Betingelser for ansøgningen

Der er følgende betingelser for ansøgning om tilskud fra anlægspuljen til forenings- og idrætsfaciliteter:

  • 50 procent - Ombygning, renovering, mindre nyanlæg mv.
    Der ydes som udgangspunkt et tilskud på maksimalt 50 procent af udgifterne til ombygning, renovering, modernisering samt mindre nyanlæg under forudsætning af, at ansøgeren kan dokumentere at være i besiddelse af likvide midler på minimum 15 procent af de samlede anlægsudgifter. Et samlet anlægs-, finansierings- og eventuelt driftsbudget skal kunne godkendes af Sport & Fritid.
  • 70 procent - Energibesparende tiltag
    Til investeringer i energibesparende tiltag ydes efter konkret vurdering et tilskud på maksimalt 70 procent af anlægsudgiften under forudsætning af, at ansøgeren kan dokumentere at være i besiddelse af likvide midler på minimum 15 procent af de samlede anlægsudgifter, og at investeringen medfører en reduktion af Sport & Fritids lokaletilskud til den pågældende facilitet. Et samlet anlægs-, finansierings- og eventuelt driftsbudget skal kunne godkendes af Sport & Fritid.
  • 15 procent - Større nye projekter
    Større nye projekter, fx idrætshaller, ydes som udgangspunkt et tilskud på maksimalt 15 procent af de samlede anlægsudgifter under forudsætning af, at ansøgeren kan dokumentere at være i besiddelse af likvide midler på et tilsvarende beløb. Tilskuddet kan efter en konkret vurdering forhøjes. Et samlet anlægs-, finansierings- og eventuelt driftsbudget skal kunne godkendes af Sport & Fritid.

Generelt om anlægspuljen og ansøgningsfrist 

Puljen har et årligt budget på ca. 4 mio. kr.

Ansøgningsblanketten skal være Sport & Fritid i hænde senest den 1. oktober. 

Indkomne ansøgninger efter denne dato kan ikke forventes imødekommet.

Den samlede pulje fordeles én gang årligt, og ansøgeren kan forvente svar senest i januar måned.

Ansøgninger i forhold til akut opståede problemer kan behandles uden for ansøgningsfristen. I disse tilfælde kontaktes Sport & Fritid.

Projektet skal som udgangspunkt være afsluttet inden to år fra bevillingstidspunktet.

Ansøger er selv ansvarlig for indhentning af de nødvendige myndighedstilladelser, herunder byggetilladelse. Læs mere om tilladelser på bygogmiljoe.dk (åbner i et nyt vindue).

Igangsatte projekter

Der ydes ikke tilskud til allerede igangsatte projekter, dvs. projekter, hvor der er indgået forpligtende aftaler, eller hvor arbejdet rent fysisk er påbegyndt, inden der fra Sport & Fritid er givet tilsagn eller afslag på anlægstilskud.

Vær opmærksom på udbudsreglerne 

Foreninger, selvejende institutioner m.fl., som modtager offentlige anlægstilskud, er omfattet af Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Der henvises til bilag ”Orientering om lov om udbud af offentligt støttede bygge- og anlægsopgaver”.

Ved evt. spørgsmål til udbudsreglerne kan henvendelse rettes til Birgitte Brun på tlf. 24 96 09 10 eller pr. mail på: birbr@aarhus.dk.

Aarhus Kommunes krav til energi- og miljøforhold

Det er en forudsætning, at Aarhus Kommunes krav til energi- og miljøforhold overholdes. Der henvises til bilag ”Energi- og miljøkrav i forhold til foreninger m.fl., som modtager kommunale tilskud fra Sport & Fritid”. Se desuden publikationen ”Miljø- og energirigtigt byggeri i Aarhus Kommune, krav og anbefalinger”.

Ved evt. spørgsmål til energi- og miljøkravene kan henvendelse rettes til Bente Damsgaard Sejersen på tlf. 29 20 86 02 eller pr. mail på: bese@aarhus.dk

Lokaletilskud

Såfremt der kan ydes lokaletilskud til projektet, ydes dette kun efter forudgående godkendelse.

Indsend ansøgningen til Sport & Fritid på sport-fritid@aarhus.dk