Der kan ydes tilskud til

Anlægsprojekter og udgifter, der knytter sig direkte til anlægsprojektet fx

  • Nyanlæg,
  • Ombygning,
  • Renovering,
  • Modernisering,
  • Energioptimering,
  • Projektudvikling

Både aktører der holder til i selvejende faciliteter og i kommunale bygninger, kan søge tilskud.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist til Anlægspuljen næste gang den 1. september 2023.

Afgrænsning

Der kan ydes tilskud til aktører eller faciliteter med aktiviteter, som Aarhus Kommune selv ville kunne varetage. Det betyder eksempelvis, at der ikke kan ydes tilskud til kommercielt drevne faciliteter.

Der ydes ikke tilskud til allerede igangsatte projekter, dvs. projekter, hvor der er indgået forpligtende aftaler, eller hvor arbejdet rent fysisk er påbegyndt, inden der fra Sport & Fritid er givet tilsagn eller afslag på anlægstilskud.

Tilskuddets størrelse

Der ydes som udgangspunkt et tilskud på maksimalt 50 procent af anlægsudgiften.

Til investeringer i energibesparende tiltag ydes efter konkret vurdering et tilskud på maksimalt 70 procent af anlægsudgiften.

Der kan ud fra en konkret vurdering ydes tilskud til faciliteter i udsatte bydele, mindre specialfaciliteter eller faciliteter i byudviklingsområder i form af fx en højere tilskudsprocent eller et krav om en mindre egenfinansiering, såfremt ansøgeren kan dokumentere, at det ikke er muligt at leve op til tildelingskriterierne.

Egenfinansiering

Der stilles normalt krav om, at ansøger har en egenfinansiering på minimum 15 procent af den samlede anlægssum. Der sondres ikke mellem, om egenfinansieringen er fremskaffet ved egne midler eller ved eksterne donationer fra fx sponsorer, fonde o.l.

Projektudvikling

Der kan ydes støtte til nødvendig indledende projektudvikling i form af tilskud til fx rådgiver i forbindelse med skitseforslag, støjmåling, landmåling eller lignende.

Støtte til projektudvikling er tiltænkt større projekter og omfanget af støtten skal modsvare det samlede projektomfang.

Til indledende projektudvikling ydes som udgangspunkt et tilskud på maksimalt 50 procent, dog maksimalt 300.000 kr.

Myndighedstilladelser

Ansøger er selv ansvarlig for indhentning af de nødvendige myndighedstilladelser, herunder byggetilladelse.

Vær opmærksom på udbudsreglerne

Foreninger, selvejende institutioner m.fl., som modtager offentlige anlægstilskud, er omfattet af Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Rådgivning

Som en forudsætning for bevillingen kan Aarhus Kommune ved projekter med et samlet anlægsbudget på 1.000.000 kr. eller derover stille krav om, at der skal tilknyttes byggerådgiver med rådgiveransvar til hele projektet. Rådgiver skal være finansieret af projektet.

Borgerinddragelse

I ansøgningsskemaet beskrives, hvad ansøger har gjort eller påtænker at gøre i forhold til inddragelse af brugere, naboer, fællesråd eller andre borgere, der konkret bliver påvirket af projektet.

Akut tilskud

Der kan året rundt sendes ansøgninger til sport-fritid@aarhus.dk om et akut anlægstilskud fra anlægspuljen.

Der ydes som udgangspunkt et akuttilskud på maksimalt 50 procent af udgiften.

Det er dog muligt at få op til 70 procent i akuttilskud, hvis man i samme ombæring laver energibesparende tiltag.

Tildeling af et akut tilskud baseres på en konkret vurdering af den indsendte akutansøgning.

Projektet må ikke være igangsat på tidspunktet for indsendelse af ansøgningen til Sport & Fritid.

Ansøgning

Ansøgning sker ved at udfylde nedenstående formular. Til ansøgningen vedlægges et samlet anlægs-, finansierings- og eventuelt driftsbudget. Ansøgningen kan suppleres med uddybende projektbeskrivelse, skitser, eller lignende.

Ansøgningen kan først betragtes som modtaget, når ansøger har modtaget et kvitteringssvar fra Sport & Fritid. Modtager du ikke et kvitteringssvar, kontakt da venligst Sport & Fritid.

Sport & Fritid kan efter ansøgningsfristens udløb indhente supplerende oplysninger fra ansøger.

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertFormCustom.cshtml)