Borgere der udelukkende modtager rengøring 

For at mindske smitterisikoen for både borgere og personale har Sundhed og Omsorg valgt, i en midlertidig periode, at suspendere rengøringen hos de borgere, der alene modtager hjælp til rengøring. Beslutningen omfatter således ikke borgere, der også modtager hjælp til personlig pleje.  

Hvis du har fået aflyst din rengøring i marts måned, bliver du i den kommende tid kontaktet af en medarbejder fra det lokalområde, du bor i. Det sker for at høre om pårørende, naboer, venner eller andre har været eller kan være behjælpelige med rengøringen. Hvis det ikke har kunnet lade sig gøre og heller ikke fremover er en mulighed, skal der foretages en konkret vurdering af, om du igen kan få hjælp til rengøring.    

Bemærk, at selv om du ikke er blandt de borgere, der har fået suspenderet rengøringen, kan der opstå situationer, hvor leverandøren ikke kan levere hjælpen  

Dagcentre 

For at mindske smitterisikoen for både borgere og personale vil dagcentrene indtil efter påske kun være åbne for de borgere, der typisk opholder sig 4-5 dage i dagcenteret og som af nedenstående årsager ikke kan være derhjemme i de tidsrum, de plejer at være i dagcentret 

  • Borgere, som ikke kan være alene hjemme, imens ægtefællen er på arbejde.  
  • Borgere, som ikke kan være alene hjemme i selv få timer, og hvor familie/netværk ikke kan tilbyde kompenserende hjælp 
  • Borgere, hvis ægtefælle af særlige årsager, fx egen sygdom, ikke kan passe borgeren i det tidsrum, hvor han/hun plejer at være i dagcenteret, og hvor der ikke kan tilbydes kompenserende hjælp i hjemmet.  
  • Enlige borgere, som ikke kan bevare egen døgnrytme som følge af ændring i dagsrytmen, og hvor det vurderes at gå ud over borgerens sikkerhed. 

Genoptræning og vedligeholdende træning efter § 86  

Af hensyn til borgerne vil så meget genoptræning og vedligeholdende træning som muligt blive fastholdt. For at mindske smitterisikoen, har vi dog besluttet at:  

  • der ikke må foregå træning i kommunens lokaler. 
  • træning og interventioner af terapeuter i borgernes hjem skal begrænses – og kun anvendes til kritiske funktioner.

Kritiske funktioner vurderes som udgangspunkt at være:  

  • Første sundhedsfaglige kontakt, som udgangspunkt telefonisk. Det skal være med til at identificere nye borgere, der har behov for kritisk behandling 
  • Interventioner, der forebygger indlæggelser på kort sigt (flere uger), og dermed modvirker yderligere belastning af sygehusene 
  • Interventioner, der modvirker yderligere tab af funktionsevne, og dermed modvirker at borgeren får yderligere behov for hjælp 
  • Interventioner, der modvirker betydeligt tab af livskvalitet

Forebyggende hjemmebesøg 

Aarhus Kommune tilbyder et forebyggende hjemmebesøg til borgere i kommunen, som er over 65 år. For at forebygge smittespredning vil der i denne periode ikke tilbydes og gennemføres forebyggende hjemmebesøg.  

Borgere i målgruppen er i stedet velkomne til at kontakte forebyggelseskonsulenterne, som tilbyder en telefonsamtale. I den forbindelse kan der også aftales besøg, som kan gennemføres, når der ikke længere er risiko for smittespredning. 

Forebyggelseskonsulenternes kontaktoplysninger kan findes her 

Lovhjemmel 

Den 17. marts 2020 blev der udstedt en række bekendtgørelser, som påvirker Aarhus Kommunes håndtering af forskellige opgaver og ydelser i forbindelse med COVID-19-pandemien.  

Kommunerne er med den midlertidige lovgivning bemyndiget til - ud fra en konkret individuel vurdering af borgernes behov - at foretage en hel eller delvis reduktion eller omlægning af hjælpen til borgerne, hvis det er nødvendigt set ift. håndteringen af COVID-19, herunder optimal anvendelse af behandlings- og personalemæssige ressourcer.