Bredt flertal enige om at begrænse besparelser

Et bredt flertal i Aarhus Byråd – 28 ud af 31 medlemmer - står bag det budgetforlig, som er indgået efter forhandlinger på rådhuset. Partierne har især haft fokus på at begrænse de foreslåede besparelser og er derfor enige om at fjerne en række forslag med de mest negative konsekvenser for borgerne. Derudover er der enighed om at styrke indsatsen over for især udsatte grupper som hjemløse, psykisk syge og børn med handicap. Samtidig er det målet, at 1.500 personer årligt skal flyttes fra kommunal forsørgelse til selvforsørgelse.

På baggrund af de seneste ugers høring og debat om besparelser på Aarhus Kommunes budget har forligspartierne nøje gennemgået samtlige spareforslag og drøftet nye kilder til finansiering. Disse drøftelser er resulteret i, at en lang række spareforslag ikke gennemføres. (Listen over disse ses som bilag).

Borgmester Jacob Bundsgaard siger: ”Jeg glæder mig rigtig meget over, at et bredt flertal i byrådet i fællesskab har taget opgaven på sig og fundet en ansvarlig løsning på vores budget-situation. Det er med til at skabe ro og retning i det videre arbejde med at tilpasse budgettet og samtidig fremme byens vækst og velfærd. Partierne fortjener stor ros for deres konstruktive tilgang til opgaven. Det er især glædeligt, at vi har fået fjernet en lang række af de mest problematiske spareforslag og samtidig styrket indsatsen over for især udsatte grupper som hjemløse, psykisk syge og børn med handicap.”

Med budgetforliget sættes der tryk på de tværgående indsatser og effektiviseringer indeholdt i kataloget ’Fælles om nye løsninger’, der har været med til at mindske behovet for besparelser. Dette gælder initiativer vedrørende digitalisering, beskæftigelse, sundhed, velfærdsteknologi, ejendomsdrift mv.

På beskæftigelses- og sundhedsområdet investeres der i initiativer, der blandt andet skal få flere ledige i arbejde. Ud over de menneskelige gevinster, nedbringer det udgifterne til overførselsindkomster og medvirker dermed til at reducere behovet for at spare på borgernær service. Forligspartierne er således

enige om at sætte en høj, men realistisk ambition i målsætningen om færre borgere på offentlig forsørgelse – målsætningen er at flytte 1.500 borgere til selvforsørgelse i to år – svarende til 125 om måneden eller 3.000 i løbet af de to år.

Magistratsafdelingernes opsparing lå ved udgangen af 2017 på et højt niveau, mens det i år ser ud til, at afdelingerne bruger af deres opsparing. Forligspartierne er enige om, at opsparingen nu kan anvendes til at indfase besparelserne.

Samlet betyder det, at forligspartierne har haft mulighed for at fravælge en række af spareforslagene med de mest negative konsekvenser for borgerne.

I budgetforliget er det også lykkedes partierne at finde råderum til at styrke indsatsen til blandt andet:

  • Psykiatriens Hus -  Flere aarhusianere får konstateret psykiske lidelser og oplever et behov for støtte i hverdagen. Med etableringen af Psykiatriens Hus i samarbejde med Regionen tilbydes en helhedsorienteret behandling af sociale og psykiske problemstillinger. 7 mio. kr årligt.
  • Børnehandicapområdet - Tættere på familien - Forligspartierne ønsker at skabe bedre forhold på området for børn med handicap og deres forældre. 5 mio. kr. årligt.
  • Kendt hjemmehjælper - Forligspartierne ønsker i højere grad at sikre, at modtagere af hjemmepleje får hjælpen fra en kendt hjemmehjælper. 2,3 mio. kr årligt.
  • Hjemløse - Antallet af hjemløse i Aarhus er stigende, og den seneste hjemløsetælling viste, at særligt antallet af unge hjemløse er stigende. Hjemløshed er en stor belastning for det enkelte menneske, men den stigende hjemløshed er også et alvorligt problem for byen. 2 mio. kr årligt.
  • En styrket ordblindeindsats - Det er væsentligt for forligspartierne at sikre lige deltagelsesmuligheder for alle ord- og talblinde elever i Aarhus Kommune. På den baggrund ønsker forligspartierne, at rådmanden for Børn og Unge udarbejder en samlet plan for styrkelse af indsatsen for ord- og talblinde. 2 mio. kr årligt.

 

Forliget indebærer uændrede udskrivningsprocenter/-promiller.

Kun Enhedslisten og Liberal Alliance står uden for forliget.

Budgettet skal formelt vedtages af Aarhus Byråd ved 2. behandlingen torsdag 11. oktober.