Flere alternative forslag vil indgå i den politiske debat om havneudvidelsen

Det sker efter kritik af, at der ikke er undersøgt alternative forslag i forbindelse med havneudvidelsen. Dette er dog ikke muligt for Teknik og Miljø, der som myndighed alene kan forholde sig til havnens ansøgning om en lokalplan for en havneudvidelse. Her undersøger afdelingen konkret forhold som miljø- og klimapåvirkning, analysen af behovet for havneudvidelse samt visualisering af havneudvidelsen, som beskrevet i forslaget.

Der har allerede været arbejdet med alternative modeller i forløbet, og eksempelvis er Grenå Havn blevet nævnt. Men der lægges nu op til, at alternative muligheder, som ligger uden for lokalplanen, skal indgå i det løbende arbejde. Blandt andet skal mulighederne for et samarbejde med Grenå Havn beskrives nærmere af Aarhus Havn, ligesom bedre pladsudnyttelse på de eksisterende havnearealer. Det samme gælder mulighederne for en ”tørhavn” på et oplagringsområde inde i landet, og hvilke konsekvenser det vil have for havneudvidelsen. Endelig skal det undersøges, om det er muligt at reducere i mængden af den såkaldte ”klapning” ved Fløjstrup, ligesom man skal se på, om det er muligt at nyttiggøre de sedimenter, der skal flyttes i forbindelse med havneudvidelsen, bedre end i dag.

Borgmester Jacob Bundsgaard siger: ”Vi ønsker at belyse en række forhold nærmere. I en åben politisk drøftelse skal vi selvfølgelig også drøfte forslag, der ligger både indenfor og udenfor lokalplanen. Målet er at have så grundigt og så oplyst et grundlag at træffe beslutning på som muligt.”

Teknik og Miljørådmand Nicolaj Bang siger: ”Vi har i Teknik og Miljø en klart defineret myndighedsrolle, som vi må respektere. Men det betyder ikke, at vi ikke i den politiske debat kan få beskrevet flere alternative forslag nærmere. Det er et vigtigt skridt i den proces, at vi får belyst mange forskellige holdninger, perspektiver og viden i sagen. Det vil alt sammen danne grundlag for, hvad der fremlægges til den endelige behandling af sagen samt den politiske drøftelse og beslutning.”

Aarhus Byråd behandler i dag et forslag om at udvide den nuværende række af temamøder og borgerkonferencer med en samling, der skal give yderligere borgerperspektiver på havneudvidelsen.

Læs mere om havneudvidelsen og efterårets offentlige møder på Udvidelse af Aarhus Havn