• Der skal være tale om planlagte aktiviteter
 • Aktiviteterne skal kontinuerlige – foreningen skal udbyde aktiviteter i minimum 15 uger i løbet af et år
 • Der skal være minimum 4 deltagere til aktiviteten.Aktiviteterne skal være igangsat og styret af en instruktør/leder
 • Deltagerne skal være medlem af foreningen og have betalt kontingent

  Reglerne for at modtage aktivitetsstøtte samt kravene til dokumentation kan læses her: Regler for Aktivitetsstøtte 


Der ydes aktivitetsstøtte efter, hvor mange aktivitetstimer foreningen gennemføre for børn og unge mellem 3 – 24 år.

Foreningen skal hver gang de afholder en aktivitet, som de søger tilskud til registrer antallet af fremmøde deltagere. Denne fremmøderegistrering skal indeholde dato for aktiviteten, tidspunkt for aktiviteten, aktivitetens varighed samt antallet af fremmøde deltagere i aldersgrupperne 3- 5 år, 6 -18 år og 19 -24 år. Det er lederen/instruktøren/træneren der foretager fremmøderegisteringen i forbindelse med afholdelsen af aktiviteten.

Fremmøderegistreringerne danner grundlaget for, hvor meget foreningen kan modtage i aktivitetsstøtte. Der kan kun søges aktivitetsstøtte til aktiviteter, hvor der er foretaget fremmøderegistrering af de fremmødte deltagere.

Fremmøderegistreringerne skal gemmes af foreningen i 5 år og skulle kunne indsendes efter anmodning fra Sport & Fritid.

Video - Aktivitetsstøtte til foreningsaktiviteter for børn og unge i Aarhus Kommune - Fremmøderegistrering.

Fremmødeskema 2019

Nye Foreninger eller foreninger som ikke tidligere har modtaget aktivitetsstøtte kan ansøge på hvilket som helst tidspunkt. Der anvendes ansøgningsskemaet: ”ansøgning om aktivitetsstøtte for nye foreninger” der kan tidligst ydes aktivitetsstøtte fra det tidspunkt Sport & Fritid modtager ansøgningen.

For foreninger som allerede er godkendt til aktivitetsstøtte

 • Er ansøgningsfristen 1. marts hvert år.
 • Ansøgninger der modtages efter 1. marts bliver reduceret med 10 %
 • Ansøgninger der modtages efter 1. maj vil få et afslag.


Der ansøges via http://foreningsportalen.aarhuskommune.dk 

Log på foreningsportalen og vælg herefter tilskud.

Aktivitetsstøtten udbetales i 3 rater:

1.april udbetales et a conto beløb

1.august udbetales 1. rate af det endelige tilskud

1.december udbetales 2. rate af det endelige tilskud

Ny oprettede foreninger eller foreninger som ikke tidligere har modtaget aktivitetsstøtte kan ansøge på hvilket som helst tidspunkt. Der anvendes ansøgningsskemaet: ”ansøgning om aktivitetsstøtte for nye foreninger” der kan tidligst ydes aktivitetsstøtte fra det tidspunkt Sport & Fritid modtager ansøgningen.

Umiddelbart efter hvert kvartal skal foreningen indsende deres fremmødeskemaer.

Der udbetales aktivitetsstøtte for de aktivitetstimer der er gennemført og dokumenteret i den indsendte fremmøderegistrering.

Når foreningen har registreret fremmøde i et fuldt kalenderår, skal foreningen ansøge om aktivitetsstøtte efter de almindelige regler med ansøgningsfrist 1. marts.

Reglerne og krav til dokumentation er de samme som ved den almindelige aktivitetsstøtteordning:

Foreninger der opfylder følgende kriterier kan tilbydes at komme på denne særlige ”Aarhus-ordning”.

 • Har et rimelig konstant aktivitetsniveau gennem de seneste 2 år.
 • Har et stabilt medlemstal gennem de seneste 2 år og
 • Hvor kontrol af fremmødet ikke har givet anledning til nævneværdige bemærkninger, 


Ordningen betyder, at foreningens aktivitetsniveau fastlåses i en 4-årig periode. I perioden bliver foreningens aktivitetsstøtte alene reguleret på baggrund af medlemstal.

Første gang aktivitetsstøtten beregnes, sker det ud fra et gennemsnit af de sidste 2 års aktivitetsniveau opdelt på alderskategorier.

I den 3-rige periode skal foreningen ikke registrer antallet af fremmødte, hver gang der er aktivitet.

Hvis en forenings indberetning viser et aktivitetsniveau, som afviger mere end +*/- 20 % i forhold til udgangspunktet, skal foreningen foretage fremmøderegistrering det følgende år.

Foreninger på Aarhus-ordningen skal foretage fremmøderegistrering hvert 4. år.