Der er ansøgningsfrist 1. oktober 2021.

Mulighed for forlængelse af nuværende tilskudsperiode

På grund af den igangværende corona-krise kan nogle modtagere af § 18-tilskud have vanskeligt ved at få anvendt tilskudsmidlerne inden for den tidsmæssige ramme på ca. et år, inden der skal aflægges regnskab for anvendelsen. Der er derfor mulighed for, at man kan forlænge tilskudsperioden, så de planlagte aktiviteter kan gennemføres senere. Forlængelse af tilskudsperioden skal forinden begrundes og aftales med Sociale forhold og Beskæftigelse.

Kontakt frivilligkonsulent Peter Kristiansen. 

Foreningen skal have have et cvr-nummer og Erhvervs NemID, for at du kan søge.

 • Du kan gemme ansøgningen undervejs. Så kan du vende tilbage og skrive videre, hvis du har brug for det. Først når du afslutter ansøgningen, bliver den sendt.
 • Du kan kun skrive et vist antal tegn som svar på nogle af spørgsmålene i skemaet. Skriver du mere end maksimum, bliver skemaet ikke sendt. 
 • Sidst i skemaet skal du kunne se flueben ved alle spørgsmål. Mangler der et flueben, kan du gå tilbage i skemaet og justere teksten.

Foreninger, der har frivillige og som arbejder med målgruppen for Sociale Forhold og Beskæftigelses tilbud, kan søge paragraf 18-midler.

Du kan typisk søge, hvis din forening har aktiviteter for følgende målgrupper: 

 • Voksne med sindslidelse
 • Voksne med handicap
 • Socialt udsatte 
 • Personer uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet.

 

I kan søge til lokalt forankrede aktiviteter for aarhusianere under 65 år. I skal yde en social indsats, der kan supplere og udvikle den kommunale. Paragraf 18-midlerne skal fungere som en støtte til den specifikt frivillige indsats.

Det kan fx være:

 • Støtte til lokaler, telefon, befordring eller indkøb af kontorartikler.
 • Løntilskud i et vist omfang til udgifter, der direkte relaterer sig til de frivilliges arbejde i organisationen, fx en central koordinator.
 • Tilskud til enkeltstående honorarer, fx til foredragsholdere eller lignende.

Fordelingen af pengene i paragraf 18-puljen sker efter de principper, der er vedtaget af Byrådet i januar 1999:

"Magistratens 1. Afdeling (siden Sociale Forhold og Beskæftigelse, red.) ønsker at anvende puljemidlerne til at styrke den frivillige sociale indsats. Støtten skal derfor gives til frivilligt socialt arbejde.

Frivillig indsats er en indsats, der:

 • er frivillig, dvs. den udføres uden fysisk, økonomisk eller retlig tvang. Personer, som arbejder i en frivillig organisation som led i en aktivering, er således ikke frivillige, da den aktiverede for at få hjælpen skal møde frem
 • er ikke-lønnet, men der kan godt være tale om godtgørelse for omkostninger
 • skal være til gavn for andre end en selv
 • er af formel karakter, dvs. at aktiviteten skal foregå inden for rammer af en organisation, forening eller anden form for organisering, projekt m.v.

En frivillig organisation er en organisation, som har følgende kendetegn:

 • frivilligt grundlag, dvs. at den ikke må være fastlagt i lovgivningen, og organisationen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv
 • primære formål er ikke at skabe overskud (dvs. non-profit), og et eventuelt overskud må ikke udloddes til “ejerne”, fx foreningens medlemmer
 • frivillig indsats er en væsentlig del af organisationens grundlag.

Det understreges, at Aarhus Byråd fortsat har det overordnede ansvar for løsning af opgaver inden for den del af det sociale område, som er henlagt til kommunen. Formålet med frivillighedsmidlerne er at støtte frivilligt socialt arbejde, som kan udvikle, supplere og understøtte den kommunale indsats.

Frivillighedsmidlerne kan kun dække lønudgifter i det omfang, de lønnede aktiviteter direkte vedrører koordineringen af og rammerne for den frivillige indsats.

[…]

Aarhus har som storkommune mange frivillige organisationer og foreninger, hvoraf flere har samme formål/målgruppe. Ansøgninger om frivillighedsmidler bliver derfor behandlet i sammenhæng. For at gavne brugerne mest muligt bliver ansøgninger fra flere organisationer, der går sammen på måder, der virker omkostningsdæmpende i forhold til de administrative udgifter, prioriteret højt.

[…]

På baggrund af nævnte overvejelser vurderes alle ansøgninger ud fra en helhedsbetragtning, som bygger på:

 • Frivillighedskriteriet
 • Graden af nytænkning
 • Forebyggelse og afhjælpning af sociale problemer
 • Målgruppens behov og aktivitetens evne til opfyldelse heraf
 • Sammenhæng med andre aktiviteter
 • Udgifternes art og omfang
 • Muligheden for at søge om økonomisk tilskud andetsteds."