Aarhus må ruste sig mod voldsomme klimaforandringer

En rapport fra COWI, lavet for RealDania i 2017, angiver de samlede skadesomkostninger for Aarhus til at være 6 mia. kr. frem til 2117, hvis der ikke gøres noget for at beskytte de truede værdier og arealer mod stormflod og forventede havvandsstigning.

Derfor beder rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, nu byrådet om at afsætte midler til at forebygge de mulige skader.

Ekstremregn vil i fremtiden skabe problemer mange steder, og Aarhus´ placering ved havet giver yderligere udfordringer. Det er ikke muligt helt at undgå skader fra oversvømmelser i fremtiden, men ved at fokusere indsatsen på en lang række områder kan Aarhus tilpasses til mere vand.

De øgede nedbørsmængder og stigninger i vandstanden kan forårsage oversvømmelser af bebyggelse og veje. Det sidste kan i værste fald betyde, at udrykningskøretøjer og varer til butikkerne ikke kan nå frem. Det gælder selvfølgelig også den almindelige borger, der skal på arbejde, i skole el.lign.

”Det skal vi selvfølgelig forberede os på, så generne for os alle bliver mindst mulige. Det er vigtigt, at vores veje også fungerer i ekstreme situationer, og vi skal sørge for at hjælpe med til at beskytte folks boliger i det omfang, det er muligt,” siger rådmanden

En indstilling, som på mandag rammer Magistraten, gør status på den hidtidige indsats på området og afdækker behovet for investeringer i an-læg de kommende mange år. I alt vurderes det, at der er behov for 150 mio. kr. over en årrække til at sikre de vigtigste veje i kommunen mod oversvømmelser.

”Vi har nu prioriteret hvilke veje, der er mest udsatte og i hvilken rækkefølge vi derfor skal bruge pengene. Erfaringer viser, at man kan spare mange penge ved at investere i at undgå oversvømmelser, da det er dyrt, hvis først skaderne er sket,” lyder det fra Bünyamin Simsek.

Desuden lægges der op til at afsætte 30 mio. kr. til en samlet vandhåndteringsstrategi og til fortsat medfinansiering af aktiviteter i regi af spildevandsplanen mv.

I 2011 kostede et skybrud i København næsten 5 mia. kr. i forsikringsskader, og i 2013 kostede stormene Allan og Bodil ca. 4,2 mia. kr. på landsplan.
Også store dele af byens kloaksystemer er under hårdt pres på grund af klimaforandringerne og den store vækst og fortætning.

Fakta
• Teknik og Miljø har lavet et groft estimat, som peger på, at et skybrud, der svarer til en statistisk 100-årshændelse, og som rammer hele kommunen, kan give materielle skader for omkring 1,5 mia. kr. Estimatet bygger på erfaringstal fra forsikringsbranchen og siger noget om, hvad det koster at genoprette materielle skader på bygninger, anlæg og infrastruktur som følge af oversvømmelser. Men det kan blive endnu dyrere, da estimatet omfatter ikke immaterielle omkostninger som fx trafikale forsinkelser, forstyrrelser af kommunens drift og sundhedsrisici.

• Det generelle havniveau og antallet af storme vil stige, og det medfører hyppigere højvand-stande og tilhørende øget oversvømmelsesrisiko. Hvis havniveauet stiger med f.eks. 40 cm., vil en stormflodsvandstand på f.eks. 1,63 m, der i dag optræder hvert 100. år (statistisk set), kunne forventes at optræde hvert 8. år i 2050.

• I 2014 bevilgede Byrådet midler til en særlig klimatilpasningsindsats i perioden 2015-2017.

• Det er nu kortlagt, hvordan man kan afhjælpe risiko for oversvømmelse i Vejlby/Risskov, og hvordan et stigende havniveau påvirker f.eks. Aarhus Ø og Sydhavnskvarteret frem mod år 2100. Det er også kortlagt, hvordan oversvømmelser af det kritiske vejnet påvirker privat og offentlig transport samt beredskabets muligheder for at komme frem.

• Resultaterne er grundlaget for at tage de næste skridt - nemlig at undersøge hvilke konkrete tiltag, der kan hjælpe borgerne. Det kan f.eks. være i samarbejde med Digelaget Vejlby Fed at optimere kystbeskyttelsen i Risskov, samt om der er muligheder for at lave tiltag omkring Egå.

• Der arbejdes også med klimatilpasning i samarbejde med Aarhus Vand A/S. Byrådet har tidligere bevilget 10 mio. kr. til at medfinansiere aktiviteter i regi af spildevandsplanen i Åbyhøj og Viby, som samlet set vil give et betydeligt løft i forhold til bymiljøet mv.

• Der er ikke bevilget penge til Teknik og Miljøs forslag til det videre arbejde med klimatilpasning. Det indgår derfor i de kommende anlægsprioriteringer i forbindelse med budgetlægningen for 2020.