I forbindelse med evalueringen er der i april 2019 på Møllevangs Allé foretaget:

 • Tællinger af antal fodgængere og cyklister.
 • Observationer med fokus på flow, aktiviteter, ophold og konfliktsituationer. Stop-op interviews der bidrager med holdninger fra fodgængere og cyklister. (Der er interviewet 95 cyklister og 88 fodgængere)
 • Hjemmeinterviews med beboere i nærområdet (Der er interviewet 150 beboere)
 • Indsamling af udtalelser fra erhvervslivet

Evalueringen blotlægger, at omdannelsen har haft følgende positive virkninger:

 • En grøn smuk allé
 • Lavere hastighed
 • Mindre trafik
 • Cykelgadetanken ses som et positivt koncept

Dog har udformningen haft nogle uforudsete og problematiske følgevirkninger:

 • Biler og cyklister karambolerer med bump
 • Tung varekørsel er problematisk
 • Cyklister på fortovet
 • For få overgange
 • Svær adgang til sidegaderne
 • Spøgelsesbilister og U-vendinger
 • Presset og stresset cykeloplevelse

Ønsker fra borgere

Ud af evalueringen er der blevet ønsket følgende:

 • Bedre skiltning af 1) at det er en cykelgade 2) kørselsretningen
 • Tydeligere forklaring af, hvordan man som trafikant færdes i overensstemmelse med formuleringen: ”Cyklister prioriteret”
 • Flere overgange: Mulighed for at krydse alléen som cyklist og fodgænger
 • Smallere fartdæmpere, så cyklister kan kører ved siden af dem
 • Mindre skarpe stenkanter ved udkørsler
 • Reducér højden på fartdæmpere
 • Cyklisterne skal væk fra fortovet og tilbage til kørebanen
 • Etablering af flere parkeringspladser i området

Tiltag

På baggrund af evalueringen og møder med fællesrådene i området har vi fra kommunens side vurderet på hvilket tiltag, der kunne gøres for at imødekomme de uforudsete og problematiske følgevirkninger.

Vi arbejder derfor videre med nedenstående løsninger og fokuspunkter:

 • Vi har allerede etableret flere overgange, så det er blevet nemmere for cyklister og forgængere og krydse vejen.
 • Kommunikation og information om færdsel på en cykelgade.
 • Vi går i dialog med politiet omkring en opfølgende indsats i forhold til U-vendinger og spøgelsesbilister.
 • Vi vurderer på muligheden for at begrænse gennemkørende lastbiltrafik på Møllevangs Allé, i samspil med den øvrige trafikplanlægning i hele området.  

I evalueringen var et gennemgående tema, at adgangen til og fra sideveje var blevet besværliggjort, det giver nogle længere omveje og resultere i, at der bliver foretaget ulovlige u-vendinger og kørsel mod ensretningen.

Løsningen med at lave ”to ensrettede veje” med en rabat imellem er valgt i forhold til at muliggøre indretningen som cykelgade, indsnævre den brede vej og give plads til, at der kunne etableres allé med træer.

Hvis der skulle sikres overgange for biler ved alle side veje og indkørsler, ville der ikke være nogen sammenhæng i den grønne linje som træerne skaber samtidig med, at det vil give mange konfliktpunkter mellem cyklister og biler og på den måde øge uheldsrisici.

Gaden har så speciel en karakter at den nu afsluttede evaluering er en midtvejsevaluering. Vi vil fredrettet løbende evaluere, afprøve og justere på indretning og kommunikation.

Her kan du læse mere om evalueringen og se den samlede rapport