Der kan ydes tilskud til

Anlægsprojekter og udgifter, der knytter sig direkte til anlægsprojektet fx

  • Nyanlæg,
  • Ombygning,
  • Renovering,
  • Modernisering,
  • Energioptimering,
  • Projektudvikling

Både aktører der holder til i selvejende faciliteter og i kommunale bygninger, kan søge tilskud.

Afgrænsning

Der kan ydes tilskud til aktører eller faciliteter med aktiviteter, som Aarhus Kommune selv ville kunne varetage. Det betyder eksempelvis, at der ikke kan ydes tilskud til kommercielt drevne faciliteter.

Der ydes ikke tilskud til allerede igangsatte projekter, dvs. projekter, hvor der er indgået forpligtende aftaler, eller hvor arbejdet rent fysisk er påbegyndt, inden der fra Sport & Fritid er givet tilsagn eller afslag på anlægstilskud.

Tilskuddets størrelse

Der ydes som udgangspunkt et tilskud på maksimalt 50 procent af anlægsudgiften.

Til investeringer i energibesparende tiltag ydes efter konkret vurdering et tilskud på maksimalt 70 procent af anlægsudgiften.

Der kan ud fra en konkret vurdering ydes tilskud til faciliteter i udsatte bydele, mindre specialfaciliteter eller faciliteter i byudviklingsområder i form af fx en højere tilskudsprocent eller et krav om en mindre egenfinansiering, såfremt ansøgeren kan dokumentere, at det ikke er muligt at leve op til tildelingskriterierne.

Egenfinansiering

Der stilles normalt krav om, at ansøger har en egenfinansiering på minimum 15 procent af den samlede anlægssum. Der sondres ikke mellem, om egenfinansieringen er fremskaffet ved egne midler eller ved eksterne donationer fra fx sponsorer, fonde o.l.

Projektudvikling

Der kan ydes støtte til nødvendig indledende projektudvikling i form af tilskud til fx rådgiver i forbindelse med skitseforslag, støjmåling, landmåling eller lignende. Til indledende projektudvikling ydes som udgangspunkt et tilskud på maksimalt 50 procent, dog maksimalt 300.000 kr.

 Myndighedstilladelser

Ansøger er selv ansvarlig for indhentning af de nødvendige myndighedstilladelser, herunder byggetilladelse.

 Vær opmærksom på udbudsreglerne

Foreninger, selvejende institutioner m.fl., som modtager offentlige anlægstilskud, er omfattet af Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

 Rådgivning

Som en forudsætning for bevillingen kan Aarhus Kommune ved projekter med et samlet anlægsbudget på 1.000.000 kr. eller derover stille krav om, at der skal tilknyttes byggerådgiver med rådgiveransvar til hele projektet. Rådgiver skal være finansieret af projektet.

 Borgerinddragelse

I ansøgningsskemaet beskrives, hvad ansøger har gjort eller påtænker at gøre i forhold til inddragelse af brugere, naboer, fællesråd eller andre borgere, der konkret bliver påvirket af projektet.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger til Anlægspuljen skal sendes til Sport & Fritid senest den 15. september 2022.

Ansøgning

Ansøgning sker ved at udfylde nedenstående formular. Til ansøgningen vedlægges et samlet anlægs-, finansierings- og eventuelt driftsbudget. Ansøgningen kan suppleres med uddybende projektbeskrivelse, skitser, eller lignende.

Sport & Fritid kan også efter ansøgningsfristens udløb indhente supplerende oplysninger fra ansøger

Ansøger
Skriv foreningens navn
Skriv foreningens CVR-nr.
Kontaktperson for projektet
Skriv kontaktpersons navn
Skriv kontaktpersonens telefonnummer
Formandens navn
Skriv formandens navn
Skriv formandens telefonnummer
Projektet
Skriv titlen på projektet
Skriv det forventede starttidspunkt
Skriv det forventede sluttidspunkt
Beskriv projektet kort og præcist
Brugergrupper
Skriv primære grupper
Skriv evt. sekundære grupper
Skriv evt. partnerskaber eller samarbejdspartnere
Medlemssammensætning
Skriv antallet af medlemmer under 25 år
Skriv antal medlemmer på mindst 25 år
Momsforhold
Skriv ja eller nej


Skriv Ja eller Nej


Hvis du har svaret Ja, så skriv momsprocenten
Projektudgifter (specificeret anlægsbudget skal vedlægges)
Skriv udgifterne til projektet
Skriv momsreduktionen
Skriv samlede nettoudgifter
Finansiering (specificeret finansieringsbudget skal vedlægges)
Skriv ansøgt tilskud fra Anlægspuljen
Skriv Likvide midler / egenfinansiering
Skriv beløb, hvis der er tilskud fra fonde og lignende
Skriv beløb på forventet kommunegaranteret lån
Skriv værdien af frivilligt arbejde
Skriv evt. anden finansiering
Skriv værdien af manglende finansiering
Drift (eventuelt driftsbudget vedlægges)
Skriv Ja eller Nej


Hvis Ja, vedlæg driftsbudget
Ejerforhold
Skriv nuværende/fremtidige ejer
Skriv hvem der ejer grunden
Inddragelse
Beskriv hvad der er gjort eller påtænkes at gøre i forhold til inddragelse af brugere, naboer, fællesråd eller andre borgere, der konkret bliver påvirket af projektet
Bilag
Der vedlægges et samlet anlægs-, finansierings- og eventuelt driftsbudget. Ansøgningen kan suppleres med uddybende projektbeskrivelse, skitser, eller lignende. Alle bilag samles så vidt muligt i ét samlet dokument.
Samtykke
Marker i feltet hvis du er indforstået med at give dit samtykke