Succes med idræt i udsatte boligområder bredes ud

Gennem en årrække har Danmarks Idrætsforbund (DIF) med projektet get2sport understøttet det frivillige foreningsliv i ud-satte boligområder i hele Danmark. I Aarhus med særlig succes i Gellerup. Under overskriften ”get2sport Aarhus” giver Aarhus Kommune, Danmarks Idrætsforbund og DBU Jylland nu sammen bolden op til et samarbejde på en bredere bane.

For Aarhus Kommune falder get2sport helt i tråd med den indsats kommunen allerede har i de udsatte boligområder. Derfor glæder det også borgmester Jacob Bundsgaard, at man nu udvider samarbejdet til at omfatte både Viby Syd og Bispehaven.

”Vi glæder os til at bygge videre på de positive erfaringer fra Gellerup og få bredt indsatsen ud sammen med vores gode samarbejdspartne-re fra DIF og DBU Jylland. I Aarhus satser vi helt bevidst på samar-bejde på tværs, fordi det skaber mening og giver de bedste resultater, når alle aktører arbejder sammen om at løfte de vigtigste dagsorden-ener – og get2sport kan give et væsentligt løft.”

 Hos DIF er der stor glæde over, at Aarhus Kommune vil være fore-gangskommune for en bredere indsats med udgangspunkt i get2sport.

”Målet med DIF get2sport er at sikre, at der også i de mest udsatte boligområder er folk som har lyst, evner og ressourcer til at være frivillige ledere og trænere for områdets børn og unge; så også de kan profitere af den sociale kapital, et aktivt idrætsliv almindeligvis kaster af sig. Det særlige med get2sport er, at vi med samspillet mel-lem idrætsforeninger, frivillige og kommunale ressourcepersoner ska-ber et stærkt udgangspunkt for at understøtte udsatte børn og unge, der kan være svære at rumme i andre sammenhænge.” siger DIFs Direktør Morten Mølholm

At være med i en idrætsforenings fællesskab er en af grundstenene i det danske samfund, og det er netop i idrætsforeningerne, at børn og unge mødes på tværs af samfundsskel og skabe venskab og fælles-skab. Det helt særlige fællesskab børn og unge kan møde gennem idræt understøtter ikke bare det demokratiske medborgerskab, men har også afledte effekter som uddannelses- og jobparathed.

 For rådmanden for Børn og Unge i Aarhus Thomas Medom handler det derfor også om mere end ”bare” spillet på banen, når Aarhus Kommu-ne træder ind i et samarbejde med DIF og DBU Jylland. ”Det handler om mere end fodbold, når vi har valgt at arbejde sam-men med Danmarks Idrætsforbund og DBU Jylland om foreningslivet i de udsatte boligområder. I mit perspektiv skal tænkningen bag get2sport aktivt understøtte frivillighed og medborgerskab i udsatte boligområder i hele Aarhus med fundament i fodboldens og idrættens fællesskaber.”

 Samme perspektiv går igen for DBU Jyllands formand Bent Clausen, der samtidigt ser samarbejdet som endnu en måde, hvor fodbolden kan bidrage som en del af noget større. ”Vi har fra DBU Jylland valgt at involvere os, fordi fodbold har en bred appel og kan noget særligt i udsatte boligområder. Fodboldbanen og klublivets forpligtende fællesskab skaber en ramme, hvor den enkelte får mulighed for at få ansvar og udfolde sit potentiale som træner, leder, dommer og spiller uden hensyn til social-, etnisk eller boglig-baggrund.”

 Fakta om ”get2sport Aarhus”


get2sport-indsatsen tager udgangspunkt i en forestilling om, at det at være aktiv i en idrætsforening på en lang række områder har en positiv indvirkning på beboerne i de udsatte boligområder – og særligt hos børn og unge.

Målet med get2sport er således at sikre, at der eksisterer et frivilligt idrætsforeningsliv også i de mest udsatte boligområder, så der er idrætstilbud til især børn og unge i området.

Fodboldklubben ACFC i Gellerup var et af udgangspunkterne for DIF get2sport, da indsatsen startede i 2005. Fokus har fra starten været at gøre foreningen bæredygtig gennem frivillighed.

ACFC har i dag ca. 30 frivillige trænere og ledere tilknyttet. Der er arbejdet målrettet med uddannelse af frivillige trænere, således har 18 trænere gennemført DBUs C1 og C2 trænerkursus og 15 trænere i fodboldklubben har DBUs B1 kursus.

Det solide frivillige fundament har været med til at engagere og til-trække børn og unge til fodboldklubbens aktiviteter. Således er der siden 2005 uddannet 96 fodbolddommere med anden etnisk baggrund i regi af fodboldklubben.

Fodboldklubben har siden 2011 hvert år afholdt en DBU fodboldskole i samarbejde med get2sport. Første fodboldskole havde deltagelse af 84 drenge og ved seneste fodboldskole i 2017 var der 140 deltagere fordelt på 70 drenge og 70 piger.