Aarhus Byråd indgår aftale om besparelser i Budget 2023-2026

Udgangspunkt

I budgetforliget for 2023 er der tilført betydelige midler især til de store velfærdsområder og derfor forudsat en proces, hvor der skal findes besparelser svarende til 1,4 % af de samlede decentraliserede rammer på den borgernære velfærd – dvs. de decentraliserede rammer i MSO, MBU og MSB – og 1,8 % på de decentraliserede rammer i Teknik og Miljø, Kultur og Borgerservice og Borgmesterens Afdeling.  En mindre del af besparelsen er fordelt efter nøglen for administrative besparelser, så de præcise procenter afviger en smule herfra.

Udarbejdede spareforslag

Alle afdelinger har på baggrund heraf udarbejdet konkrete forslag til besparelser, som netop udmønter sparekravet. Herudover har Sociale Forhold og Beskæftigelse udarbejdet forslag til finansiering af merudgifter i Udviklings- og omstillingsplanen og Beskæftigelse og Kultur og Borgerservice har udarbejdet forslag, der finansierer fællesbidraget for 2023 mens Børn og Unge og Sundhed og Omsorg har udarbejdet forslag, der finansierer fællesbidraget for 2023 og 2024.

Høring af spareforslag og tilpasning af kataloget

Forslagene har været i høring i perioden fra 27. oktober til 24. november, og der er afgivet i alt 3.868 unikke høringssvar. Forligsparterne har herefter været samlet for at drøfte på hvilke områder, der skulle ske justeringer i spareforslagene på baggrund af de indkomne høringssvar. Drøftelserne er sket på baggrund af oplæg for de ansvarlige rådmænd.

Forligsparterne anerkender det store engagement, der har været lagt i udarbejdelsen af de mange høringssvar, og høringssvarene har i flere tilfælde givet anledning til ændringer af de oprindeligt fremlagte forslag. I nogle tilfælde er besparelser fjernet eller reduceret, og der er indarbejdet alternative besparelser. I andre tilfælde er der ikke ændret på beløbene, men der er sket tekstmæssige præciseringer eller justeringer, der imødekommer nogle af de rejste bekymringer.

Forligsparterne er enige om, at erfaringerne fra dette års budgetproces drøftes i forbindelse med budgetprocedureindstillingen for budget 2024.

Revideret sparekatalog

Der er med udgangspunkt i høringssvarene og den dialog, der har været herom, indarbejdet en række tekstmæssige justeringer og præciseringer, men der er også mange af spareforslagene, hvor der ikke er sket ændringer.

Se aftaleteksten i fuld ordlyd:

Bilag 1: Revideret Investeringsoversigt


Reaktioner på Aftalen

Borgmester Jacob Bundsgaard: Vi skal hjælpe flest mulige bedst muligt

Enighed om besparelser i Børn og Unge

EL: Vi kæmper fortsat for en socialt retfærdig grøn omstilling

Winnerskjold: Tak for den store opbakning til et gearskifte

Rådmand Christian Budde: Nye veje i sparetider