Investeringer skal styrke socialområdet

I Aarhus Kommune skal en ny strategi for fremtidens sociale indsatser bidrage til at skabe faglig og økonomisk bæredygtighed på det specialiserede socialområde. Området har over de seneste år været udfordret af, at flere aarhusianere får brug for specialiseret hjælp, og at sagerne bliver stadigt mere komplekse. En udvikling som fortsætter og kalder på varige og bæredygtige løsninger. Strategien, der har fået titlen Den Sociale Bæredygtighedsplan, indeholder nye faglige tilgange og initiativer, der skal styrke socialområdet frem mod 2030.

”Som by har vi et ansvar for at give alle aarhusianere de bedste forudsætninger for at trives og leve et selvstændigt liv - også de udsatte og sårbare. Den Sociale Bæredygtighedsplan er en vision og en plan for, hvordan vi kan udvikle holdbare løsninger på de faglige og økonomiske udfordringer, vi står overfor på det specialiserede socialområde,” udtaler socialrådmand Kristian Würtz.

Mange af initiativerne i planen er allerede sat i gang ved omlægning og nytænkning af eksisterende indsatser, og flere initiativer er nu på vej.

”Forligskredsen er nu blevet enige om at afsætte 25 millioner kroner, der kan hjælpe flere initiativer i Den Sociale Bæredygtighedsplan hurtigere og bedre fra start. Det tegner godt, at der er bred opbakning til at investere i en udvikling af socialpolitikken,” siger Kristian Würtz.

Et stærkere socialområde frem mod 2030
Initiativerne i Den Sociale Bæredygtighedsplan tager udgangspunkt i to fælles grundtanker om fremtidens sociale indsatser. Dels skal socialområdet tilbyde tidligere, hurtigere og mere lettilgængelig hjælp, så der tages hånd om borgernes udfordringer, inden de vokser sig store. Og dels skal alle borgere opleve forløb, der er helhedsorienterede og sammenhængende.

”For mange af byens udsatte står én udfordring sjældent alene. Det voksende behov for specialiseret hjælp betyder, at socialområdet hele tiden bliver mødt af nye og mere komplekse opgaver. Derfor skal tværgående samarbejde og faglig udvikling gå hånd i hånd. Og vi skal i langt højere grad turde prøve noget nyt af og gentænke den måde hvorpå, vi udvikler vores indsatser,” udtaler Kristian Würtz.

Den Sociale Bæredygtighedsplan er blevet til på baggrund af en større inddragelsesproces i løbet af efteråret 2020, hvor både byens virksomheder, interesseorganisationer, pårørende og civilsamfundet bidrog med input til fremtidens sociale indsatser. Og netop det fælles ejerskab er en vigtig forudsætning for, at planen kan gøre en positiv forskel for byens udsatte.

”De udfordringer, vi oplever på socialområdet, kan ikke løses af én aktør alene. De gode løsninger skaber vi i fællesskab, på tværs af kommunale skel og i samarbejde med regionen, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og resten af byen. Derfor er jeg rigtig glad for, at så mange nuværende og fremtidige samarbejdspartnere har lagt energi i planen og viser stort engagement i forhold til det videre samarbejde,” udtaler Kristian Würtz.

Foruden de igangsatte initiativer indeholder Den Sociale Bæredygtighedsplan en række initiativer, der skal foldes ud over de næste ti år. Den Sociale Bæredygtighedsplan er dermed et vigtigt skridt på vejen til bedre sociale indsatser og økonomisk balance, men rådmanden understreger, at der også er brug for national opmærksomhed på socialområdet.

”Den Sociale Bæredygtighedsplan er ikke i sig selv en løsning på de store strukturelle udfordringer, vi har på socialområdet i Aarhus og i resten af landet. Derfor har vi fortsat hårdt brug for en national 10-års plan for psykiatrien og en finanslov, der prioriterer socialområdet,” siger socialrådmanden og tilføjer, at vi i 2021 kigger ind i de samme økonomiske udfordringer på socialområdet, som vi kender fra tiden før Corona.

Det er uforbrugte midler i Sociale Forhold og Beskæftigelse i 2020, som gør det muligt at afsætte et engangsbeløb på 25 millioner kroner til understøttelse af initiativerne i Den Sociale Bæredygtighedsplan. Blandt andet begrundet i COVID-19-situationen, hvor flere aktiviteter og indsatser - særligt på beskæftigelsesområdet - ikke har været mulige at gennemføre på grund af restriktioner.

 

Baggrund for Den Sociale Bæredygtighedsplan
I Aarhus Kommune overstiger tilgangen af borgere, der har brug for socialområdets hjælp og støtte, befolkningstilvæksten. Mens befolkningstilvæksten fra 2015-2019 var 5%, var tilgangen til socialområdet 16%. Socialområdets sager vokser ikke kun i antal, men også i kompleksitet, hvilket øger det økonomiske pres på det specialiserede socialområde yderligere.

På den baggrund besluttede forligspartierne bag budgetaftalen for 2020 at give socialområdet et økonomisk løft på 69,2 millioner kroner årligt. Forligspartierne bad i samme forbindelse om en plan for økonomisk genopretning af socialområdet - på både kort og langt sigt. Læs mere i Budgetforlig for 2020.

I februar 2020 indgik forligspartierne med Balanceplan 2020 aftale om omkostningsreduktioner på socialområdet for i alt 45 millioner kroner. Aftalen skulle sikre, at magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse kunne overholde budgettet for 2020. Læs mere om aftalen her: Forligspartier indgår aftale om økonomisk genopretning af socialområdet.

Som en del af aftalen bad forligskredsen om en samlet plan for stabilisering af Sociale Forhold og Beskæftigelses økonomi i perioden 2020-2030. Den Sociale Bæredygtighedsplan er magistratsafdelingens fremtidige strategi for et styrket socialområde frem mod 2030 - både fagligt og økonomisk. Læs mere i Den Sociale Bæredygtighedsplan - Kort fortalt (vedhæftet).

Engangsinvesteringer
De 25 millioner fordeles på 13 initiativer indenfor fem hovedtemaer: 1) Bedre hverdag for børn med særlige behov. 2) Flere unge i job og uddannelse. 3) Bedre hverdag for aarhusianere med psykisk sygdom. 4) Flere hjemløse i egen bolig. 5) Bedre hverdag for voksne med handicap. Læs mere i Oversigt over investeringsinitiativer i Den Sociale Bæredygtighedsplan (vedhæftet).

Høring og beslutning i Byrådet
De prioriterede investeringer sendes i offentlig høring (8. februar - 2. marts) med efterfølgende behandling i byrådet - forventeligt i løbet af april 2021.