Alle, som beder om hjælp til at stemme til et valg, kan få hjælp på afstemningsstedet.

Du kan godt få oplæst stemmesedlen eller få hjælp til at afgive din stemme til valget.

Personlig bistand til stemmeafgivning skal som udgangspunkt ydes af to valgstyrere eller tilforordnede.

Du kan i stedet vælge at få hjælp af en person, som du selv vælger (en personlig hjælper). Det kan være et familiemedlem, en ven eller en ægtefælle. Hvis du får hjælp af en personlig hjælper, som du selv har udpeget, skal der dog også altid være en valgstyrer eller tilforordnet vælger til stede, når du afgiver din stemme.

For at få hjælp til at stemme kræver det, at du umiddelbart over for dem, der skal hjælpe dig med at sætte krydset, utvetydigt kan fortælle dem, hvilket parti eller hvilken kandidat du ønsker at stemme på. Det er ikke nok, at det for eksempel står på en seddel, som du har haft med hjemmefra, eller at det bliver formidlet ved hjælp af en tolk.

Der er dog mulighed for personlig bistand udelukkende af en personligt udpeget hjælper hvis:

  • Vælgeren selv udtrykkeligt og utvetydigt giver ønske herom og
  • Ønsket er begrundet i en umiddelbar konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Du kan godt få hjælp til brevstemme før valgdagen. Hjælpen får du af den eller de stemmemodtagere, der sørger for brevstemmeafgivningen.

Er du for eksempel indlagt på et hospital eller indsat i et fængsel eller arresthus, er stemmemodtagerne ansatte i institutionen.

Er du beboer på et plejehjem, en beskyttet bolig, et kvindekrisecenter eller en boform for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller lignende, er det to tilforordnede vælgere, der er stemmemodtagere. Du kan også få hjælp til at afgive din stemme.

Lige som på valgdagen kan du udpege en personlig hjælper.

Læs mere om hvem, der må hjælpe dig med at stemme.

De myndighedspersoner, der hjælper dig med at stemme, har tavshedspligt.

Det gælder alt, hvad de må vide om, hvad du har stemt. Det gælder også oplysning om, du overhovedet har stemt. De må heller ikke give dig råd om, hvem du skal stemme på eller opfordre dig til at stemme på et bestemt parti eller kandidat. Det må den personlige valgte hjælper selvfølgelig heller ikke. 

Vi vil gerne give alle stemmeberettigede mulighed for at stemme på bedste vis. Derfor er der en lup og en sort filtpen til rådighed på alle valgsteder.

Der er fire valgsteder i Aarhus Kommune, der har særligt handicapvenligt udstyr. De er udstyret med hæve-sænke borde og CCTV foruden sort filtpen og lup. På disse valgsteder er der også adgang for kørestole.

De fire valgsteder med særligt udstyr er:

  • Dokk1
  • Hasle Skole
  • Rosenvangskolen 
  • Folkehuset Ankersgade

 

Det er muligt at ansøge om at skifte afstemningssted til valg og folkeafstemninger.

Det er muligt at skifte afstemningssted, hvis du på grund af et handicap eller nedsat førlighed ønsker at benytte et andet afstemningssted end det, du ellers tilhører.

Her på siden kan du finde information om, hvordan du skifter afstemningssted, når vi nærmer os et valg eller en folkeafstemning.