Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse fremlægger plan for økonomisk balance i 2020

På foranledning af partierne bag budgetforliget for 2020 har forvaltningen derfor udarbejdet en plan for, hvordan man opnår økonomisk balance i 2020. Balanceplanen indeholder en række forslag til omkostningsreduceringer og effektiviseringer på tværs af forvaltningens afdelinger. Efter et møde i forligskredsen mandag aften er planen nu klar til at blive sendt i høring.

”Her er tale om en hård omgang, og jeg ville ønske, at det ikke var nødvendigt. Men vores økonomiske virkelighed er den, at vi ganske enkelt skal have pengene til at række længere, hvis vi vil undgå et større underskud. I sidste ende er det jo en bunden opgave at overholde det budget, som byrådet har givet os,” siger Social- og Beskæftigelsesrådmand, Kristian Würtz.

Behovet for en økonomisk opbremsning skal ses i lyset af, at forligspartierne gav socialområdet et løft på i alt 69 millioner kroner i budgettet for 2020.

Når der alligevel er behov for en betydelig økonomisk opbremsning, skyldes det først og fremmest, at udgifterne til borgere med komplekse problemstillinger og behov for hjælp og støtte på det specialiserede socialområde ifølge forvaltningens beregninger forventes at vokse mere end budgettet på grund af en stigende efterspørgsel blandt borgerne. Skal budgettet for 2020 overholdes, skal ressourcerne med andre ord fordeles blandt flere, og det er netop, hvad balanceplanen indeholder forslag til.

Høringsperioden for balanceplanen løber frem til d. 5. februar, og rådmanden håber, at alle berørte parter vil bidrage til at belyse grundlaget for den endelige beslutning om at gennemføre forslagene.

”Jeg har bedt forvaltningen om i videst muligt omfang at undgå forslag, der medfører serviceforringelser for borgerne. Men med beløb af denne størrelsesorden er det så godt som umuligt at undgå, at nogle borgere vil kunne mærke forandringerne. Derfor håber jeg også, at alle berørte – både borgere, medarbejdere og organisationer - vil engagere sig i høringsperioden og bidrage med deres perspektiver og idéer, så forligspartierne og jeg får det bedste grundlag for at gennemføre en plan, der påvirker borgerne mindst muligt,” siger Kristian Würtz.

Man kan læse en mere detaljeret gennemgang af den strukturelle og økonomiske udvikling for det specialiserede socialområde samt baggrunden for forslagene i balanceplanen i det vedhæftede baggrundsnotat.

Man kan læse selve balanceplanen på kommunens høringsportal her.

For yderligere kommentarer, kontakt Social- og Beskæftigelsesrådmand, Kristian Würtz; 40431213

Baggrund:

  • Behovet for en økonomisk opbremsning skal ses i lyset af, at den samlede økonomiske ramme for Sociale Forhold og Beskæftigelse fra 2019 til 2020 er udvidet med i alt 137 mio. kr.
  • Udvidelsen af budgettet skyldes dels byrådets tilførsel af 69 mio. kr. til socialområdet i budgetforliget for 2020 og dels demografimodellens generelle budgetløft, investeringer i jobindsats, mv.
  • Dermed ligger budgetrammen for 2020 nogenlunde på niveau med udgiftsniveauet for 2019, hvor området oplevede et merforbrug på cirka 140 mio. kr.
  • Planen for økonomisk balance forventes behandlet i byrådet ultimo februar.