Økonomisk opbremsning på social- og beskæftigelsesområdet

Det forventede regnskab for 2019 viser et merforbrug på 146 millioner kroner, som knytter sig til sociale indsatser på tværs af børn, unge og voksne. Flere borgere end ventet har brug for støtte, og flere henvender sig med komplekse behov, der kræver specialiserede indsatser.

På trods af at budgetforliget for 2020 indebærer et løft på 70 millioner kroner til socialområdet, er der udsigt til, at efterspørgslen stiger endnu mere, også på de dyre, specialiserede indsatser. Derfor er der behov for en opbremsning på cirka 140 millioner kroner svarende til det forventede merforbrug i 2020.

”Det er bekymrende, at økonomien på socialområdet bliver stadig mere presset, selvom forvaltningen har trådt hårdere og hårdere på bremsen i løbet af året. Flere borgere end ventet har brug for støtte, og flere henvender sig med komplekse behov, der kræver specialiserede indsatser. Det er vilkår, vi ikke kan styre, men som vi er tvunget til at forholde os til. Budgetforliget forudsætter, at vi naturligvis skal have balance i økonomien af hensyn til både borgerne og medarbejderne,” siger Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

På baggrund af de økonomiske udfordringer på socialområdet besluttede partierne bag budgetforliget i september, at Sociale Forhold og Beskæftigelse skal fremlægge planer for, hvordan økonomien genoprettes og stabiliseres på både kort og langt sigt. Rådmand Kristian Würtz fremlagde onsdag en proces for begge planer, som forligspartierne har godkendt.

På kort sigt skal en balanceplan for 2020 imødekomme det store opbremsningsbehov gennem markante effektiviseringer og besparelser. Det forventes, at balanceplanen sendes i høring i januar, hvorefter budgetforligskredsen forholder sig til planen, inden Byrådet behandler den med henblik på endelig vedtagelse i marts.

”Når vi skal finde 140 millioner kroner i næste års budget vil det kunne mærkes. Men vi skal bestræbe os på at skærme borgerne mest muligt. Jeg vil opfordre til, at alle spiller ind med forslag og opmærksomhedspunkter, når vi sender balanceplanen høring, så vi får kvalificeret planen bedst muligt,” siger Kristian Würtz.

På langt sigt skal forvaltningen lægge en stabiliseringsplan for, hvordan der kan sikres en varig, økonomisk stabilitet på social- og beskæftigelsesområdet over det næste årti. Det forventes, at stabiliseringsplanen forelægges Byrådet i juni 2020.

Både balanceplanen og – i særlig grad – stabiliseringsplanen skal i videst mulige omfang indtænke nye, intelligente løsninger til styrket forebyggelse, øget brug af digitalisering og velfærdsteknologi samt administrative besparelser.

”Hverken borgere, pårørende eller medarbejdere kan være tjent med, at vi bliver tvunget ud i spare-øvelser hvert år. Vi har brug for en sikker drift og stabil økonomi på den lange bane, og det handler ikke kun om at tilføre flere penge. Vi skal tænke i nye løsninger og ud i alle hjørner af driften for at se, hvor vi kan effektivisere,” siger Kristian Würtz.

Læs budgetforlig 2020 (åbner i nyt vindue)

Tidsplan for balanceplan og stabiliseringsplan

13. januar: Rådmand Kristian Würtz forelægger balanceplan 2020 for budgetforligskredsen
15. januar til 5. februar: Høring med mulighed for bidrag fra alle interessenter
27. januar: Balanceplanen drøftes på udvalgsseminar
18. februar: Rådmand Kristian Würtz fremlægger balanceplan til beslutning på møde i forligskredsen
24. februar: Indstilling om balanceplan på magistratsmøde
26. februar: Indstilling om balanceplan på byrådsmøde
4. marts: Mulighed for udvalgsbehandling
11. marts: Mulighed for 2. behandling på byrådsmøde
Foråret: Udarbejdelse af stabiliseringsplan
Juni: Indstilling om stabiliseringsplan på byrådsmøde

Sociale Forhold og Beskæftigelse i tal

  • 8,2 milliarder kroner er det årlige budget til ledige, sygemeldte og borgere med handicap, social udsathed og psykisk sårbarhed. 4,8 milliarder kroner går til forsørgelsesydelser og 3,4 milliarder kroner går til drift af tilbud og indsatser
  • 82.000 borgere gør brug af tilbud og støttemuligheder på social- og beskæftigelsesområdet hvert år
  • 4400 medarbejdere