Puljens formål

at støtte aarhusianske spillesteder og musikforeninger, der har en kontinuerlig præsentation af rytmisk musik.

Hvem kan søge

Rytmiske spillesteder og musikforeninger beliggende i Aarhus Kommune.

Betingelser 

Det er en betingelse, at:

  • spillestedet / musikforeningen afholder mindst ti koncerter årligt
  • fordelt på mindst seks måneder
  • og der tages entré til de støttede koncerter

Det er en betingelse for udbetalingen, at der ydes professionel tarifmæssig honorering for de medvirkende musikere

Reglerne har baggrund i Musiklovens bestemmelser om honorarstøtte.

Statens information finder I her: https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/honorarstoette-til-rytmiske-spillesteder

Hvad kan der søges til?

Musikerhonorarer

Puljens størrelse

Aarhus Kommunes bevilling for 2023 er ca. 1.073.000 kr.

Det endelige beløb kendes, når Aarhus Byråd har vedtaget sit budget for 2023.

Hvordan gives støtten

Støtten tildeles efter Musiklovens retningslinjer for honorarstøtte, så den samlede offentlige støtte dels er bevilget af Aarhus Kommune, dels af Projektstøtteudvalget for Musik under Statens Kunstfond.

Støtten ydes som tilskud i form af honorarstøtteklip. Et honorarstøtteklip er for 2023 i alt 2.300 kr., som er finansieret med 1.150 kr. fra staten og 1.150 kr. fra kommunen. 

Det mindste tilsagn, som Aarhus Kommune vil bevilge for 2023, vil svare til 30 honorarstøtteklip á 1.120 kr. eller 33.600 kr. 

Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfristen for 2023 er 26. september kl. 23.59.

Sådan søger du 

Der skal anvendes ansøgningsskemaer, som du finder til højre på siden under "Download".

Bilagene er markeret Bilag 1-4. 

Disse bilag skal lægges ind i ansøgningen, som indsendes via Aarhus Kommunes Ansøgningsportal

Bilagene skal ved fremsendelsen være konverteret til pdf-format. Desuden skal det seneste reviderede regnskab for musikforeningen/spillestedet være vedlagt i pdf format. Hav disse bilag parat, når du åbner Ansøgningsportalen for at ansøge. 

Behandling af ansøgninger for 2023 

Aarhus Kommunes Musikudvalg afholder samtaler med ansøgerne den 3. eller 4. oktober 2022. 

På baggrund af ansøgningerne og samtalerne afholdes der møde i Musikudvalget, som foretager prioriteringen af puljens midler. 

Honorarstøtteordningen har baggrund i statens regler om honorarstøtte og finansieres med halvdelen fra staten og halvdelen fra kommunen.

Staten har ansøgningsfrist 3. oktober 2022, kl. 14.00 til honorarstøtteordningen. Bemærk ansøgningstidspunktet

I skal derfor ansøge Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik senest 3. okt. 2022, kl. 14.00, selv om I ikke har modtaget svar på jeres ansøgning til Aarhus Kommune. Læs mere https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/honorarstoette-til-rytmiske-spillesteder

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik foretager sin egen selvstændige vurdering af ansøgningen. 

Afgørelser om tildeling af den kommunale honorarstøtte træffes af Aarhus Kommunes Musikråd, der foretager kunstfaglige kvalitetsvurderinger af de indkomne ansøgninger. 

Ved behandlingen af ansøgningerne vil den kunstneriske kvalitet såvel som de ansøgende spillesteder og musikforeningers evne til at se sig selv som værende et aktiv for det aarhusianske musikmiljø indgå i vurderingen. 

Ligeledes vil ansøgernes evne til samarbejde med andre koncertarrangører i Aarhus samt at koncertprofilen bidrager til det samlede udbud af livemusik blive vægtet ved behandlingen. 

Alle bevillinger af honorarstøtte vil blive offentliggjort på Aarhus Kommunes hjemmeside med oplysning om spillestedet/musikforeningens navn og beslutning. Alle ansøgninger vil være offentlige ved anmodning om aktindsigt.