Puljens størrelse og varighed 

Der er i alt 2 mio. kr. i puljen, og de skal anvendes i henholdsvis 2023 og 2024 med to ansøgningsrunder pr. år, indtil pengene er opbrugt.

Sport & Fritid og Folkeoplysningssamvirket gør status efter 1. ansøgningsår, for evt. at regulere på betingelserne, hvis dette anses for at være hensigtsmæssigt.

Overskydende midler ved puljens ophør, fordeles efter gældende regler.

Hvad kan der maksimalt søges i tilskud?     

Der kan maksimalt søges om 25.000 kr.

Den enkelte aftenskole kan søge Omstillingspuljen 1 gang pr. ansøgningsrunde, altså 4 gange i løbet af puljens beståen.

Egenfinansiering

Der er ikke krav om egenfinansiering.

Puljebeskrivelsen Puljens mål og målgruppe

Omstillingspuljen kan søges af aftenskoler i Aarhus Kommune til projekt/initiativ/aktivitet til gennemførelse i Aarhus Kommune inden for puljens tema: Den grønne omstilling.

Det prioriteres, at det pågældende tiltag, uanset temavalg, når bredt ud blandt borgerne, har langtidseffekt, øger aftenskolernes synlighed i lokalsamfundet, understøtter eller fremmer den grønne omstilling i Aarhus Kommune, fx ved at motivere og inddrage borgerne i at ændre deres adfærd i en mere klimavenlig/bæredygtig retning eller på anden vis bidrage til denne grønne omstilling i Aarhus Kommune. Derfor er der mulighed for at inddrage deltagere/kursister og borgere som medansøgere/samarbejdspartnere i ansøgningerne. 

Eksempler på hvad man kan søge tilskud til

Den Grønne Omstilling

 • Grøn "emneuge" på tværs af aftenskolerne i Aarhus Kommune
 • Klimaborgersamling i aftenskolens regi – hvordan kan vi gøre borgerne bevidste om vigtigheden af bæredygtig adfærd?
 • Genbrug af foreningers brugte sportsudstyr, materialerester fra erhvervsproduktion etc.– i samarbejde med lokal idrætsforening/rollespilsforening/naboaftenskole/virksomhed eller lign.
 • Reparationscafe hvor deltagerne selv lære at ordne tingene – i samarbejde med en lokal forening
 • Bæredygtig i dit eget køkken – aftenskolen have ud-af-huset-madkursus
 • Fremme klimavenligt forbrug hos kursisterne indenfor madlavningsfag, håndværksfag
 • Skabe grønt initiativ sammen med ny/nye samarbejdspartnere – borgere, erhvervsliv, foreningsliv, kultur
 • Overgang til bæredygtig adfærd i aftenskolen – fx brug af lokale materialer, lokale fødevarer, brug af miljøcertificerede produkter/slukke lyset/spar på vandet/klimavenlig hjemmeside/erstat gaver med donation til miljøorganisation eller social organisation etc.
 • Bæredygtige print af kursusfoldere, kursistmateriale – eller minimere brugen af papir til flyers, kataloger og generel markedsføring – overgå til digitale løsninger
 • Reducering af aftenskolens affaldsmængde
 • Etablering af nyttehave på aftenskolens matrikel – vindueskarme/udenfor/på taget eller lign.
 • Genanvendelse/upcycling af aftenskolens restmaterialer fra undervisningen/adm. – til cirkulation i aftenskolen
 • Hjælpe kursister, undervisere til bæredygtig adfærd i hverdagen – fx ved at stille cykelkompressor og mobil cykelsmed til rådighed for kursister/undervisere
 • Etablering af cykelpark af istandsatte cykler til brug ved kursistudflugter, til oplægsholdere, til medarbejdere o.a. der kommer hos aftenskolen
 • Udarbejde elektronisk guide til skolens kursister om bæredygtig adfærd på skolen/i hjemmet
 • Kulturhappenings – hvad sker der, hvis vi ikke gør noget for klimaet – disse problematikker ud på villavejene, hvor folk bor/i butikkerne/i undervisningen fx sidde i koldt lokale (i stil med pingvin-huset i Kattegatcentret)
 • Inspirationsdebatter med workshop – samarbejdspartnere fx Friluftsrådets lokalafd. Aarhus, gartneri/Jordbrugets Uddannelsescenter Århus, landbrug/VELAS, energi- og elselskaber, hobbyavlere – bier, høns, duer, insekter m.fl.

 

Hvad kan der søges til?

Honorar til ekstern ekspert/oplægsholder.

Udgifter forbundet med gennemførelse af projektet, dog undtaget nedenstående.

 

Der kan under Omstillingspuljen ikke søges tilskud til:

 • Der kan ikke søges tilskud dækning af løn til aftenskolens løst og/eller fastansatte personale, herunder ledere, undervisere, fastansatte konsulenter og administrativt personale.
 • Rejser/studieture
 • Erhvervsrelaterede og kommercielle projekter
 • Forplejning og befordring
 • Afdrift
 • Til allerede igangsatte eller afsluttede projekter
 • IT- & AV-udstyr
 • Større genstande af varig værdi etc.

Løntimer i projektet kan ikke indgå i aftenskolens almindelige tilskudsregnskab.

Ansøgningsfrister    

2 ansøgningsfrister pr. puljeår,

1. marts 2023 og 1. september 2023

1. marts 2024 og 1. september 2024

 

Forventet svar på ansøgning

Sport & Fritid forventer at kunne behandle indkomne ansøgninger i løbet af 2 hele arbejdsuger.

 

Afviklingsperiode for bevilgede projekter

Projekter skal være afsluttet og afrapporteret senest 1 år efter tilsagnsdatoen fra Sport & Fritid.

 

Ansøgningsskema

Udfyld ansøgningsskemaet.

Næste ansøgningsfrist er d. 1. September 2023, kl. 12.00.

Sport & Fritid har modtaget ansøgningen når du har modtaget en kvitteringsmail. Se evt. Jeg uønsket post.

Hvis kvitteringsmail udebliver, så kontakt Sport & Fritid.

Ansøger
Skriv Aftenskolens/Oplysningsforbundets navn
Kontaktperson for projektet
Skriv kontaktpersons navn
Skriv kontaktpersonens telefonnummer
Projektet
Skriv titlen på projektet
Skriv det forventede starttidspunkt
Skriv det forventede sluttidspunkt
Beskriv projektet kort og præcist
Navn på evt. samarbejdspartner eller medansøger (fx aftenskole, kursister/deltagere, borgere)
Vedlæg budget
Samtykke
Marker i feltet hvis du er indforstået med at give dit samtykke