Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz afsatte 200.000 kroner, via Deltagerbudgetter, til projekter, der styrker inklusionen i Aarhus. 

Det er femte gang, deltagerbudgetterne uddeles som økonomisk støtte til borgere, der har forslag til kreative og inkluderende løsninger til Aarhus’ sociale udfordringer. Tidligere er pengene blandt andet gået til bekæmpelse af ensomhed, udvikling af naboskabet med flygtninge og hjemløse som et led i bedre integration og inklusion.

Afstemning

Den 5. december blev der stemt om, hvilke projekter der skulle tildeles penge, op til 25.000 kroner pr. projekt. Det skete i Rådhushallen og alle, der mødte op, havde stemmeret.

Mere info

Spørgsmål til deltagerbudgetter: Bo Egil Hansen, organisationskonsulent, Sociale Forhold og Beskæftigelse, telefon 51 57 61 20, boeha@aarhus.dk

Spørgsmål til Ildsjælefestivalen: Henning Rasmussen, telefon 61 45 66 84, mail@civilian.one

Projekter, der fik støtte

Projektet er fremkaldt på baggrund af menneskets forening og solidaritet.

Det giver anerkendelse til alle individer og samfund i Aarhus, og samtidig skabes opmærksomhed på fællesskabets betydning ift. vores behov, drømme og mål. Værket illustrerer både diversitet og menneskelighed. Formålet er at skabe et eftermæle for århusianere, der inkluderer håndaftryk for 400 borgere med forskellig baggrund, som efterfølgende støbes som lerhænder, der skal udstilles i nærheden af Aarhus Street Food.

Mindesmærke B er en dokumentarbog skabt i en eksperimentel antropologisk stil indeholdende billeder, rapportager, information fra projekter med borgere, kreative erfaringer fra Godsbanens ’Institut for X’. Det er brobygning mellem B-huset og resten af Aarhus. Mindesmærke B har til formål at anerkende værdier og færdigheder fra brugere og besøgende ved Institut for X, dokumentere handlinger meningsfuldt for borgere og byen for at kunne bevare mindet om stedet efter nedrivningsplanerne, som Aarhus Kommune igangsætter.

Ansøger: UAC
Ansøgt og modtaget: 25.000

Projektet tager udgangspunkt i kulturen med de psykisk sårbares perspektiv, samt fokus på frivillighed og deltagelse.

Målgruppen er de psykisk sårbare, hvor relationsarbejdet kan afhjælpe social isolation og svage netværk. Formålet er, at deltagerne skaber et sammenhold, hvorudfra de beskæftiger sig med et fælles projekt, som de efterfølgende videooptager med egne mobiltelefoner. Videoformidlingen har vist positiv effekt for deltagerne, som påtager sig andre roller end som udsat. Deltagernes erfaring som fx journalist har til formål at give et inkluderende perspektiv på deltagelse i civilsamfundets tilbud. Desuden giver projektet deltagerne mulighed for at formulere egne refleksioner over blandt andet kulturelle tilbud. Videooptagelserne udsendes dernæst på kanaler såsom Foreningen Sydhavnens Facebookside og ANTV’s kanaler til gavn for alle interesserede.

Ansøger: ANTV (Anerkendende TV)
Ansøgt og modtaget: 25.000 kr.

Projektet ønsker et mødested og aktivitetshus kaldet Barselshuset med tværfaglig vejledning og oplysning.

Formålet med huset er at støtte, vejlede og oplyse kommende og nye forældre og herigennem styrke forældres psykiske og sociale trivsel, som skal sikre deres børn god opvækst og levevilkår. Fokus er på den tidlige indsats for både barnet og særligt forældrene angående et godt forældreskab. Barselshuset er et supplement til eksisterende private og kommunale tiltag, fx Mødrehjælpen og det kommunale tilbud som jordemoder og sundhedsplejerske. Bedre Barsel har foretaget en kvalitativ undersøgelse, der viser, at mødrene oplever en kløft i moderrollen. Formålet er at skabe selvtillid, fællesskab og solidaritet med plads til alle kommende og nye forældre.

Ansøger: Foreningen Bedre Barsel
Ansøgt og modtaget: 25.000 kr.

Projektet består i, at frivillige unge mellem 15 og 25 år på tværs af samfundsklasse og -grupper mødes to eftermiddage om ugen i et køkken på Aarhus havn, hvor de tilbereder måltider under vejledning af en uddannet kok.

Maden leveres dernæst til borgere/familier, som midlertidigt er i en livskrise, hvilket kan være sygdom som kræft eller traume. Projektets formål er at hjælpe familier hurtigere og bedre gennem forløbet via sunde måltider, samt efterfølgende at inspirere familierne til at have en sundere kost. Derudover har projektet til formål at skabe nye sociale relationer mellem de unge, som i forvejen har svært ved dette. De unge får desuden kendskab til mad og det at gøre en forskel for andre.

Ansøger: Det Kærlige Måltid (stifter: Charlotte Thyberg)
Ansøgt og modtaget: 25.000 kr.

Projektet ønsker at skabe brobygning og frivillighed med formålet at få lokalt forankrede foreninger af ressourcestærke borgere med anden etnisk baggrund end dansk til at bidrage til forstærkelsen af den kommunale indsats i forhold til kvindernes aktive deltagelse på arbejdsmarkedet gennem udarbejdelse af CV og ansøgning, samt gennem frivillighed.

Projektet ønsker at sætte en stor indsats i gang for at inkludere kvinderne i frivilligheden, forældrenetværket, kursusdeltagelse og empowerment. Det endelige mål er at øge beskæftigelsen for kvinder.

Ansøger: Foreningen Leg & Lær i Frydenlund
Ansøgt og modtaget: 20.000 kr.

Gallo ønsker med sit projekt at invitere og hjælpe mennesker, der står uden for, ind i større eksisterende fællesskaber.

I alt 100 mennesker inviteres i biografen i løbet af de 10 måneder, projektet står på. Dvs. der månedligt kommer 10 af sted. Målet er at aktivere borgerne til selv at opsøge oplevelser sammen. Projektet tror på, at lavpraktisk inklusion kan have en mindst lige så stor effekt som større inklusionsprojekter. Det forventes, at projektet skaber større sammenhold, større deltagelse blandt målgruppen, samt bevare og styrke sammenholdet i Gallos fællesskab.

Ansøger: Gallo Kriserådgivning
Ansøgt og modtaget: 5.000 kr.

Projektet vil nytænke anvendelsen af eget idrætscenter, skabe tilbud til ensomme og ikke-foreningsaktive borgere i Beder-Malling og øge medlemstallet.

Der skal laves alternative aktiviteter til børn og unge, samt kulturaktiviteter og fællesspisning om aftenen og i weekenderne samt understøtte borgernes egne ideer. Man ønsker at ansætte en fuldtids projektleder, der blandt andet skal markedsføre aktiviteter, rekruttere og aktivere frivillige. BMI har gode erfaringer fra Café Klubånd med sig.

Ansøger: BMI (Beder Malling Idrætscenter)
Ansøgt og modtaget: 25.000 kr.

Projektet vil skabe mulighed for, at udsatte på Sydhavnen kan deltage i oprydning og vedligeholdelse af området.

Projektet bestående af et fællesskab af en bred vifte af mennesker vil sætte faste rammer for en ellers løssluppen struktur. Projektet ønsker at sprede kendskab til sig selv og vise en anden side af de udsatte i Sydhavnen.

Formålet er at skabe respekt for de udsatte i Sydhavnen, få dem i småjobs, skånejobs og almindelige jobs. Give de udsatte ejerskab til området og medansvar for dets trivsel. Projektet skal fungere som brobygning mellem eksisterende og nye aktører i Sydhavnen for at sikre fredelig sameksistens.

Ansøger: Forening oplysning om gadeliv
Ansøgt og modtaget: 25.000 kr.

Vaskeriet er en almennyttig forening, hvor personer med udviklingshæmning vasker tøj, og bruger tilbuddet som øvebane for arbejdsmarkedet.

Et mangfoldigt bofællesskab, der knytter bånd mellem beboerne i foreningen, bygger bro over fordomme, og modvirker ensomhed. Vaskeriet er et mødested for afdelingens beboere, som derigennem både fungerer som et redskab for inklusion samtidig med at være en hjælpende hånd. Vaskeriet ønsker at udvide til et nærtliggende butikslokale. Derudover er formålet at gøre Vaskeriet til et mødested for beboerne i Søvangen og hele lokalområdet.

Ansøger: Vaskeriet
Ansøgt og modtaget: 25.000 kr.

FilmID

Projektet handler om at give udsatte unge fra socialt belastede boligområder i Aarhus (Gellerup) støtte og mulighed for at tage aktiv del i fællesskabet som medborger og skabe forandring i eget liv og for andre, der har samme vilkår.

Formålet er overordnet set at give de unge personlige og sociale kompetencer, og formidlings- og projektfaglige færdigheder, som leder til inklusion og aktivt medborgerskab og dermed uddannelse og job. Gennem filmproduktion skal de unge lære at udtrykke sig drevet af frivillige. Dette gøres gennem filmworkshops, hvor de unge kan udtrykke sig kreativt. Fx undersøge aktuelle samfundsdebatter. Projektet involverer læring om ytringsfrihed, demokrati, medborgerskab, fordomme og kulturarv og samtidig at kunne indgå i et positivt fællesskab. Kompetencer og filmproduktion vil blive brugt ved arrangementer til dialog og debat.

Ansøger: Anne Sofie Askholm
Ansøgt: 25.000 kr.

Tours on Wheels

Projektet ønsker større tilgængelighed i bylivet for særligt kørestolsbrugere. Projektet vil desuden skabe dialog om konkrete udfordringer og synliggøre gode eksempler ved at lade borgere, fagpersoner og beslutningstagere opleve byen fra en kørestol. Projektet laver ruter, hvor deltagerne skal færdes i kørestole, som har målet at indrette byen bedre. Det endelige mål er en tilgængelighedsguide og certificeringsordning.

Ansøger: Sager der samler, Ulla Søborg Jakobsen
Ansøgt: 25.000 kr.

Forældrenetværk i Reginehøj

Formålet er at samle de forældre med skolesøgende børn, der har lyst og overskud til at deltage i et fællesskab, som afholdes månedligt.

Netværket skal stå for at varetage blandt andet forebyggelse og tryghed i Reginehøj, sportsaktiviteter og relationsskabende aktiviteter på tværs af etniske grupper. Projektets formål er at skabe større tryghed, øge integrationen af etniske grupper og have positiv indflydelse på de eksisterende omgivelser, herunder ved brug af lektiecafeer. Det skal være en måde at give forældrene et talerør på.

Ansøger: Helhedsplanen for Vandtårnsområdet/Boligkontoret Aarhus, Henrik Gaarde
Ansøgt: 20.000 kr.

Kreative Kvinder – et inkluderende og mangfoldigt arbejdsfællesskab

Et formidlingsprojekt, der hylder mangfoldighed og skaberglæde. Interviews og portrætter af kvinder med forskellig alder, social og kulturel baggrund.

Interviews og portrætter af kvinder med forskellig alder, social og kulturel baggrund. Der formidles historier med potentialer til at nedbryde fordomme og stereotyper. Det kan fx være om livet på kontanthjælp, flygtning, have psykisk lidelse og at bo på plejehjem med strikkeklub. Det ønskes at kunne udvide projektet med kreativitet og inkluderende arbejdsfællesskab for udsatte og sårbare kvinder. Formålet er at bringe den kvindelige målgruppe ud på det ordinære jobmarked ved at give dem større tro på egne evner og livskvalitet.

Ansøger: Danielle Nielsen
Ansøgt: 25.000 kr.

”Decolonize your Tastebuds” Andromeda – Kulturplatform

Projektet ønsker at lave en Zine/pamflet-workshop og et madevent.

En firedimensionel sanselig formidling, der forsøger at sætte fokus på forskellige madkulturer med udgangspunkt i Gellerup, hvor de deltagende tester grænser for det talte ved middagsbordet. Projektet kører som en fire dages workshop pr. kvartal, der følger årstiderne, som ender med en Zine med opskrifter. Deltagerne tilbageerobrer og styrker deres madkultur, som skal fungere som inklusion gennem madlavning i udsatte områder.

Ansøger: Aysha Amin
Ansøgt: 25.000 kr.

Dette er femte gang, at borgerne selv får lov at bestemme, hvad pengene skal bruges til. Uddelingen af pengene kaldes for deltagerbudgetter og er en del af frivilligmidlerne.

Første deltagerbudget blev uddelt i efteråret 2015 og blev brugt på bekæmpelse af ensomhed.

Andet deltagerbudget blev uddelt i foråret 2016 og blev brugt til at udvikle naboskabet med flygtninge og hjemløse som et led i bedre integration og inklusion.

Tredje deltagerbudget blev uddelt i foråret 2017 og blev brugt til at udvikle fællesskaber i Viby Syd.

Fjerede deltagerbudget blev uddelt i efteråret 2017 til fællesskabsprojekter.