Ældreidrætten er i dag et område i en rivende udvikling. Området har et stort potentiale i forhold til ældres muligheder for at indgå i sunde fællesskaber i idrætsforeningerne, både som aktive deltagere i aktiviteter og som potentielle frivillige i foreningslivet. Samtidig er der en række sundhedsmæssige fordele ved at få flere aktive ældre.

Målet med tilskuddet er, at flere ældre skal dyrke idræt i foreningerne. Tilskuddet ventes at styrke idrætsforeningernes rekruttering af nye seniorer til idrætsaktiviteterne. Der lægges vægt på, at initiativerne er nyskabende på en eller flere parametre og er attraktive for den målgruppe af seniorer, der endnu ikke er medlem af en forening.

Der kan løbende ansøges om tilskud.

Ansøgningsblanket kan hentes på denne side.

Ansøgninger kan løbende sendes ind.

  • Tilskuddet gælder idrætsaktiviteter, herunder folkedans, for deltagere på 60 år og derover i Aarhus Kommune. Idrætsaktiviteterne skal være godkendt under DGI eller DIF.
  • Tilskud kan søges af foreninger, der er hjemhørende i Aarhus Kommune.
  • Tilskuddet kan anvendes til dækning af omkostninger ved aktivitetens gennemførelse – fx uddannelse, rekruttering af nye medlemmer, afprøvning af nye aktiviteter mv.
  • Tilskuddet forudsætter en deltagerbetaling, som fx kan være i form af et kontingent til foreningen. Foreningen fastsætter selv kontingentets størrelse.
  • Der ydes ikke tilskud til arrangementer, hvor der opkræves entré. Heller ikke kommercielle arrangementer eller aktiviteter, der støttes økonomisk fra anden side.
  • Der kan søges op til 5.000 kr., dog kan der i særlige tilfælde ansøges om et større beløb.
  • Sport & Fritid udtager 10% af foreningerne til stikprøvekontrol, hvor vi bl.a. undersøger:
  • Om foreningen har anvendt tilskudsmidlerne til uvedkommende formål
  • Om foreningens aktiviteter kan betegnes som folkeoplysende

Der kan løbende søges foreningstilskud.

Ansøgningsskema skal benyttes og underskrives af formand og kasserer.

Foreninger der har modtaget tilskud skal efterfølgende aflægge tilskudsregnskab (indsendes i efterfølgende kalenderår).

Tilskuddet udbetales til foreningens CVR nummer.

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til cfru@aarhus.dk – Christina Fruergaard-Pedersen.