Status: Håndtering af Ukraine-krisen

Udlændinge- og Integrationsministeriet har registreret 22.868 personer (voksne), som pr. 18. april har indgivet ansøgning om opholdstilladelse i henhold til særloven. Med børn og voksne svarer det til over 40.000 i hele landet.  Aarhus Kommune kan på den baggrund forvente 2.400 flygtninge.

Indtil videre har godt 600 flygtninge fået bolig i Aarhus Kommune. Hertil kommer et ukendt antal privat indkvarterede flygtninge.

Fordeling af flygtninge fra Ukraine

Udlændinge- og integrationsministeren har besluttet, at der skal korrigeres i den måde, hvorpå de forholdsmæssige kommunetal beregnes, sådan at der – efter meddelelse af de første 10.000 opholdstilladelser – fordeles efter en model, som alene tager udgangspunkt i kommunernes procentvise andel af indbyggerantal.

Aarhus Kommune står på den baggrund til at modtage 6% af de ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark.

Privat indkvartering

Sociale Forhold og Beskæftigelse er undervejs med en samarbejdsaftale med foreningen: ”Giv husly til Ukrainske flygtninge”.  Foreningen bidrager til privat indkvartering af flygtninge ved at matche flygtninge og en frivillig værtsfamilie.

Aarhus Kommune ønsker med aftalen at anerkende og understøtte den store indsats, som sker i civilsamfundet i forhold til privat indkvartering.

I aftalen opereres med et cirka måltal på 100-200 værtsfamilier i Aarhus.

Kommunale boliger til indkvartering

Før påske var der etableret 188 boliger – i form af midlertidige indkvarteringssteder til fordrevne fra Ukraine. Der har i alle tilfælde været tale om tomme ældreboliger og ungdomsboliger.

Boligerne har som udgangspunkt og som altovervejende hovedregel været 2-værelses lejligheder. Afhængig af familiens størrelse er der skabt plads til et sted mellem 350-500 personer.

Der bliver lige nu arbejdet på at gøre flere to-værelses boliger samt et antal 2-værelses klar til indkvartering.

Forberedelser på børne- og ungeområdet

Børn og Unge arbejder aktuelt på at klargøre modtagelsesklasser på 11 skoler, som vil stå klar d. 2. maj.

Skolerne er fordelt på Børn og Unges fem distrikter. Der er afholdt forberedelsesmøde med skolelederne vedrørende den kommende opgave.

Der bliver også  arbejdet med muligheden for at oprette yderligere modtagelsesklasser på en række skoler med ledig kapacitet. På længere sigt kan andre kommunale eller eksterne lokaler fx i fritidsklubber, uddannelsesinstitutioner, sognegårde mv. blive inddraget.

Børn og Unge arbejder også på rekruttering af medarbejdere. Der er dialog med de faglige organisationer om at ansætte studerende og pensionerede lærere/pædagoger.

Velkomsthuset Frydenlundskolen

Der er fortsat god aktivitet i Velkomsthuset Frydenlundskolen, hvor Aarhus Kommune og frivillige organisationer tilbyder hjælp, råd og vejledning gennem de tilknyttede tilbud.

Der var d. 19. april indskrevet 149 elever i det midlertidige undervisningstilbud på Frydenlundskolen.

Sundhedsindsats

Ukrainere, der har søgt om opholdstilladelse i Danmark efter særloven, har nu adgang til nødvendige sundhedsmæssige ydelser, mens deres ansøgning bliver behandlet. De har således endnu ikke adgang til alle sundhedsvæsenets ydelser, før de har det gule sundhedskort. Ukrainske flygtninge er ligestillede, uanset om de er privat indkvarteret eller indkvarteret på et asylsted.

Sundhed og Omsorg leverer derfor nu genoptræning til ukrainske borgere efter udskrivelse fra hospital.

Relevante myndigheder vil hurtigst muligt fastlægge, hvordan hjælpen til de privat og kommunalt indkvarterede ukrainere skal tilrettelægges. Ukrainere, der er indkvarteret på et asylindkvarteringssted, får behandling via den læge, der er tilknyttet stedet.

En oversigt over reglerne for sundhedshjælp til ukrainske flygtninge kan ses på Sundhedsministeriets hjemmeside:

Sundhedshjælp til ukrainske flygtninge 

Beskæftigelsesindsats

Indtil videre har 86 virksomheder henvendt sig til Sociale forhold og Beskæftigelse med tilbud om beskæftigelse af ukrainske flygtninge. De allerførste ukrainske flygtninge er hjulpet i beskæftigelse, mens andre afventer opholdstilladelse før de kan komme i gang.

Da de fleste af flygtningene er kvinder med børn, vil de også skulle have pasningstilbud, inden de kan komme i beskæftigelse. Desuden har en række flygtninge særlige behov pga. oplevelserne i krigen, som skal håndteres, før de kan komme i ordinær beskæftigelse.