Ansøgningsprocedure

Ansøgningsfristen er 15. oktober 2021. Indkomne ansøgninger efter denne dato kan ikke forventes imødekommet.

 

Kriterier for ansøgning til puljen

Ansøgninger vurderes individuelt ud fra en samlet afvejning af nedenstående kriterier og i lyset af puljens samlede økonomiske ramme. Støtten gives udelukkende til ikke-kommercielle aktiviteter.

  • Ansøger modtager i forvejen et tilskud fra Aarhus Kommune, Sport og Fritid eller har tidligere fået en donation fra Salling Fondene
  • Ansøger har lidt et betydeligt økonomisk nettotab som følge af restriktionerne på grund af Covid-19 svarende til et nettotab på mindst 25.000 kr. eller 50 % af den normale omsætning. Det er et krav at ansøger kommer ud af 2021 med et negativt regnskabsresultat
  • Ansøger godtgør, at tabet har direkte konsekvenser for forenings- og fritidslivet 
  • Ansøger godtgør at have søgt de relevante statslige kompensationsordninger og andre relevante puljer fra fx private fonde, og at man ikke i tilstrækkeligt omfang er blevet kompenseret herved
  • Ansøger godtgør at have gjort, hvad der er muligt i forhold til at reducere driftsudgifterne og begrænse tabet i øvrigt
  • Ansøgers muligheder for - efter ophævelse af tiltagene - igen at indtage dens væsentlige rolle og opretholde et relevant aktivitetsniveau er væsentligt påvirket af konsekvenserne af tiltagene på grund af Covid-19.

 

Definition af nettotab: Det forventede indtægtstab i perioden 1. januar – 31. december 2021 (fx tab på kontingent, tab på faste ugentlige aktiviteter, tab på aflyste events, tab på billetsalg, tab på aflyste loppemarkeder mv.)  fratrukket indtægter fra statslige hjælpepakker, evt. anden økonomisk hjælp fra fonde, sponsorer mv, samt modregnet de besparelser, man har kunnet opnå ved at reducere sine udgifter i perioden.

Det er et krav for at komme i betragtning, at ansøger samlet set for 2021 kommer ud med et underskud. Der kan således maximalt søges støtte til det samlede underskud for regnskabet 2021.

Aarhus Kommune og Salling Fondene er underlagt en række regelsæt, der kan have betydning for, om en konkret forening eller facilitet kan støttes.

Aarhus Kommune og Salling Fondene forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation og information fra ansøger til brug for vurdering af ansøgningen.

Sammen med ansøgningen skal der medsendes revisorgodkendt regnskab for 2020 og et foreløbigt regnskab for 2021.

For bevillinger på beløb højere end 100.000 kr. vil der være krav om, at årsregnskabet for 2021 skal være godkendt af en registreret revisor.

Såfremt der på ansøgningstidspunktet er uafklarede forhold omkring opgørelse af tabet, men ansøgningen i øvrigt godkendes, forbeholder Aarhus Kommune og Salling Fondene sig ret til at udbetale et a conto-beløb på op til 75% af tilskuddet og evt. regulere tilskuddet, når der foreligger et revisionspåtegnet regnskab.

Ansøgningsskema hjælpepakke Sport- og fritidsområdet salling fondene

Skriv foreningens navn
Skriv foreningens CVRnr.
Skriv Kontaktpersons fulde navn
Skriv Kontaktpersons telefonnummer
Der ansøges om følgende beløb i kr. (Der kan maksimalt søges om et beløb svarende til det forventelige underskud for årsregnskabet 2021)


Skriv navnet på hjælpepakkerne
Skriv navnet på hjælpepakkerne
Jeg giver samtykke til, at Aarhus Kommune må anvende de indtastede informationer. Jeg er indforstået med min ret til at tilbagekalde mit samtykke. Læs mere under punktet "Oplysninger om anvendelse af persondata" her på siden.