Hjælpepakke til kulturlivet

Aarhus Kommune og Salling Fondene gik i 2020 sammen om en hjælpepakke på i alt 75 mio. kr. til kulturlivet i Aarhus. Målet var at holde hånden under et trængt kulturliv ifm. covid-19 pandemien.

Nedlukningen har ikke blot tæret på institutionernes økonomi, men også på samspillet med de kunstnere og andre indholdsproducenter, som sammen med institutionerne leverer kunst- og kulturoplevelser til borgere og besøgende i Aarhus.

Det er derfor glædeligt, at vi også i 2022 har mulighed for at åbne for ansøgninger til hjælpepakken.

Pulje til større aktører

Formål

Større kulturinstitutioner kan søge om tilskud til strategiske udviklingsprojekter baseret på samarbejde mellem kulturinstitutioner jf. afsnittet om Genstart i Kulturpolitik 2021-24. Der opfordres til samarbejde på tværs af byens aktører.

Puljen adskiller sig derved fra udmøntningen af hjælpepakken i 2020 og 2021 ved ikke at være målrettet dækning af underskud som følge af covid-19. Der er annonceret en række statslige ordninger til dette formål.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af kulturinstitutioner, der modtager fast driftstilskud fra Aarhus Kommunes kulturforvaltning på over 1 mio. kr. årligt eller har modtaget en betydelig donation fra Salling Fondene i årene 2018, 2019, 2020 og/eller 2021.

Institutionen skal have et kunstnerisk/kulturelt alment formål eller have aktiviteter, der er af kunstnerisk/kulturel karakter.

Undtaget er tilskudsmodtagere, der har en ejerstruktur som betyder, at Kommunen og Salling Fondene ikke har hjemmel til udbetaling af tilskud fra hjælpepakken.

Ansøgning

Ved ansøgning fremsendes en beskrivelse af de planlagte aktiviteter samt budget og finansieringsplan. Det skal af ansøgningen fremgå, at institutionen har ansøgt relevante statslige hjælpeordninger og andre relevante puljer.

En evt. støtte fra puljen skal ses som et supplement til de gældende statslige kompensationsordninger vedr. Covid-19 og må således ikke anvendes til modregning heri, idet det antages, at modtager har søgt alle relevante statslige kompensationsordninger. Tilskud fra hjælpepakken til kulturlivet 2022 bortfalder helt eller delvist, i det omfang en statslig kompensationsordning måtte dække udgifterne til omhandlede aktivitet/arrangement. Der redegøres for tilskud fra statslige kompensationsordninger - eller hvorfor institutionen evt. ikke har søgt disse - ifm. årsregnskabet for 2022.

Ved tvivls- eller forståelsesmæssige spørgsmål kan Kulturforvaltningen kontaktes.

Tidsplan og økonomi

Puljen åbner for ansøgninger d. 31. januar.

Der er deadline d. 4. marts kl. 12:00 og man kan forvente svar primo april.

Der er i alt 5,5 mio. kr. til rådighed i puljen. Under hensyntagen til puljens samlede størrelse kan der derfor bevilges mindre beløb end det ansøgte.

 

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside her

Kulturministeriets hotline er åbent alle dage: 3374 5000

Eller man kan skrive til dem på corona@kum.dk

Lånene er rente- og afdragsfri frem til udgangen af 2023. For de institutioner, der bliver tilbudt et rente- og afdrags- frit lån gælder, at der vil skulle laves en aftale, der i ud- gangspunktet forpligter institutionen til selv at finde finansiering til tilbagebetaling fra 2024 og frem, i det tilfælde der ved budgetlægningen for 2024 ikke findes en anden varig finansiering af de rente- og afdragsfrie lån fra Aarhus Kommunes side.