Status håndtering af Ukraine-krisen

Knap 5,9 mio. ukrainere er nu flygtet fra Ukraine. I forhold til Danmark var forventningen fra myndighederne inden påske, at der i begyndelsen af maj ville være omkring 35-40.000 ukrainere i Danmark. Det er imidlertid ikke gået helt så hurtigt.

Pr. 10. maj er der indgivet 26.262 ansøgninger om midlertidig opholdstilladelse efter særloven. Ca. 2.554 ukrainere er indkvarteret i asylsystemet i Danmark, og 13.885 har fået opholdstilladelse i Danmark efter særloven, mens 13.798 er visiteret til kommunerne.

782 er visiteret til Aarhus Kommune. Med udgangspunkt i de godt 26.000 ansøgninger står Aarhus til at modtage cirka 1.600 flygtninge fra Ukraine.

 Udviklingen kan følges på http://aarhus.dk/ukraine-i-tal

 Midlertidige boliger i Aarhus Kommune

Der er i løbet af de seneste to måneder etableret kapacitet til midlertidig indkvartering af 840 ukrainske flygtninge i Aarhus Kommune. Kapaciteten er udvidet i takt med antallet, der er ankommet til Aarhus.

 I løbet af de næste 2-3 uger tages yderligere steder i brug, så den samlede kapacitet kommer op på 1.028 personer. Der er tale om tomme ældreboliger, det tidligere demensplejehjem på Graham Bells Vej, ledige almene ungdomsboliger, kommunale lejligheder og forskellige andre typer boliger.

 Boligforeningerne har bidraget med ledige ungdomsboliger på en række kollegier. Der er herudover kun enkelte ledige almene familieboliger.

 Imidlertid visiteres nu i omegnen af 150-250 nye ukrainske flygtninge til boligplacering i Aarhus Kommune pr. uge. svarende til en gennemsnitlig tilvækst på over 40 nye flygtninge pr. dag. Det er den største tilstrømning af flygtninge nogensinde i Aarhus Kommune. Der er derfor behov for en politisk beslutning om etablering af yderligere midlertidige boliger. Derfor bliver en indstilling om at udvide kapaciteten af midlertidige bomuligheder op til 1.600 ukrainske flygtninge behandlet på magistratens møde mandag den 16. maj.

 Der har tidligere været drøftelse med civilsamfundsorganisation om indgåelse af aftale om privat indkvartering. Imidlertid er det ikke lykkes at indgå en aftale med foreningen ”Husly til ukrainere”. Sociale forhold og Beskæftigelse søger fortsat indgået en model, hvor privat indkvartering kan indgå.

 Skole- og dagtilbud

Pr. 10. maj har 264 ukrainske børn og unge mellem 0-18 år fået tildelt opholdstilladelse og er blevet visiteret til Aarhus Kommune efter særloven. Af dem er 68 børn i dagtilbudsalderen og 185 børn i skolealderen (2005-2015). 11 børn er født i 2004, men endnu ikke fyldt 18 år.

Den 10. maj var 93 elever indskrevet i modtagelsesklasser, og 113 elever var indskrevet i det midlertidige undervisningstilbud i Velkomsthuset på den tidligere Frydenlundskole.

Der er oprettet modtagelsesklasser til ukrainske børn på 11 folkeskoler.

I Velkomsthuset tilbydes barnet et midlertidigt skole- og fritidstilbud, hvor barnet er tilknyttet i en periode, mens der afventes et basisundervisningstilbud i en modtagelsesklasse. Formålet med det midlertidige tilbud er at sikre, at børnene modtager et relevant undervisnings- og fritidstilbud, hvor de er en del af et fællesskab sammen med andre børn i samme situation, mens sagsbehandlingen finder sted.

Børn og Unge arbejder målrettet på at få børnene henvist fra Velkomsthuset og ud til de nuværende 11 skoler, som står klar til at modtage børnene, men i et tempo med hensyntagen til børnene og deres forældre.

Rekruttering af personale har indtil videre ikke været en udfordring, der har været stor interesse i stillingerne til modtagelsesklasserne, som alle er blevet besat.

 Beskæftigelsesindsats

Der arbejdes med en lang række aktiviteter i forhold til at understøtte beskæftigelsen blandt de ukrainske flygtninge. Blandt andet har der været afholdt en job-aften i Velkomsthuset og muligheden for rengøringsjobs på skoleområdet bliver undersøgt.

 Indtil videre er 22 i beskæftigelse. Forventningen er, at tallet for beskæftigede fortsat vil bevæge sig støt opad, men der er barrierer i form af bl.a. manglende sprogkundskaber og de menneskelige reaktioner som konsekvens af flugten. 

Nyt Fælleshus

Sundhed og Omsorg har etableret et nyt fælleshus for flygtninge i Carl Blochs Gade, som stilles til rådighed for civilsamfundet og de frivillige organisationer, så flygtningene får et sted, hvor de kan mødes med andre i samme situation.

 I fælleshuset kan ukrainske flygtninge mødes til alt fra fællesspisninger, arrangementer og aktiviteter sammen med andre ukrainere og foreninger og frivillige. Huset vil derfor være et mødested med tilbud om et fællesskab og et sted, hvor ukrainerne kan få foreningshjælp og rådgivning - samtidig med at de også selv kan igangsætte og drive forskellige aktiviteter i huset.

 Der er lagt op til at der koordineres i forhold til Velkomsthuset på Frydenlundskolen, hvor en lang række frivillige foreninger og Aarhus Kommune allerede har fælles samarbejde.