Det er muligt at ansøge med CVR-nr. og med CPR-nr.

 

 

For at ansøge om §18-midler, skal du være en del af en forening.

Det er både muligt at ansøge ved at logge på selvbetjeningsløsningen med foreningens CVR-nummer og Erhvervs NemID og med dit personlige CPR-nr og NemID.

Du kan gemme ansøgningen undervejs, så du kan vende tilbage og skrive videre, hvis du har brug for det. Først når du afslutter ansøgningen, bliver den sendt.
Du kan kun skrive et vist antal tegn som svar på nogle af spørgsmålene i skemaet. Skriver du mere end maksimum, bliver skemaet ikke sendt.

Hvis du får brug for hjælp undervejs, kan du holde musen over det lille spørgsmålstegn, der er ved hvert felt.

Sidst i skemaet skal du kunne se flueben ved alle spørgsmål. Mangler der et flueben, kan du gå tilbage i skemaet og justere teksten.

Du kan se et eksempel på ansøgningsskemaet og tips til den gode ansøgning nedenfor, så du kan forberede din ansøgning inden du logger på selvbetjeningsløsningen.

Eksempel på ansøgninsskema

 

Der er en sagsbehandlingstid på ca. 2,5 måned. Hvis du ansøger i 1. runde kan du altså forvente svar på din ansøgning medio maj. Hvis du ansøger i 2. runde, kan du forvente svar medio november.

Eventuelle bevillinger udbetales i juni og december.

Støtten gives til foreninger, klubber, organisationer, råd og andre, som laver en frivillig social indsats inden for ældreområdet.

Det kan for eksempel være:

 • Foreninger, der organiserer selvhjælp- eller pårørendegrupper
 • Forskellige former for besøgs-, ledsager- eller aflastningsordninger
 • Sociale cafeer og væresteder
 • Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
 • Støtte til frivillige sociale foreninger, der er i en opstartsfase
 • Frivillighedsformidling

Indsatsen skal være forankret i Aarhus Kommune.

Du kan læse mere om målgruppen for § 18-puljen i dokumentet "Retningslinjer for sagsbehandling" som findes i højre side under "Download".

Generelle retningslinjer for tildeling af § 18 støtte:

 • Det skal som udgangspunkt ikke koste noget at være frivillig.
 • Deltagere i arrangementer mv. betaler som udgangspunkt selv for forplejning, entré og transport.
 • Der skal som udgangspunkt være brugerbetaling for brug af de aktivitets-ting, der bevilges via § 18, så der kan spares op til vedligeholdelse / nyanskaffelse af nyt udstyr (fx nyt billardbord, symaskiner osv.).
 • Ved tildelingen af § 18-midler vil der blive taget stilling til, hvor mange det ansøgte tilgodeser. Det vil vægte positivt, hvis det ansøgte vil være til gavn for et større antal brugere.
 • Det er positivt, hvis aktiviteter mv. også giver sårbare mennesker mulighed for at deltage aktivt.


Hvad kan man søge om støtte til?
Aktiviteterne skal have et eller flere af følgende formål:

 • Imødekomme behov hos udsatte eller potentielt udsatte målgrupper, for eksempel ensomme, svagelige, syge, selvmordstruede samt personer med knappe ressourcer - socialt, økonomisk, fysisk og psykisk.
 • Fremme netværksdannelse.
 • Styrke borgerens handlekraft og livsmod.
 • Forebygge isolation og ensomhed.
 • Løse sociale problemer og opgaver.

§18-kickstart

Sundhed og Omsorg har sammen med Frivilligrådet besluttet at udbyde en pulje på 400.000 kr. til at hjælpe foreningerne i gang igen efter en lang corona-nedlukning. 

Som frivillig forening kan I søge støtte til at styrke sammenhold og gejst, og understøtte genopstarten efter Corona.

Ansøgninger behandles løbende og I kan forvente svar på jeres ansøgning indenfor ca. 3 uger.

Hvad kan man søge om støtte til?
Frivillige sociale foreninger, som laver indsatser på ældreområdet, kan for eksempel søge midler til:

 • Afvikling af enkeltstående arrangementer for frivilliggruppen og foreningens medlemmer
 • Kompetenceudvikling til frivillige
 • Øvrige udgifter i forbindelse med genopstart af aktiviteter

Hvordan søger man støtte fra Corona-§18 puljen?
I ansøger via ansøgningsskemaet nedenfor, som sendes per mail til paragraf18@mso.aarhus.dk.

Ansøgningsskema §18-kickstart

Der kan max indsendes én ansøgning per forening. 

Regnskabsaflæggelse
Der er de samme dokumentationskrav ved modtagelse af en bevilling fra Corona-§18 puljen, som ved den ordinære §18-pulje. Dvs. at I skal indsende et evaluerings- og regnskabsskema senest et år efter at have modtaget bevillingen.

Hvis jeres forening får tildelt en bevilling, skal foreningen indsende evaluerings- og regnskabsskema senest et år efter at have modtaget bevillingen.

Hvis I ikke bruger hele jeres bevilling, skal beløbet betales tilbage til Sundhed og Omsorg. Alternativt kan I ansøge om at få bevilget de ikke-brugte midler til andre aktiviteter indenfor frivilligt socialt arbejde. I begge tilfælde kan I kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

Anna Holm Riis mail: jhoan@aarhus.dk, tlf. 4187 2922

Er der indgået aftale med forvaltningen om at restbeløbet kan overføres til næste år, skal dette tydeligt fremgå af regnskabet.

Nærmere krav til evaluering og regnskab fremgår af nedenstående skema.

Skema til regnskabsaflæggelse