Antal flygtninge


På nationalt niveau er der pr. 19. februar 2023 indgivet 38.298 ansøgninger om opholdstilladelse efter særloven. Indtil videre er 1.822 flygtninge boliganvist til Aarhus Kommune.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er på Jobindsats.dk begyndt at opgøre det aktuelle tal i landets kommuner, som tager højde for udrejste eller fraflyttede kommunen. Pr. 19. februar 2023 er der i Aarhus Kommune således 1.566 ukrainere med ophold efter særloven. Dvs. at omkring 250 af de boliganviste er udrejst eller fraflyttet til en anden kommune. Det fremgår også af tallene, at 67 pct. af de 1.566 ukrainere er kvinder og 33 pct. mænd.

Se tallene  i Aarhus-i-tal.

Midlertidige opholdssteder

Flere større bykommuner (herunder København og Odense) har problemer med boligkapaciteten og har peget på, at de midlertidige indkvarteringssteder ikke er en permanent løsning. I Aarhus Kommune har det indtil nu været muligt at finde midlertidige indkvarteringssteder.

Fra starten af i år har flere ukrainske flygtninge i Aarhus i beskæftigelse fået økonomisk mulighed for at leje en almen bolig. De første 20 familier er således flyttet til en almen bo­lig i februar 2023, og de næste er på vej.

Den seneste tid er der især kommet flere enlige flygtninge. Det betyder behov for flere mindre boliger.

Skole og dagtilbud

Børn og Unge har oprettet 24 modtagelsesklasser for ukrainske børn og unge på otte udvalgte folkeskoler.

Pr. 1. februar 2023 var der indskrevet 330 elever i de ukrainske modtagelsesklasser. Der opleves i øjeblikket en lille tiltagende tilstrømning af elever til de ukrainske modtagelsesklasser.

På nogle af skolerne med modtagelsesklasser er man lige så stille begyndt at lade enkelte elever følge undervisningen i en almen klasse. Flytning til en almen klasse sker ud fra en individuel faglig og konkret vurdering af det enkelte barns behov og forudsætninger for at kunne følge undervisningen sammen med supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

På 9. klassetrin og 10. klassetrin giver skolerne udtryk for en udfordring hos nogle af de ældste elever, dels i forhold til motivationen for at gå i skolen og dels i forhold til den unges videre perspektiv for skole, ungdomsuddannelse, beskæftigelse mv. Børn og Unge og UU er i dialog med henblik på at få klarlagt proceduren for uddannelsesvejledningen af unge ukrainere. 

Beskæftigelse

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for december 2022 viser, at på landsplan er 58% af de 16-66-årige ukrainske flygtninge, der står til rådighed for arbejdsmarkedet (jobparate og beskæftigede), i beskæftigelse. I Aarhus Kommune er tallet 46%.

I de første 8 uger af 2023 har 32 ukrainere opnået ordinær ansættelse og 17 har opnået ansættelse med løntilskud. Ansættelserne er primært sket indenfor rengøring, restauration, produktion/proces og transport. Herudover er der 65 ukrainere, der har et job i udsigt inden for de næste to måneder via løntilskud og aktive rekrutteringssamarbejder.

En stor andel af de over 300 ukrainere, der opnåede beskæftigelse 2022, har engelsksproglige kompetencer. Borgere, som kun taler ukrainsk og russisk, kræver en mere håndholdt indsats og kan ikke i samme omfang formidles direkte til job.

Virksomhederne opleves som mere tilbageholdende med at ansætte direkte i ordinært arbejde, måske som en følge af en forventet recession. Det har resulteret i flere tilbud om ansættelser med løntilskud eller virksomhedspraktik forud for en eventuel ansættelse. Der er pt. 55 ukrainere i virksomhedspraktik og løntilskud.

Det er ligeledes oplevelsen, at Ukraine-målgruppen adskiller sig fra andre flygtningemålgrupper, ved at deres eksilsituation er mere midlertidig og omskiftelig.

I marts starter 25 ukrainere på et nyt SOSU-forløb for ukrainske flygtninge under Sundhed og Omsorg. Aktuelt er der gennemført en screenings- og ansøgningsrunde blandt relevante kandidater. I modsætning til det første SOSU-forløb står Sociale forhold og Beskæftigelse for et forforløb med 4-ugers målrettet danskundervisning på fuld tid inden selve SOSU-forløbets start.

Det undersøges, om der også på Børn og Unges område kan være jobmuligheder for de ukrainske flygtninge, f.eks. som pædagogiske medhjælpere.

 Sundhedstilbud

Ifølge en særlig EU-aftale har Aarhus Universitetshospital fra juni 2022 og frem modtaget patienter fra Ukraine til behandling. Det har i første omgang været krigsofre og fra november 2022 også Ukrainske kræftpatienter.

Aarhus Kommune har sørget for indkvartering af pårørende til patienterne. Fra november 2022 og frem er indkvarteringsopgaven udvidet til også at gælde patienter, der følger ambulant behandling på AUH og deres pårørende. Der har i alt været tale om 12-15 patienter og deres pårørende.

Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune har efter udskrivelse løbende leveret pleje, sygepleje, rehabilitering/genoptræning samt hjælpemidler og proteser til de ukrainske patienter.

Markering af 1 års-dagen for Ruslands invasion 24. februar 2023

I samarbejde med den polske ambassade i Danmark er der i perioden 20.–26. februar vist en udstilling på Dokk1. Udstillingen består af ukrainske børnetegninger, der skildrer krigen set med børnenes øjne.

På årsdagen 24. februar blev der afholdt en musikeftermiddag for de ukrainske flygtninge i rådhushallen, med elever fra Musikskolen i Aarhus. Desuden blev årsdagen for Ruslands invasion markeret med flagning og blå-gul belysning på en række bygninger i Aarhus Kommune. Der var endvidere arrangeret fællesspisning i Ukrainehuset på Carl Blochs Gade 30.

Samarbejde mellem Aarhus og Lviv, Ukraine

Aarhus Kommune sendte i begyndelsen af januar i samarbejde med Konsulforeningen i Aarhus brugte hjælpemidler fra Sundhed og Omsorg (plejesenge, kørestole, rollatorer, krykker) til Lviv.

Efterfølgende blev der 10. februar 2023 holdt borgmestermøde mellem borgmestrene fra Aarhus og Lviv.

Lviv vil meget gerne samarbejde med Aarhus Kommune om rehabilitering. I byen er etableret et nationalt rehabiliteringscenter ”Unbroken”, som bl.a. behandler sårede fra krigen med proteser. Lviv vil derfor fortsat meget gerne modtage medicinske hjælpemidler fra Aarhus Kommune.

De vil også meget gerne samarbejde på kulturområdet, herunder formidling af ukrainsk musik og kultur.

Det er en stor belastning med så mange nye indbyggere, bl.a. i forhold til transport og kollektiv trafik. Lviv er derfor meget interesseret i hjælp i form af f.eks. cykler og busser.

Konsulforeningen i Aarhus har fået privat donation fra virksomhed i Aarhus Kommune på 1,5 mio. kr., som gør det muligt at købe 20 brugte busser. De fem første busser forventes at kunne sendes marts 2023.

Transportministeriet, Udenrigsministeriet, Den Danske Ambassade i Kiev og myndighederne i Tyskland og Polen er informeret om transporten af busserne.

På borgmestermødet 10. februar blev det aftalt, at der indgås en egentlig venskabsbyaftale mellem Aarhus og Lviv, med fokus på rehabilitering og medicinske hjælpemidler, transport, byudvikling og kulturelt samarbejde. Der udarbejdes byrådsindstilling herom.