Status håndtering af Ukraine-krisen

Krigen i Ukraine fortsætter jo desværre bl.a. med russiske bombardementer af infrastruktur og civile. Der bliver derfor ved med at komme flygtninge fra Ukraine.

FN’s flygtningehøjkommissariat vurderer, at samlet mere end 16 mio. mennesker nu er flygtet fra krigen i Ukraine. På nationalt niveau i Danmark er der ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet 36.523 som har søgt opholdstilladelse efter særloven, og tallet bliver ved med at stige.

I Aarhus Kommune har vi indtil videre modtaget over 1.700 ukrainske flygtninge

Inden for den seneste uge er 50 flygtninge boliganvist fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Aarhus Kommune. Udlændinge- og Integrationsministeriet havde ellers til KL oplyst, at de ikke ville visitere flygtninge ud til kommunerne lige op til jul.

Midlertidige boliger i Aarhus Kommune

Der er p.t. boliger nok til at tage imod og indkvartere flygtningene. Magistraten godkendte 7. november 2022 en indstilling om etablering af yderligere boliger til de ukrainske flygtninge.

Der er på baggrund heraf i alt klargjort boliger med en kapacitet til 1.743 flygtninge, og i løbet af de næste 2-3 uger kan klargøres kapacitet til yderligere 160 personer, så den samlede kapacitet kommer op på 1.903. Social og Beskæftigelse får bl.a. flere ældreboliger fra Sundhed og Omsorg samt kollegieboliger. Børn og Unge har sagt ja til at tomme institutioner på Jellebakken og Marselis Boulevard ombygges og indrettes til flygtninge.

Aarhus Kommune har også været i dialog med Region Midtjylland. De havde nogle tidligere lejligheder i Barthsgade nord for det gamle Kommunehospital, som det først så ud til vi kunne få mulighed for at leje, men det er nu afklaret, at Region Midtjylland selv skal bruge lokalerne.

Aarhus Kommune har også sammen med en lang række andre kommuner opfordret KL til at tage op over for den nye regering, at Staten er nødt til at påtage sig en større rolle i forhold til midlertidig indkvartering af flygtningene, så asylsystemet bliver normaliseret igen. Især i København og de større byer er det nu svært at finde flere tomme boliger.

BBR-registeret er gennemgået, for at undersøge om der er boliger i Aarhus Kommune, hvor der ikke har været registreret noget CPR-nummer på de seneste 60 dage, og der er taget kontakt til en række private udlejningsfirmaer i byen. Det kan blive nødvendigt at leje private lejemål senere i januar, hvis strømmen af flygtninge fortsætter.

Økonomi

Aarhus Kommune har udarbejdet opgørelse af merudgifter til flygtninge i Aarhus Kommune, som er indberettet til KL primo december. Opgørelsen viser, at kommunen som helhed har haft udgifter for ca. 120,9 mio. kr. til og med 30. november 2022. Heraf udgør overførselsudgifterne 47,9 mio. kr. (herunder SRO/selvforsørgelses- og hjemrejseydelse 45,1 mio. kr.), og serviceudgifterne 72,9 mio. kr.

Af serviceudgifterne vedrører 29,4 mio. kr. boligområdet og 27,4 mio. kr. skoleområdet med dagtilbud og modtageklasser. Udgifter til administration på 11 mio. kr. er bl.a. udgifter til indkøb af senge og møblering af boliger.

Sammenligner man serviceudgifterne til ukrainske flygtninge mellem København og Aarhus har København, ca. dobbelt så store udgifter pr. flygtning som Aarhus. Det skyldes især, at København har været nødt til at bruge hotelindkvartering – hvor vi i Aarhus har kunnet bruge tomme ældreboliger og almene ungdomsboliger.

Magistratsafdelingerne får fuld kompensation for udgifterne i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Staten kompenserer kommunerne for udgifterne via de generelle tilskud. Merudgifterne til de ukrainske flygtninge går derfor ikke ud over servicen til borgerne i Aarhus Kommune.

Beskæftigelsesindsats

Der er pr. ultimo november registreret 289 ukrainske flygtninge i beskæftigelse i Aarhus Kommune.
Data viser, at Jobcenteret i Aarhus Kommune primo december har foretaget 338 jobformidlinger. 231 er blevet selvforsørgende, så de ikke længere modtager ydelser fra kommunen.

På landsplan er 36% af alle ukrainske flygtninge i alderen 16-66 år i beskæftigelse. Ser vi på andelen af jobparate i beskæftigelse er tallet 55%. I Aarhus Kommune er 31% af alle ukrainske flygtninge i alderen 16-66 år i beskæftigelse, ser vi på andelen af jobparate i beskæftigelse er tallet 40%. Det hænger bl.a. sammen med erhvervsstruktur f.eks. for kommuner med f.eks. meget landbrug m.v., og forskellig praksis i hvor mange flygtninge der vurderes arbejdsmarkedsparate.

Social og Beskæftigelse arbejder fortsat med en lang række aktiviteter i forhold til at understøtte beskæftigelsen blandt de ukrainske flygtninge, bl.a CV-kurser, arbejdspladsbesøg, gruppebaserede og individuelle jobsamtaler etc.

MSO har også oplæringsforløb i gang for ukrainske flygtninge i ældreplejen.

Direktørgruppen/Ukraine Task Force drøftede 7. december 2022, om kan gøres mere i kommunen for at hjælpe flere ukrainske flygtninge i beskæftigelse. Ud over evt. flere oplæringsforløb i hjemmeplejen, blev også drøftet mulighed i nogle af Børn og Unges institutioner og i den fælles rengøringsfunktion i Aarhus Kommune. MSB/Job og Integration tager kontakt til de relevante magistratsafdelinger.

På mødet i Erhvervskontaktudvalgets Forretningsudvalg 23. januar 2023 nævnes også, om der er virksomheder, som kunne hjælpe med ansættelse af flere flygtninge.

Samarbejde mellem Aarhus og Lviv i Ukraine


Efter Ruslands invasion af Ukraine 24. februar 2022 opsagde Byrådet i marts venskabsbysamarbejdet med Skt. Petersborg i Rusland. I stedet besluttede byrådet at genoptage forbindelserne til Lviv i det vestlige Ukraine, som Aarhus Kommune indgik en samarbejdsaftale med i 2007.

Der blev efterfølgende i samarbejde med Udenrigsministeriet og Den Danske Ambassade i Kiev etableret kontakt til bystyret i Lviv, og afholdt et møde på embedsmandsniveau møde via Teams i midten af august med Lvivs internationale kontor.

Lviv bad bl.a. om samarbejde sundheds- og rehabiliteringsområdet, da mange sårede kommer fra fronten til hospitaler i Lviv.

Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune har gennem længere tid stillet de bruge hjælpemidler til side, og haft dem stående på kommunens hjælpemiddelcentral. Dem sender Aarhus Kommune nu sammen med Konsulforeningen i Aarhus Kommune til Lviv i Ukraine. Det drejer sig om brugte plejesenge, rollatorer, kørestole, gangstativer, badebænke, krykker m.v. 

Hjælpemidlerne er funktionsdygtige. Den primære årsag til kassation er kosmetiske skader i en sådan grad at kommunen ikke genudlåner til kommunens borgere. Der kan også være enkelte hjælpemidler, der er udgået af produktion eller har en alder, der gør at reparation ikke er rentabelt i Aarhus Kommune.

Der kan være hjælpemidler, der har brug for minimal reparation forud for ibrugtagning, dog vurderes det muligt uden brug af reservedele. Det er Konsulforeningen i Aarhus Kommune, som står for transporten til Ukraine. Konsulforeningen har i den seneste uge sendt fire laster med nyt vintertøj ca 120 EUR paller og sender i indeværende uge den første trailer med brugt hospitalsudstyr til Ukraine.

Transporten til Ukraine er doneret af private virksomheder i Aarhus Kommune. Hjælpemidlerne køres i samarbejde med DFDS A/S i lastbiler til et distributionscenter i Lviv, i det vestlige Ukraine. Modtageren er Ukraines Sundhedsministerium, alle donationer adresseres og indfortoldes hertil. Sundhedsministeriet i Ukraine sørger herfra for videre distribution til hospitaler og sundhedscentre - ihændehaverne er patienter, pårørende og ansatte i sundhedssektoren.