Hele udviklingen af Voksenhandicapområdet bygger på åbenhed og dialog med dem, vi berører og dem, der interesserer sig for voksne med handicap: borgere, pårørende, medarbejdere, handicaporganisationer, faglige organisationer og mange lokale aktører. Vi tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes fælles mål om en god og mangfoldig by for alle og i kommunens Handicappolitik.

På siden her kan du læse mere detaljeret om Voksenhandicap Gentænkt og hele processen og finde relevant materiale. Materialer, der har været fremlagt for rådmanden flere gange er lagt ud i deres seneste version. Voksenhandicap forkortes til VH flere steder på siden.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os.

I det gentænkte Voksenhandicap kan voksne borgere med handicap få hjælp og støtte på fire, lokale borgercentre og et bydækkende rådgivnings- og visitationscenter.

I borgercentrene tilbyder vi boliger, rådgivning, bevillinger, læring og beskæftigelse og daglig støtte til voksne borgere med handicap. Centrene er åbne for alle, der bor i området. Borgercentrene dækker hhv. Aarhus Syd, Vest, Nord og Midt. 

Formålet med centrene er at give borgere og pårørende en målrettet og fleksibel støtte og mulighed for indflydelse samt en fælles ramme, hvor borgere, pårørende, medarbejdere og frivillige kan have aktiviteter. Vi vil gerne styrke mangfoldighed og rummelighed i lokalområdet, skabe lige muligheder for alle og udvikle flere muligheder for mennesker med handicap.

Hvert af de fem centre vil, med tiden, løfte en faglige specialisering og have ansvar for at udvikle og kvalificere specialet i tæt samarbejde med de øvrige fire centre.

Rådgivning og Visitationscentret

Det bydækkende rådgivnings og visitationscenter arbejder med visitation til interne og eksterne tilbud for alle byens voksne borgere med handicap. Vi visiterer både til tidsafgrænsede, udviklingsorienterede tilbud og til mere omfattende, længerevarende tilbud, og vi inddrager altid den, der skal visiteres.

Borgerråd til dialog og medindflydelse

Vi arbejder på at åbne os mod det omgivende lokalsamfund og indgå i dialog og samarbejde med samfundets lokale foreninger, organisationer, virksomheder, frivillige og andre. Vi er fx i gang med at etablere borgerråd i hvert center, hvor borgere og lokale foreninger og virksomheder kan få medindflydelse og komme i dialog med os.

Samværs- og mødesteder

I løbet af de kommende år etablerer vi et åbent samværs- og mødested i hvert borgercenter. Her kan du søge rådgivning og vejledning om mulighederne for tilbud og støtte, og du kan møde andre borgere.

Hotline 24/7

Vi har etableret en hotline 24/7, som sikrer, at du kan komme i kontakt med os alle døgnets timer og få telefonisk hjælp og vejledning i akutte situationer.

Den nye organisering af voksenhandicapområdet navigerer efter 4 pejlemærker:

 

  1. Styrket borgerperspektiv: Et nyt, fællesfagligt grundlag med øget fokus på livsmestring og øget brug af velfærdsteknologi, nye metoder og uddannelse til medarbejderne
  2. Udvikling af fagligheden: Et stærkt fokus på faglig specialisering og kompetenceudvikling
  3. Mere samarbejde med civilsamfundet: En større rammestyring, der giver borgercentrene mulighed for at disponere over ressourcerne og tilbyde fleksible og helhedsorienterede løsninger til borgerne
  4. Organisatoriske ændringer: En slankere ledelse, idet antallet af centerchefstillinger reduceres fra syv til fem. Det skal skærpe det ledelsesmæssige fokus på den strategiske retning, fælles mål og værdier.

I forbindelse med, at vi gentænker samarbejder med borgerne, har vi udviklet et nyt fælles fagligt fundament for området.

Du kan se film om fælles fagligt fundament og finde materiale om fælles fagligt fundament under "Download".

I Voksenhandicap møder vi mennesker med handicap først og fremmest som mennesker, der vil leve et godt liv på samme præmisser som alle andre.

Vi opfatter borgeren som vores samarbejdspartner, der tager medansvar, ønsker indflydelse og er med til at skabe løsninger og indsatser. Vi ønsker en styrket og sammenhængende faglighed, en ændring af kulturen og kompetenceudvikling på alle niveauer. Vi ønsker en organisering, der kan rumme en større fleksibel hjælp og støtte til den enkelte borger, en stærkere opfølgning, øget brug af velfærdsteknologi og større sammenhæng mellem borgerens funktionsniveau, udviklingsmuligheder og vores indsats.

Vi vil også gerne udvikle og afprøve nye og utraditionelle tilgange og samarbejdsformer og sikre smidigere overgange mellem barn og voksenområdet og mellem voksen og ældreområdet. Det er tanken bag Voksenhandicap Gentænkt.

Voksenhandicap Gentænkt startede med en dialog-proces med borgere og pårørende og med blik på både borgernes mestring af eget liv og på fremtidens økonomiske udfordringer.

Socialforvaltningen gennemførte i foråret 2016 dialogmøder, hvor mange borgere, pårørende, samarbejdspartnere og medarbejdere deltog i en række dialogmøder om en gentænkning af hele voksenhandicapområdet i Aarhus Kommune. Der kom mange gode konkrete og mere generelle input ud af dialogprocessen. Drøftelserne fra dialogmøderne og temagrupperne er samlet her på siden.

I Socialforvaltningen har vi lyttet til og arbejdet med de mange forslag, og sammen med håndteringen af de fremtidige økonomiske udfordringer på området, har det ført frem til forslaget ”Voksenhandicap Gentænkt – Borgercentre i lokalområderne”. Du kan læse den her på siden.

De øvrige forslag ligger som idéer, vi kan arbejde videre med senere. Borgere, pårørende, organisationer og medarbejdere bliver, i forskelligt omfang, inddraget i den fortsatte dialog og udvikling.