Forligspartierne bag Aarhus Kommunes budget for 2019 har under overskriften ”Moesgaard Vildskov” bedt Teknik og Miljø om at undersøge mulighederne for at forvalte Marselisborgskovene syd for Aarhus som vildskov. Vildskov vil i denne forbindelse sige, at skoven skal drives med biodiversitet og friluftsliv som hovedformål og at al økonomisk skovhugst skal ophøre.

Hvis Marselisborgskovene – eller dele af dem – omlægges til vildskov, vil de største forandringer komme til at ske udenfor stierne. Her vil skoven udvikle sig mere frit. De fleste træer vil få lov til at blive stående og vælte af sig selv og der vil kun blive fældet træer af hensyn til naturpleje. Vi vil stadig holde de etablerede skovstier, ride- og mountainbikespor farbare som i dag. I tilknytning til gennemgående veje og større stier vil træer blive beskåret eller fældet af hensyn til sikkerheden.

I dag tynder vi løbende lidt ud i skoven. Det sker primært for at sikre, at skoven ser ud nogenlunde som den gør i dag med blandede løvskove domineret af bøg.  Det træ, der tages ud, når vi tynder, sælger vi som brænde eller tømmer. I vildskov drives der ikke skovdrift for at producere brænde eller tømmer. Dermed vil træer der fældes i de fleste tilfælde blive liggende i skovbunden som nyt hjem for insekter og svampe.

Vildskov kan i områder, hvor der er mange unge træer, vokse sig meget tæt. Her kan der skabes lysninger ved at fælde grupper af træer. I de gamle bevoksninger vil store træer vælte naturligt, og i lysningerne spirer der nye træer frem.

Skovbunden bliver nogle steder vådere, fordi vandet ikke ledes væk via grøfter og drænrør.

I stedet for at skabe lysninger ved at fælde træer kan vildheste og kreaturer sættes ud i vildskov med det formål at skabe en naturlig variation i skoven. De bider nogle planter ned, afbarker- og vælter træer, når de gnubber sig op ad dem. Det giver en dynamik i skoven ved at åbne op og give plads til lys og varme til andre planter og svampe i skovbunden. En frodig underskov tiltrækker sommerfugle og andre insekter, der igen er føde for fugle og andre dyr. Skal skoven plejes med vildheste eller kreaturer vil det være nødvendigt at sætte et hegn om de områder de færdes i. 

Her kan du læse referatet fra Teknisk Udvalgs møde d. 5. august 2019, hvor de behandlede sagen 'Moesgaard Vildskov – Scenarier for mere urørt skov'

Læs referatet her