressourcer mere i spil, ligesom vi gør det på alle de andre velfærdsområder. Så jeg håber, at vi får alle gode idéer og input på bordet, når vi mødes i den dialog-proces om serviceeftersynet, som byrådet har besluttet."

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse 2014 - 2017, Thomas Medom.