13 områder er udlagt til store solenergianlæg

Aarhus Kommune har et politisk mål om at blive CO2 neutral i 2030. Derfor vil vedvarende energianlæg (VE-anlæg) – vindmøller og solenergianlæg – komme til at spille en større rolle i kommunens fremtidige energiforsyning. Rådmanden har i forbindelse med forslaget til temaplanen om vedvarende energianlæg lyttet til borgerne og prioriteret at udlægge mange arealer til store solenergianlæg.
Der er udlagt 13 områder til store solenergianlæg og tre områder til store vindmøller (sidstnævnte ved hhv. Kasted, Vosnæs samt på Aarhus Havn).

 

”Jeg er glad for, at det er lykkedes os at finde så mange arealer til store solenergianlæg samtidig med, at vi i høj grad har taget hensyn til blandt andet naboer, landskaber og kulturmiljøer,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Der er ved udpegningen af områderne til solenergianlæg prioriteret, at de ligger tæt på transformatorstationer for at mindske nettabet og nødvendige investeringer i el-infrastruktur. Samtidig har man prioriteret områder, der ligger tæt på eksisterende teknisk prægede anlæg af hensyn til bl.a. naboer, landskaber og kulturmiljøer.

Områder bliver friholdt

Der er også en række områder, som man har valgt at friholde. Det gælder for eksempel bevaringsværdige landskaber, værdifulde kulturmiljøer, kirkeindsigtsområder, særlige naturbeskyttelsesinteresser, bynær natur og arealer der ligger op til fritliggende landsbyer.

Den lokale elproduktion fra sol og vind i Aarhus udgjorde i 2017 under 3 pct. af kommunens samlede elforbrug. Ved en fuld udnyttelse af de arealer, som VE-temaplanen udlægger til VE-anlæg, kan den lokale elproduktion fra sol og vind nå op på godt 60 pct. af det samlede energiforbrug (2017-tal). Dette er et vigtigt skridt, i ambitionen om CO2-neutralitet i 2030.

Magistraten behandler forslaget på dens møde på mandag, inden byrådet skal tage stilling til forslaget og sende det i offentlig høring.

Forslaget til Temaplan om VE-anlæg kan ses på Aarhus Kommunes høringsportal (åbner i nyt vindue). Her kan du indsende dine synspunkter til forslaget, så snart byrådet beslutter at sende forslaget i offentlig høring. Forslaget til temaplanen om vedvarende energianlæg forventes at blive behandlet på byrådets møde den 9. oktober 2019. Aarhus Kommune udsender orienteringsbreve i e-boks til nærmeste naboer, når sagen kommer på byrådets dagsorden. I denne sammenhæng er nærmeste naboer til udpegningerne i VE-temaplanen indenfor 1.400 meter af de foreslåede vindmølleområder og indenfor 400 meter af de forslåede områder til solenergianlæg.