Som en del af budgetforliget i 2019 besluttede Byrådet, at biodiversiteten og naturindholdet skal højnes i Marselisborgskovene. Det skal blandt andet ske ved at have græssende dyr på en mindre del af skovene. Projektet skal udformes med respekt for områdets mange fritidsbrugere. Det vil sige, at der både skal være plads til mennesker og natur i skoven.

Byrådet har besluttet, at 600 hektar i Marselisborgskovene skal udlægges til vildskov. Det vil sige, at biodiversiteten og naturindholdet skal højnes – med respekt for fritidsbrugerne. Det ligger også i beslutningen, at en mindre del af området skal indhegnes til græssende dyr, hvilket bidrager positivt til biodiversiteten.

Du kan læse mere om Byrådets beslutning i byrådsnotatet, hvor vi arbejder videre med scenarie 2b. Læs notatet her

Der vil ske forandringer i skoven, da vi ikke både kan højne naturindholdet og opretholde status quo for alle eksisterende brugere. De største forandringer vil ske uden for stierne.  Her vil skoven udvikle sig mere frit. De fleste træer vil få lov til at blive stående og vælte af sig selv, og der vil kun blive fældet træer af hensyn til naturpleje, men det kan blive nødvendigt at omlægge nogle af ruterne af hensyn til særlige naturværdier eller for at sikre en mulighed for at færdes uden for de indhegnede områder. I tilknytning til gennemgående veje og større stier vil træer blive beskåret eller fældet af hensyn til sikkerheden.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan planerne skal udføres i praksis. Derfor ved vi ikke, hvilke konkrete tiltag der igangsættes, ligesom vi endnu ikke kan sige mere om, hvor mange og hvor indhegningerne vil være. Teknik og Miljø vil sammen med fagfolk, brugerne af området og flere andre interessenter i løbet af 2020 og 2021 arbejde på en plan for, hvordan byrådets ønsker og visioner for området kan implementeres i praksis.

Hidtil har vi løbende tyndet ud i skoven. Det er primært sket for at sikre, at skoven bliver ved med at se ud, som den gør i dag med blandede løvskove domineret af bøg. De træer, vi har taget ud i forbindelse med tyndinger, er blevet solgt som brænde, flis eller tømmer. I vildskov drives der ikke skovdrift med det formål at producere brænde, flis eller tømmer. Dermed vil træer, der fældes, i de fleste tilfælde blive liggende i skovbunden som nyt hjem for insekter og svampe.

Vildskov kan i områder, hvor der er mange unge træer, vokse sig meget tæt. Her kan der skabes lysninger ved at fælde grupper af træer. I de gamle bevoksninger vil store træer vælte naturligt, og i lysningerne spirer der nye træer frem.

Skovbunden bliver nogle steder vådere, fordi vandet ikke ledes væk via grøfter og drænrør.

I stedet for at skabe lysninger ved at fælde træer kan vildheste og kreaturer sættes ud i vildskov med det formål at skabe en naturlig variation i skoven. De bider nogle planter ned samt afbarker og vælter træer, når de gnubber sig op ad dem. Det giver en dynamik i skoven ved at åbne op og give plads til lys og varme til andre planter og svampe i skovbunden. En frodig underskov tiltrækker sommerfugle og andre insekter, der igen er føde for fugle og dyr. Når skoven plejes med vildheste eller kreaturer, vil det være nødvendigt at sætte hegn om de områder, de færdes i. 

Vi vil meget gerne høre din mening om projektet, og vi ved, at mange aarhusianere elsker Marselisskovene. Derfor er vi lige nu i gang med at lægge en plan for inddragelsen, der skal have fokus på at høre de mange forskellige meninger om området.

Planen for inddragelsen er ikke på plads endnu, men vi regner med, at den finder sted i løber af efteråret 2020. Planen bliver tilgængelig her på siden, og vi vil kommunikere bredt, så du har mulighed for at give din mening til kende.

2019: Byrådet traf beslutningen som en del af budgetforliget

2020-2021: Kortlægning af brugernes adfærd og områdets naturværdier. Flere interessenter vil blive inddraget og hørt igennem diverse inddragelsesprojekter

2021: Forvaltningen udarbejder en plan på baggrund af viden og input fra interessenter m.m.

2022: Anlægsfasen starter