Baggrund

Aarhus Oliefabriks Fond for Almene Formål har i 2008 oprettet et rejselegat til støtte for børn og unges muligheder for at få internationale oplevelser via idrætten.

Formål

Legatet har til formål at støtte aarhusianske idrætsforeninger, der ønsker at skabe internationale oplevelser for deres børn og unge under 18 år i forbindelse med deres idrætsudøvelse.

Legatet kan yde tilskud til rejse og ophold i forbindelse med en idrætsforenings deltagelse i konkurrence, træning, opvisning eller lignende i udlandet.

Støttebeløb

Der uddeles hvert år op til 50.000 kr. fra Aarhus Oliefabriks Fond for Almene Formål, og der kan uddeles op til 10.000 kr. per ansøgning.

Hvem kan søge?

Idrætsforeninger hjemmehørende i Aarhus Kommune, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

Tildelingskriterier

Der vil ved prioriteringen af ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier: 

  • Nye ansøgere vil blive prioriteret frem for ansøgere, der tidligere har fået støtte
  • At legatet tildeles en bred vifte af idrætsforeninger og sportsgrene
  • Rejsens formål og hvordan rejsen understøtter det sociale miljø i foreningen
  • Antallet af deltagere på rejsen

Der kan ikke søges om tilskud til enkeltpersoners deltagelse i udenlandske træningsophold eller konkurrencer.

Der gives ikke tilskud til rejser, der er afholdt inden ansøgningsfristens udløb.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist til legatet forventes at være 1. februar 2023, hvor der kan søges til rejser, der foretages i perioden 15. marts 2023 - 15. marts 2024.
OBS: Endelig ansøgningsfrist fastlægges ved årsskiftet 2022/2023. 

Hent ansøgningsskema Internationale Rejselegat (åbner nyt vindue)
HUSK! at medsende et budget.

Tilsagn eller afslag forventes at blive meddelt i begyndelsen af marts 2023

Rådmanden for Kultur og Borgerservice og Bestyrelsen for Aarhus Oliefabriks Fond for Almene Formål afgør i fællesskab hvilke legater, der skal imødekommes.

Kontaktinformation

Rejselegatet administreres af Sport & Fritid, Aarhus Kommune, N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C.

Indsend ansøgningen med e-mail som en scannet pdf-fil med underskrift til sport-fritid@aarhus.dk. Alternativt som almindelig post.
Husk også at medsende et budget.