Lånene er rente- og afdragsfri frem til udgangen af 2023. For de institutioner, der bliver tilbudt et rente- og afdrags- frit lån gælder, at der vil skulle laves en aftale, der i ud- gangspunktet forpligter institutionen til selv at finde finansiering til tilbagebetaling fra 2024 og frem, i det tilfælde der ved budgetlægningen for 2024 ikke findes en anden varig finansiering af de rente- og afdragsfrie lån fra Aarhus Kommunes side.

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside her

Kulturministeriets hotline er åbent alle dage: 3374 5000

Eller man kan skrive til dem på corona@kum.dk

Hvad menes der med nettotab?

Det samlede nettotab beregnes som det forventede indtægtstab i perioden 11. marts – 31. august (fx tab i billetsalg, renteindtægter, cafe- og butikssalg, lokaleleje mv.)  fratrukket dels forventede indtægter ifm. brug af statslige hjælpepakker i perioden, evt. anden økonomisk hjælp fra fonde, sponsorer mv, samt modregnet de besparelser, man har kunnet opnå ved at reducere sine udgifter i perioden.

Hvorfor skal vi fremlægge regnskab for 3 år tilbage?

Regnskabet for 3 år tilbage skal bruges til at sammenligne periode for 11. marts – 31. august.

Opgørelsen for perioden fra og med 11. marts til og med 31. august 2020 (sammenlignet med regnskab for samme periode de sidste 3 år). Ved ansøgning vedlægges et perioderegnskab, hvoraf følgende skal fremgå: Det forventede indtægtstab i perioden 11. marts – 31. august;

  • de reducerede udgifter i perioden
  • forventede indtægter ifm. brug af statslige hjælpepakker i perioden samt evt. økonomisk hjælp fra andre kilder – så beløbene tilsammen udgør det forventede nettotab for hele perioden
  • Ved ansøgning ifm. aktiviteter vedlægges et aktivitetsregnskab

Hvorfor skal der være en revisorerklæring?

En revisorerklæring skal bruges til at dokumentere at I har afsøgt mulighederne i de statslige hjælpepakker.

Hvad gør vi når vi ikke kan søge statens hjælpepakker endnu?

Hvis I endnu ikke kan søge de statslige hjælpepakker, så må I gerne skrive hvilke hjælpepakker i planlægger at søge og hvor meget I forventer at få fra de forskellige hjælpepakker.

Vi har søgt statslige hjælpepakker, men endnu ikke fået svar?

Hvis I har søgt og afventer svar, så skriv, hvilke(n) pakke(r), I har søgt, og hvor meget, I forventer at kunne få i støtte.