Hjælpepakken er opdelt i to spor

Spor 1 – December 2020

Støtte til en række foreninger og aftenskoler i Aarhus Kommune

Spor 2 – Januar 2020:

Aktører på sports- og fritidsområdet, der har lidt et betydeligt økonomisk tab eller er særligt nødstedte som følge af Corona-nedlukningen, får mulighed for at søge om tilskud til dækning af nettotab i 2020.

Nedenfor er det beskrevet, hvordan man kan ansøge om dækning af tab fra hjælpepakkens spor 2.

 

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsfristen er 31. januar 2021. Indkomne ansøgninger efter denne dato kan ikke forventes imødekommet.

Det er forventningen, at støtten kan udbetales senest i april 2021.

Ansøgningsskema findes nederst på siden.

 

Kriterier for ansøgning til puljen

Ansøgninger vurderes individuelt ud fra en samlet afvejning af nedenstående kriterier og i lyset af puljens samlede økonomiske ramme. Støtten gives udelukkende til ikke-kommercielle aktiviteter.

  1. Ansøger modtager i forvejen et tilskud fra Aarhus Kommune, Sport og Fritid eller har tidligere fået en donation fra Salling Fondene
  2. Ansøger har lidt et betydeligt økonomisk nettotab som følge af restriktionerne på grund af Covid-19 svarende til et nettotab på mindst 25.000 kr. eller 50 % af den normale omsætning. Det er et krav at ansøger kommer ud af 2020 med et negativt regnskabsresultat.
  3. Ansøger godtgør, at tabet har direkte konsekvenser for forenings- og fritidslivet 
  4. Ansøger godtgør at have søgt de relevante statslige kompensationsordninger og andre relevante puljer fra fx private fonde, og at man ikke i tilstrækkeligt omfang er blevet kompenseret herved
  5. Ansøger godtgør at have gjort, hvad der er muligt i forhold til at reducere driftsudgifterne og begrænse tabet i øvrigt
  6. Ansøgers muligheder for - efter ophævelse af tiltagene - igen at indtage dens væsentlige rolle og opretholde et relevant aktivitetsniveau er væsentligt påvirket af konsekvenserne af tiltagene på grund af Covid-19.

 

Definition af nettotab: Det forventede indtægtstab i perioden 11. marts – 31. december 2020 (fx tab på kontingent, tab på faste ugentlige aktiviteter, tab på aflyste events, tab på billetsalg, tab på aflyste loppemarkeder mv.)  fratrukket indtægter fra statslige hjælpepakker, evt. anden økonomisk hjælp fra fonde, sponsorer mv, samt modregnet de besparelser, man har kunnet opnå ved at reducere sine udgifter i perioden.

Det er et krav for at komme i betragtning, at ansøger samlet set for 2020 kommer ud med et underskud. Der kan således maximalt søges støtte til det samlede underskud for regnskabet 2020.

Man kan sende en ansøgning om støtte via spor 2, selvom man har fået støtte via spor 1.

Aarhus Kommune og Salling Fondene er underlagt en række regelsæt, der kan have betydning for, om en konkret forening eller facilitet kan støttes.

Aarhus Kommune og Salling Fondene forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation og information fra ansøger til brug for vurdering af ansøgningen.

Sammen med ansøgningen skal der medsendes revisorgodkendt regnskab for 2019 og et foreløbigt regnskab for 2020. 

For bevillinger på beløb højere end 100.000 kr. vil der være krav om, at årsregnskabet for 2020 skal være godkendt af en registreret revisor.

Såfremt der på ansøgningstidspunktet er uafklarede forhold omkring opgørelse af tabet, men ansøgningen i øvrigt godkendes, forbeholder Aarhus Kommune og Salling Fondene sig ret til at udbetale et a conto-beløb på op til 75% af tilskuddet og evt. regulere tilskuddet, når der foreligger et revisionspåtegnet regnskab.

Ansøgningsskema hjælpepakke Sport- og fritidsområdet salling fondene

Skriv foreningens navn
Skriv foreningens CVRnr.
Skriv Kontaktpersons fulde navn
Skriv Kontaktpersons telefonnummer
Der ansøges om følgende beløb i kr. (Der kan maksimalt søges om et beløb svarende til det forventelige underskud for årsregnskabet 2020)


Skriv navnet på hjælpepakkerne
Skriv navnet på hjælpepakkerne
Jeg giver samtykke til, at Aarhus Kommune må anvende de indtastede informationer. Jeg er indforstået med min ret til at tilbagekalde mit samtykke. Læs mere under punktet "Oplysninger om anvendelse af persondata" her på siden.

 

I forbindelse med din ansøgning til "Hjælpepakke på sport- og fritidsområdet", skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien:

  • Dit navn og din e-mailadresse. Det gør vi for at kunne kontakte dig med eventuelt uddybende spørgsmål.

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

De oplysninger, vi her behandler om dig, bliver anvendt og bevaret, indtil du selv trækker samtykke tilbage eller det aktuelle tilbud ophører.

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne, vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne.

Det samtykke, du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage, dog uden at det ændrer på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.