Konsekvenser for Aarhus af økonomiaftale

KL og regeringen har den 7. juni indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2019.

I det følgende beskrives nogle af hovedpunkterne i aftalen sammen med en foreløbig vurdering af konsekvenserne for Aarhus Kommunes økonomi. Den samlede betydning for kommunens økonomi vil først foreligge i Borgmesterens budgetforslag i august.

Det er en fornuftig aftale, der vil bidrage positivt til Aarhus Kommunes budget for 2019
Jacob Bundsgaard

Borgmester Jacob Bundsgaard siger: ”Det er en fornuftig aftale, der vil bidrage positivt til Aarhus Kommunes budget for 2019. Det er ikke nok til at imødegå konsekvenserne af, at vi ikke fik den udligningsreform, som kommunerne var stillet i udsigt. Vi har fortsat et tab på over 200 mio. kr. hvert år på beskæftigelsestilskuddet, som der ellers var lagt op til at ændre i en udligningsreform. De bestræbelser, vi aktuelt er i gang med for at reducere vores driftsudgifter, er vi derfor nødt til at fortsætte med. Men aftalen kan være med til at gøre opgaven lidt lettere.

Det er også positivt, at anlægsniveauet er opretholdt og endda hævet en smule. For en vækstkommune som Aarhus er det helt afgørende, at vi fortsat kan udbygge med de nødvendige institutioner, skoler mv.”, siger Jacob Bundsgaard.


Løft til styrket velfærd

Efter at bloktilskuddet til kommunerne under ét er sænket med 0,5 mia. kr., er KL og regeringen enige om at løfte bloktilskuddet med 1,7 mia. kr. til styrket velfærd, herunder understøttelse af den nære sundhedsindsats og kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

Aarhus Kommunes andel af 1,7 mia. kr. er ca. 100 mio. kr.


Løft af anlægsniveau

Anlægsniveauet er fastlagt til 17,8 mia. kr., hvilket er 800 mio. kr. højere end i sidste års budget. Bloktilskuddet forøges tilsvarende, hvilket indebærer en merindtægt for Aarhus Kommune på 47 mio. kr.

Der er enighed om, at de kommunale anlægsinvesteringer i højere grad skal målrettes investeringer i de fysiske rammer for den borgernære velfærd, og at dette vil blive afspejlet i den kommunale budgetlægningsproces.

Herudover er det aftalt, at regeringen og KL frem mod næste års aftale i fællesskab vil se på, hvordan køb af jord og ejendomme kan tages ud af anlægsrammen.


Uændret finansieringstilskud

Det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. er videreført i 2019.
Heraf fordeles de 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Dette svarer til det forudsatte i budgetoverslagsårene i Aarhus Kommunes budget 2018.


Overgangsordning

Danmarks Statistik reviderede i 2017 deres uddannelsesstatistik for indvandrere. Da denne statistik er en del af det kommunale udligningssystem, indebærer det, at en række kommuner bliver ramt af tab fra 2019.

Regeringen har ved siden af aftalen om kommunernes økonomi etableret en statsligt finansieret overgangsordning for de ramte kommuner, der kompenseres fuldt ud for tabet i 2019 og 2020. Dette er dog betinget af, at de berørte kommuner ikke hæver skatten for i disse år. I så fald vil kommunens tilskud herefter bortfalde.

Aarhus Kommune vil som følge af ordningen modtage 23 mio. kr. i 2019 og 2020.