Flere faguddannede på vej til socialområdet

Med midlerne fra budgetforliget bliver det muligt at oprette omkring 50 nye stillinger på tværs af socialområdet i Aarhus. Dermed kan en række bosteder og bostøttetilbud se frem til flere faguddannede medarbejdere i det nye år. Og det glæder social- og beskæftigelsesrådmand, Kristian Würtz:

”Vi har brug for at løfte kvaliteten og imødekomme den stigende efterspørgsel på socialområdets tilbud. De nye medarbejdere og ledere skal have deres daglige gang tæt på borgerne og være med til at give en bedre støtte til nogle af de mest sårbare borgere, vi har iblandt os,” siger Kristian Würtz.

Faglig opkvalificering af botilbud for voksne med handicap

I alt 20 millioner kroner sættes af til området for voksne med handicap. Det betyder, at en række af byens botilbud for voksne med handicap kan byde velkommen til nye medarbejdere og ledere.

Flere botilbud har over de seneste år oplevet udfordringer, fordi borgernes støttebehov stiger, og fordi flere borgere med komplekse problemstillinger kommer til. Derfor har et fagligt løft netop her været en stor prioritet i fordelingen af budgetmidlerne, fortæller social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz:

”Det er vigtigt for mig, at vores bosteder for voksne med handicap får et løft, som kan mærkes af beboerne. Med en nærværende ledelse og mere faguddannet personale på de mest trængte bosteder tror jeg på, at borgerne vil opleve en hverdag med mere stabilitet og omsorg,” siger Kristian Würtz.

I samme ombæring sættes der midler af til at styrke fagligheden på bostederne gennem opkvalificering af nuværende medarbejdere, ligesom flere lokale ledere skal gøre det muligt at sparre om og udvikle den faglige indsats i dagligdagen.

De ekstra ressourcer skal også skabe luft til at opbygge et stærkere pårørendesamarbejde, som er et vigtigt fokus for fremtidens handicapområde.

”De pårørende kender borgerne godt, og derfor er de vigtige samarbejdspartnere for os. Vi skal blive bedre til at inddrage dem i dagligdagen og gøre brug af deres viden og ressourcer. Det er vigtigt, både for at øge tilliden, og for at skabe rammer, som deres kære trives i,” siger rådmanden.

Som partierne lagde op til i årets budgetaftale, er der desuden afsat midler til en ændret tilsynsstruktur for handicapområdets bosteder samt en ny kvalitetsenhed, der skal understøtte ledelsen i at udvikle kvaliteten lokalt.

Styrket bostøtte til socialt udsatte

Også bostøtten til socialt udsatte og psykisk sårbare borgere får et økonomisk løft med de afsatte midler. En tilførsel på syv millioner kroner skal nedbringe ventetiderne på bostøtte til udsatte og sårbare borgere samt styrke det åbne rådgivningstilbud i Sønder Allé.

”Vi oplever, at flere aarhusianere med psykiske udfordringer får brug for hjælp. Det er afgørende, at vi får lettet presset på vores bostøttetilbud, så flere kan få hurtig og professionel hjælp. Bostøtten er vigtig for rigtig mange udsatte aarhusianere, fordi den gør det muligt at få hverdagen i egen bolig til at fungere,” siger Kristian Würtz.Fakta:

Der afsættes 20 millioner kroner til voksenhandicapområdet og 10 millioner kroner til området for Udsatte og Socialpsykiatri.

Udover de 30 millioner kroner indeholdt budgetaftalen et rammeløft på 10 millioner kroner samt øremærkede tilførsler til socialområdet for ca. 5 millioner kroner.

Med det økonomiske løft til det samlede socialområde bliver der oprettet ca. 50 nye stillinger, heraf godt 40 socialfaglige stillinger, tre lokale og tre centrale kvalitetsenhedsstillinger samt tre afdelingsledere. Derudover ansættes der yderligere to afdelingsledere med midler afsat ved organisationsændringen i 2019.