Projekter, der ligger inden for nedenstående område, kan opnå støtte:

  • Der kan ydes støtte til kommunale og fonds- og foreningsejede idrætsfaciliteter. Sport & Fritid kan selv søge puljen med relevante projekter, der opfylder kriterierne.
  • Faciliteterne skal anvendes til idrætsaktiviteter i folkeoplysende foreninger og/eller til selvorganiserede idrætsaktiviteter.
  • Der kan ydes støtte til etablering af nye faciliteter, herunder specialfaciliteter samt til ombygning og modernisering, som øger kapaciteten og udnyttelsen af eksisterende faciliteter.
  • Der kan ud fra en konkret vurdering ydes tilskud til faciliteter i udsatte bydele/ressourcesvage områder, specialfaciliteter eller faciliteter i byudviklingsområder i form af fx en højere tilskudsprocent eller et krav om en mindre egenfinansiering, såfremt ansøgeren kan dokumentere, at det ikke er muligt at leve op til tildelingskriterierne.

Som udgangspunkt ydes et anlægstilskud på op til 50% af den samlede anlægssum.

Til kunstgræsbaner ydes som hovedregel et anlægstilskud på 2,606 mio. kr. ekskl. moms, såfremt foreningen påtænker at drive momsregistreret udlejning af faciliteten. Såfremt foreningen ikke driver momsregistreret udlejning af faciliteten, udgør tilskuddet 3,14 mio. kr. inkl. moms pr. kunstgræsbane. Der ydes derudover et årligt driftstilskud på 50.000 kr. pr. kunstgræsbane.

Der stilles normalt krav om, at ansøger har en egenfinansiering på minimum 15% af den samlede anlægssum. Der sondres ikke mellem, om egenfinansieringen er fremskaffet ved egne midler eller ved eksterne donationer fra fx sponsorer, fonde o.l.

Der ydes ikke tilskud til genopretning eller energirenovering, idet midlerne sigter mod at øge kapaciteten og forbedre udnyttelsen af idrætsfaciliteter.

Der ydes ikke tilskud til allerede igangsatte projekter, dvs. projekter, hvor der er indgået forpligtende aftaler, eller hvor arbejdet rent fysisk er påbegyndt, inden der fra Sport & Fritid er givet tilsagn eller afslag på anlægstilskud.

Ansøger er selv ansvarlig for indhentning af de nødvendige myndighedstilladelser, herunder byggetilladelse. Læs mere om byggetilladelse på bygogmiljoe.dk (åbner i et nyt vindue).

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist er i 2022 (mere info følger).

Indkomne ansøgninger efter denne dato kan ikke forventes imødekommet.

Se ansøgningsvejledning på side 3 og 4 i ansøgningsskemaet.

Ansøgningen fremsendes til sport-fritid@aarhus.dk