Aarhus Kommune er blevet akkrediterede under Erasmus+, så nu bliver det nemmere for kulturaktører at søge støtte til job-shadowing eller kurser i Europa. Der er også mulighed for at søge støtte til at få eksperter til Aarhus.

På denne side finder du de skabeloner, du skal bruge til at ansøge om at komme afsted.

At Aarhus Kommune er akkrediterede på kulturområdet betyder, at vi har en slags ”ramme-godkendelse” inden for Erasmus-programmet 2022-2027.

Akkrediteringen er bundet op på fire temaer:

HVORDAN kan kulturen være driver for bæredygtig omstilling og sikre folkelig opbakning?

HVORDAN kan kultur være med til at sikre sundhed?

HVORDAN udbygger vi demokrati og samskabelse med borgerne for at sikre aktivt medborgerskab?

HVORDAN understøtter kultur mangfoldighed og diversitet?

Formålet med akkrediteringen er at gøre det lettere for kulturaktører i Aarhus Kommune at få del i Erasmus+-mobiliteter (rejselegater).

Akkrediteringen betyder, at Aarhus Kommune kan tage en god del af det administrative arbejde omkring EU-programmet på vegne af kulturaktørerne.

Hvert år i februar skal Aarhus Kommune ansøge Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen om et antal mobiliteter til den kommende periode. Fx skal vi søge i februar 2023 til perioden juni 2023-oktober 2024.

Forud for ansøgningen gennemfører vi en ansøgningsrunde, hvor kulturaktører kan byde ind på at blive en del af programmet i den kommende periode.

Hvis man får et legat (en ”mobilitet” i Erasmus-sprog), betyder det, at man får et tilskud til rejse og ophold. Det er en fast rate, så der er ikke garanti for, at det dækker alle udgifter.

Erasmus+-programmet handler om kompetenceudvikling (ikke-formel læring) inden for voksensektoren. Kort sagt rejser man ud for at lære noget, som man kan tage med hjem og dele med andre.

Man kan søge om støtte til ”job-shadowing” eller til deltagelse i kursusaktiviteter. Man kan også søge om støtte til at invitere en ekspert til Aarhus.

Man kan ikke søge støtte til deltagelse i konferencer, til projektudvikling eller til arbejdslegater. 

Find materiale fra vores informationsmøde her.

Der er ansøgningsfrist til Aarhus Kommune den 1. februar 2023.

Du skal ansøge om et rejselegat/en mobilitet via ansøgningsportalen

Hvis du gerne vil invitere en ekspert som en Erasmus-mobilitet, skal du sende en mail til Line Sheridan lishe@aarhus.dk

Når din mobilitet er godkendt

Hvis din ansøgning går igennem, og du skal afsted, skal du udfylde følgende dokumenter: 

Inden afgang: Der skal udfyldes en Learning Agreement, hvor modtagerorganisationen også skal underskrive (uploades i Ansøgningsportalen)

Efter rejsen: Her skal du sørge for at udfylde tre dokumenter: 

  • Learning Agreement Complement skal udfyldes. Her dokumenterer du, at det, der er aftalt i learning agreement er blevet udført (uploades i Ansøgningsportalen)
  • Rapport: En kort rapport om din rejse, og hvad du har lært (uploades i Ansøgningsportalen)
  • Participant report: Et spørgeskema, der sendes til dig direkte fra Erasmus+ senest 30 dage efter din mobilitet er gennemført

Dokumenter

Her finder du uddybende information til ansøgningens indhold.

Forbered din ansøgning inden du taster ind i ansøgningsportalen.

Herunder finder du uddybende materiale:

De typer af opgaver og udfordringer, vi står overfor som by, som lokalsamfund og som individer, har global karakter. De overskrider de “siloer”, vi sædvanligvis opererer indenfor som offentlig myndighed. Det stiller også nye typer af krav til kapacitet og kompetencer, som ligger i periferien eller helt udenfor aktørernes og ansattes kerneområder. Derfor er der i høj grad behov for, at løsninger og tilgange til udfordringerne findes i partnerskaber sammen med borgerne og sammen med aktører på lokalt, nationalt og europæisk niveau. Kulturinstitutioner har altid beskæftiget sig med centrale problemstillinger, men det er nyt, at de drages så aktivt ind i udvikling af velfærdsløsninger. Det fordrer, at vi som kommune aktivt bidrager til at øge institutioners og foreningers kapacitet til at gå ind i feltet, hvorfor vi tænker dem aktivt ind i denne indsats. Konsortieformatet giver samtidig merværdi, da det er en unik chance for bedre videndeling og brug af det europæiske netværk på tværs.

De væsentligste udfordringer, vi står overfor:

HVORDAN kan kulturen være driver for bæredygtig omstilling og sikre folkelig opbakning? Den grønne omstilling er en global udfordring, der i den grad fordrer lokal handling. Det er både meget konkret, men samtidigt meget abstrakt og udfordrende at finde frem til, hvordan man gør den bedste forskel som borger, som institution og som by. Hvordan kan vi i Aarhus skabe refleksion og opmærksomhed omkring udfordringen - og samtidig være driver for den folkelige forankring?

HVORDAN kan kultur være med til at sikre sundhed? Forskning viser, at kultur kan være med til at fremme sundhed, og vi er i gang med at koble kultur og sundhed tættere sammen: Hvordan modvirker kultur ensomhed, hvordan bygger kultur nye fællesskaber, styrker mental og fysisk sundhed mm.? Her har vi brug for international inspiration for at udvikle området.

HVORDAN udbygger vi demokrati og samskabelse med borgerne for at sikre aktivt medborgerskab? Borgerne og samfundet omkring os har flyttet sig. Derfor har Aarhus Kommune vedtaget en ny forståelsesramme: Aarhuskompasset. Aarhus Kompasset er et nyt værdisæt, som fordrer, at udfordringer bliver løst i partnerskaber og sammen med borgerne. Det er stadig nyt for mange – og der er behov for kompetenceudvikling på feltet for at komme i mål med strategien.

HVORDAN understøtter kultur mangfoldighed og diversitet? Mangfoldighed og identitet er temaer, som fylder stadigt mere hos særligt de unge voksne, som arbejder med det både som individer og gennem de positive fællesskaber, vi finder i bl.a. kulturlivet. Der er dog et kæmpe behov for kompetenceudvikling hos institutioner og foreninger, så de og vi bliver bedre til at indgå i denne dialog og understøtte udviklingen.

De udfordringer, vi har i Aarhus, er globale udfordringer, hvor vi kan lære af andre i Europa. Det handler fx om at opnå CO2 neutralitet i 2030, at modarbejde ensomhed og mental mistrivsel og at arbejde for et sundt og mangfoldigt samfund.