Aarhus Kommune og Salling Fondene lancerer i partnerskab en hjælpepakke til kulturlivet i Aarhus.

Hjælpepakken giver mulighed for at søge om tilskud og/eller lån til dækning af nettotab i perioden 11. marts til 31. august 2020.

Hjælpepakken skal sikre, at vi ikke taber de sidste mange års udvikling på gulvet, og at byen kan opretholde sit stærke kulturliv til gavn for borgere, besøgende og byens udvikling.

Ansøgninger vurderes individuelt og med en samlet vægtning af kriterierne og ud fra puljens samlede økonomiske ramme.

Aarhus Kommune og Salling Fondene er hver især underlagt en række regelsæt, der kan have betydning for, om en konkret kulturinstitution og/eller aktivitet kan støttes, herunder omfanget af støtten.

Aarhus Kommune og Salling Fondene forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation og information fra ansøger til brug for vurdering af ansøgningen.

Såfremt der på ansøgningstidspunktet er uafklarede forhold omkring opgørelse af tabet, forbeholder Aarhus Kommune og Salling Fondene sig ret til at udbetale et a conto-beløb på op til 75% af tilskuddet og evt. regulere tilskuddet, når der foreligger et revisionspåtegnet regnskab.

Se til højre under ”download”, hvor du finder en gennemgang af hele ansøgningsskemaet samt kriterier til ansøgningen.

Vi er blevet opmærksomme på, at der i et kort tidsrum tirsdag lå en version af vejledningen, hvor der manglede en side. Sørg derfor for at downloade den seneste version af vejledningen, inden du udfylder skemaet.

Søg her:

Opret ansøgning i AnsøgningsPortalen

Lånene er rente- og afdragsfri frem til udgangen af 2023. For de institutioner, der bliver tilbudt et rente- og afdrags- frit lån gælder, at der vil skulle laves en aftale, der i ud- gangspunktet forpligter institutionen til selv at finde finansiering til tilbagebetaling fra 2024 og frem, i det tilfælde der ved budgetlægningen for 2024 ikke findes en anden varig finansiering af de rente- og afdragsfrie lån fra Aarhus Kommunes side.

Virksomhedsguiden: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/

Kulturministeriet: https://slks.dk/covid-19/

Kulturministeriets hotline er åbent alle dage: 3374 5000

Eller man kan skrive til dem på corona@kum.dk

Hvad menes der med nettotab?

Det samlede nettotab beregnes som det forventede indtægtstab i perioden 11. marts – 31. august (fx tab i billetsalg, renteindtægter, cafe- og butikssalg, lokaleleje mv.)  fratrukket dels forventede indtægter ifm. brug af statslige hjælpepakker i perioden, evt. anden økonomisk hjælp fra fonde, sponsorer mv, samt modregnet de besparelser, man har kunnet opnå ved at reducere sine udgifter i perioden.

Hvorfor skal vi fremlægge regnskab for 3 år tilbage?

Regnskabet for 3 år tilbage skal bruges til at sammenligne periode for 11. marts – 31. august.

Opgørelsen for perioden fra og med 11. marts til og med 31. august 2020 (sammenlignet med regnskab for samme periode de sidste 3 år). Ved ansøgning vedlægges et perioderegnskab, hvoraf følgende skal fremgå: Det forventede indtægtstab i perioden 11. marts – 31. august;

  • de reducerede udgifter i perioden;
  • forventede indtægter ifm. brug af statslige hjælpepakker i perioden samt evt. økonomisk hjælp fra andre kilder – så beløbene tilsammen udgør det forventede nettotab for hele perioden.
  • Ved ansøgning ifm. aktiviteter vedlægges et aktivitetsregnskab.

Hvorfor skal der være en revisorerklæring?

En revisorerklæring skal bruges til at dokumentere at I har afsøgt mulighederne i de statslige hjælpepakker.

Hvad gør vi når vi ikke kan søge statens hjælpepakker endnu?

Hvis I endnu ikke kan søge de statslige hjælpepakker, så må I gerne skrive hvilke hjælpepakker i planlægger at søge og hvor meget I forventer at få fra de forskellige hjælpepakker.

Vi har søgt statslige hjælpepakker, men endnu ikke fået svar?

Hvis I har søgt og afventer svar, så skriv, hvilke(n) pakke(r), I har søgt, og hvor meget, I forventer at kunne få i støtte.